Заповеди на Кмета на Община Николаево за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево - 01.02-30.04.2021

Във връзка със Заповеди № РД-01- 51 / 26.01.2021 г. и № РД-01-52 / 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на Община Николаево издаде Заповед № РД-01-35 / 03.02.2021 г., Заповед № РД-01-37 / 03.02.2021 г. и Заповед № РД-01-29 / 03.02.2021 г. с мерки за борба срещу COVID-19 на територията на Община Николаево.

---------------


                                                                                         З А П О В Е Д  № РД-01-35 

                                                                                        гр. Николаево, 03.02.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-51 / 26.01.2020 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, и Решение № 72 / 26.01.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 / 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 / 12.06.2020 г., Решение № 418 / 25.06.2020 г., Решение № 482 / 15.07.2020 г., Решение № 525 / 30.07.2020 г., Решение № 609 / 28.08.2020 г., Решение № 673 / 25.09.2020 г. и Решение № 855 / 25.11.2020 г. на Министерски съвет

 

                                                                                               Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Николаево, считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. включително:

 

1. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а/ редовно проветряване и дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 към настоящата заповед;

б/ недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни заболявания (кашлица, хрема, повишена температура, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други);

в/ инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед, и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;

г/ създаване на организация, която да осигури физическата дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на предпазна маска за лице;

д/ осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, ръкавици и др.).

2. Всички работодатели и органи по назначение осигуряват защитни маски за лице на работниците и служителите, които изпълняват служебните си задължения на открито при невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

3. Работния процес да се провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа или работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където това е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.

4. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра, е задължително използването на защитна маска за лице. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване и дезинфекция.

5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на граждани, освен мерките по т. 1-4, прилагат и следните противоепидемични мерки:

а/ организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б/ осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

в/ създават организация и контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел спазването на дистанция и недопускане струпването на хора;

г/ поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещение в съответния обект.

6. Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и, при възможност, да предоставят съответните услуги в електронна среда.

7. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки или дрогерии, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, търговски обекти, църкви, манастири, храмове и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, които се използват, съгласно препоръките на приложение № 3.

8. Всички лица, които се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, които се използват, съгласно препоръките на приложение № 3.

9. Изключение от задължението по т. 7 и 8 се допуска за:

а/ клиентите в местата за хранене и в питейните заведения;

б/ спортуващите на открито и закрито за времето на физическата дейност;

в/ участниците в конференции, семинари и други подобни по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;

г/ децата до 6 годишна възраст.

10. По смисъла на т. 7 и 8 „обществени“ са местата, които са достъпни за гражданите  и/или са предназначени за обществено ползване.

11. Спазването на физическа дистанция от най-малко 1,5 м разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство, се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места.

II. Противоепидемичните мерки то т. I, 1-5 са задължителни за прилагане от всички работодатели или органи по назначаване и за физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите в Община Николаево, както и за организаторите на масови мероприятия, независимо от техния характер.

 

III. Лицата по точка II са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки на територията на Община Николаево, съобразено с указанията по т. IV от Заповед № РД-01-51 / 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

 

IV. Заповед № РД-01-262 / 2020 г. се отменя.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – зам.-Кмет на Община Николаево.

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО, в кметствата в общината.

            

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево

 

-------------------------------------

З А П О В Е Д  № РД-01-37 
гр. Николаево, 03.02.2021 г.

 
за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-320 / 21.12.2020 г., изм. и доп.
със Заповед № РД-01-21 / 18.01.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-718 / 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 / 15.01.2021 г. и Заповед № РД-01-52 / 26.01.2021 г. на МЗ, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, Решение № 72 / 26.01.2021 г. на Министерския съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 / 12.06.2020 г., Решение № 418 / 25.06 2020 г., Решение № 482 / 15.07.2020 г., Решение № 525 / 30.07.2020 г., Решение № 609 / 28.08.2020 г., Решение № 673 / 25.09.2020 г. и Решение № 855 / 25.11.2020 г. на Министерски съвет

                                                               Н А Р Е Ж Д А М:

 

            I. Изменям и допълвам Заповед № РД-01-320 / 21.12.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-21 / 18.01.2021 г. както следва:

           

            1. Удължава се срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Николаево до 30.04.2021 г.

 

2. Създават се точка 1в и точка 1г със следното съдържание:

 

„1в. От 04.02.2021 до 17.03.2021 г. се допуска изключение на забраната по точка 1 по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас при спазване на следния график:

а/ от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

б/ от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

в/ от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас.

 

. Занятията по т. 1в се провеждат в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на МОН.“

 

3. Създава се т. 6а със следното съдържание:

. От 01.02.2021 г. се допуска провеждането на групови занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, при използване на 30 % от общия капацитет на помещенията, в които се провеждат и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра между участниците.“

 

4. Точки 9 и 10 се изменят както следва:

„9. Посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях се допускат при използване на не повече от 50 % от капацитета им и спазване на разстояние най-малко 2 метра между посетителите.

10. До 28.02.2021 г. се преустановяват посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, като се допускат доставки или взимане на храна за дома и офиса. Изключение на забраната се допуска само по отношение на ресторантите на територията на местата за настаняване, които могат да работят само за гости на съответното място за настаняване, при използване на 50 % от капацитета им и при ограничено работно време в границите между 6,00 и 22,00 часа“

 

5. Създава се точка 10а със следното съдържание:

„10а. От 01.03.2021 г. се допускат посещения на заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, с изключение на дискотеки, бар-клубове и нощни барове, при използване на не повече от 50 % от капацитета им, отстояние 1,5 метра между облегалките на столовете на две съседни маси и носене на защитна маска за лице от персонала.“

 

6. В точка 16 думите „Заповед РД-01-262 / 22.10.2020 г.“ се заменят със „Заповед № РД-01-35 / 03.02.2021 г.“

 

                 

            II. Заповедта влиза в сила от 01.02.2021 г.

 

За нарушаване горецитираните забрани, нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно Закона.

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на община Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – Зам.-кмет на Община Николаево, на кметовете на кметства в община Николаево и на Полицейски участък – гр. Гурково.

  

НИКОЛАЙ КЪНЕВ,

Кмет на Община Николаево

 

 ---------------------------------------

                                                                                            З А П О В Е Д     № РД-01-39

                                                                                               гр. Николаево, 03.02.2021 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-51 / 26.01.2020 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, и Решение № 72 / 26.01.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 / 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 / 12.06.2020 г., Решение № 418 / 25.06.2020 г., Решение № 482 / 15.07.2020 г., Решение № 525 / 30.07.2020 г., Решение № 609 / 28.08.2020 г. Решение № 673 / 25.09.2020 г. и Решение № 855 / 25.11.2020 г. на Министерски съвет

 

                                                                                                    Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. включително:

 1. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът на външни лица в сградата на Общинска администрация Николаево – гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9. В случай на неотложност дежурните към общински съвет по сигурност да се обаждат по вътрешните телефонни линии на служителите и за всеки конкретен случай да се взема отделно решение – дали служителят да слезе на входа или гражданинът да се качи в администрацията. Външни лица в сградата на Общинска администрация влизат задължително с поставена предпазна маска за лице и след ползване на дезинфектант за ръце и обувки.

 

2. ОТМЕНЯ СЕ приемния ден на кмета на общината за граждани. Гражданите да отправят своите питания и въпроси на телефоните на общината, на e-mail obnikolaevo@nikolaevo.net или през сайта на общината – чрез електронната форма за запитвания в раздел „контакти“, чрез безплатно обаждане със „зелената слушалка“ или електронно писмо. На отправените питания да се отговаря веднага, ако е възможно, или в срок до три работни дни – в случай, че е необходима проверка.

 

3. ОГРАНИЧАВА СЕ провеждането в администрацията на заседания, работни групи и други прояви с участие на външни лица, както и вътрешнослужебни мероприятия и прояви. В случай на неотложност на мероприятието, задължително е всички присъстващи да носят предпазна маска за лице, да са ползвали дезинфектант за ръце и да са минали през дезинфекция на обувките на входа на администрацията.

 

4. В работните помещения в Центъра за административно обслужване и по кметствата в общината ГРАЖДАНИТЕ ДА ВЛИЗАТ САМО ПО ЕДИН, като задължително имат поставена защитна маска за лице и предварително са минали през дезинфекция на подметките на обувките! Попълването на документите да става на обособените места във фоайето на Центъра, а по кметствата – в коридорите на сградите. При наличие на чакащи клиенти същите да изчакват реда си извън работните помещения, като спазват дистанция помежду си от минимум 1,5 м.

 

5. До входните врати в сградите на Общинска администрация Николаево, Центъра за административно обслужване на граждани и кметствата в Общината да се поставят ванички с дезинфектант за дезинфекция на обувки и дезинфектант за ръце. Гражданите, които влизат в посочените сгради, задължително да преминават през ваничките за дезинфекция на обувките.

 

6. В рамките на приемното време в Центъра за административно обслужване и по кметствата в общината да се правят задължителни 15-минутни прекъсвания в 10,00 часа и в 15,00 часа за проветряване и дезинфекция на работните помещения, а при необходимост и по преценка на служителите – и по друго време. Проветряването да се прави регулярно и достатъчно надеждно.

 

7. Ежедневно да се дезинфекцират всички общи части в административните сгради на Общината, вратите, работните помещения, както и местата за попълване на документите от гражданите – столове и маси. Дезинфекцията да се извършва съгласно определеният в Приложение 1 към моя заповед № РД-01-35 / 03.02.2020 г. алгоритъм

 

8. Служителите задължително да ползват дезинфектанти и защитни маски за лице, а при необходимост и ръкавици, когато се налага да работят на дистанция един от друг, по-малка от 1,5 м.

 

9. Да се уведомяват потребителите на административни услуги за възможността заявяването и получаването на услугата да бъде по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

 

10. Служители с грипоподобна симтоматика да не се допускат на работа в Общинска администрация, а да ползват вид отпуск по тяхна преценка (платен, неплатен или по болест).

  

            Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

 

            Заповедта да се връчи на всички служители в Община Николаево за сведение и изпълнение.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорните заместник-кметове и на секретаря на Община Николаево.

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево