Заповед за забрана за разполагане на преместваеми търговски обекти на 18 май 2024 г.

З А П О В Е Д № РД-01-183

гр. Николаево, 16.05.2024 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с предстоящите майски дни на община Николаево и с цел опазване на обществения ред и чистота на територията на Общината, както и приоритет на мероприятитята на фолклорния празник „В подножието на Асара“

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:         

 

За 18-ти май /събота/ , ЗАБРАНЯВАМ разполагането и поставянето на всякакъв вид преместваеми търговски обекти и съоръжения ( увеселителни и други) , в това число маси, колички, павилиони, стелажи и други подобни за продажбата на промишлени стоки, печатни издания, храни и напитки на територията на община Николаево.

 

В случай на неспазване на настоящата заповед, на нарушителите да се налагат глоби от 50.00 лв. до 500.00 лв, съгласно чл. 11 от Наредба № 7 на ОбС Николаево.

 

Настоящата Заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на община Николаево и поставяне на информационните табла в ЦАО и в кметствата в общината.

 

Изпълнението на заповедта възлагам на Полицейски участък – Гурково, а контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – Заместник-кмет АТО и на кметовете на кметствата в общината.

  

Инж. КОНСТАНТИН КОСТОВ       

Кмет на Община Николаево