Заповеди на Кмета на Община Николаево за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево - 05.05.2021

Считано от 01.05.2021 г., съгласно издадените от Министъра на здравеопазването Заповеди № РД-01-273 / 29.04.2021 г. и № РД-01-274 / 29.04.2021 г., на територията на страната действат нови мерки за ограничаване разпространението на COVID-19. В тази връзка Кметът на Община Николаево постанови нови заповеди за ограничаване разпространението на COVID-19, валидни за територията на община Николаево. 

Целият текст на заповедите следва:

***************************************************

З А П О В Е Д № РД-01-150 

гр. Николаево, 05.05.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-273 / 29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, и Решение № 395 / 28.04.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 / 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 / 12.06.2020 г., Решение № 418 / 25.06.2020 г., Решение № 482 / 15.07.2020 г., Решение № 525 / 30.07.2020 г., Решение № 609 / 28.08.2020 г., Решение № 673 / 25.09.2020 г., Решение № 855 / 25.11.2020 г. и Решение № 72 / 26.01.2021 г. на Министерски съвет

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Николаево, считано от 05.05.2021 г. до 31.05.2021 г. включително:

 

1. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а/ редовно проветряване и дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 към настоящата заповед;

б/ недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни заболявания (кашлица, хрема, повишена температура, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други);

в/ инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед, и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;

г/ създаване на организация, която да осигури физическата дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице;

д/ осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

2. Всички работодатели и органи по назначение осигуряват защитни маски за лице на работниците и служителите, които изпълняват служебните си задължения на открито при невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

3. Работния процес на колективните органи на управление и на служителите да се провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа или работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където това е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.

4. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра, е задължително използването на защитна маска за лице. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване и дезинфекция.

5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на граждани, освен мерките по т. 1-4, прилагат и следните противоепидемични мерки:

а/ организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б/ осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

в/ създават организация и контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел спазването на дистанция и недопускане струпването на хора;

г/ поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещение в съответния обект.

6. Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и, при възможност, да предоставят съответните услуги в електронна среда.

7. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки или дрогерии, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, търговски обекти, църкви, манастири, храмове и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, които се използват, съгласно препоръките на приложение № 3.

8. Всички лица, които се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, които се използват, съгласно препоръките на приложение № 3.

9. Изключение от задължението по т. 7 и 8 се допуска за:

а/ клиентите в местата за хранене и в питейните заведения, когато се допускат посещения в тях;

б/ спортуващите на открито и закрито за времето на физическата дейност;

в/ участниците в конференции, семинари и други подобни по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;

г/ децата до 6 годишна възраст.

10. По смисъла на т. 7 и 8 „обществени“ са местата, които са достъпни за гражданите  и/или са предназначени за обществено ползване.

11. Спазването на физическа дистанция от най-малко 1,5 м разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство, се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места.

II. Противоепидемичните мерки то т. I, 1-5 са задължителни за прилагане от всички работодатели или органи по назначаване и за физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите в Община Николаево, както и за организаторите на масови мероприятия, независимо от техния характер.

 

III. Лицата по точка II са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки на територията на Община Николаево, съобразено с указанията по т. IV от Заповед № РД-01-273 / 29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – зам.-Кмет на Община Николаево.

 Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО, в кметствата в общината.

           НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на община Николаево

*********************************************************

 

З А П О В Е Д

№ РД-01-151

гр. Николаево, 05.05.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-274 / 29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, и Решение № 395 / 28.04.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 / 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 / 12.06.2020 г., Решение № 418 / 25.06.2020 г., Решение № 482 / 15.07.2020 г., Решение № 525 / 30.07.2020 г., Решение № 609 / 28.08.2020 г. Решение № 673 / 25.09.2020 г., Решение № 855 / 25.11.2020 г. и Решение № 72 / 26.01.2021 г на Министерски съвет

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Николаево, считано от 05.05.2021 г. до 31.05.2021 г. включително:

            1. Учебния процес за всички ученици в община Николаево се провежда присъствено в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

            2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищата и извънучилищната среда, с изключение на тези за деца до четвърти клас.

3. Услугите, предоставяни от Центъра за социална рехабилитация и интеграция в гр. Николаево, да се извършват при условията на т. 13 и съгласно указанията по т. II. Служителите на ЦСРИ да работят при стриктно прилагане в работните помещения на противоепидемичните мерки, описани в приложения 1, 2 и 3 от моя Заповед № РД-01-150 / 05.05.2021 г. Не се допускат на работа служители с прояви на остри заразни заболявания. Същите да ползват вид отпуск по тяхна преценка. Не се допускат посещения на външни лица.

4. Посещенията на граждани в Пенсионерските клубове на територията на община Николаево да става при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, съгласно моя Заповед № РД-01-150 / 05.05.2021 г.,условията на т. 13 и указанията по т. II, и при до 50 % заетост в помещенията.

            5. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитни маски за лице от всички участници.

            6. Провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, театри, концерти, сценични прояви и др.) се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м., носене на защитни маски за лице и използване само на седящите места.

            7. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

            8. Спортните състезания се провеждат без публика. Изключение от забраната се допуска по отношение на провеждане на спорни състезания на открито, на които се допуска публика, при заемане на 30% от местата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице.

            9. Посещенията на фитнес зали, спортни зали и клубове се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м.

            10. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им и носене на защитни маски за лице от персонала.

            11. Всички физически и юридически лица, които са собственици, или управляват търговски, административни и други обекти, които предоставят услуги на гражданите и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв.м.

            12. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма, където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50 % от персонала.

            13. Дейностите, които не са забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени с моя заповед РД-01-150 / 05.05.2021 г.

II. За разрешените с настоящата заповед дейности, министрите, съгласно функционалните си компетентности, дават указания, съгласувани с министъра на здравеопазването, които следва стриктно да се спазват и прилагат. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство.

            За нарушаване горецитираните забрани, нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно Закона.

            Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – Зам.-Кмет на Община Николаево, на кметовете на кметствата в община Николаево и на Полицейски участък – Гурково.

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево

 

 ******************************************************


З А П О В Е Д № РД-01-152

 

гр. Николаево, 05.05.2021 г.

  

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-274 / 29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, и Решение № 395 / 28.04.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 / 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 / 12.06.2020 г., Решение № 418 / 25.06.2020 г., Решение № 482 / 15.07.2020 г., Решение № 525 / 30.07.2020 г., Решение № 609 / 28.08.2020 г. Решение № 673 / 25.09.2020 г., Решение № 855 / 25.11.2020 г. и Решение № 72 / 26.01.2021 г на Министерски съвет

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Считано от 05.05.2021 г. до 31.05.2021 г. включително:

 

1. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът на външни лица в сградата на Общинска администрация Николаево – гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9. В случай на неотложност дежурните към общински съвет по сигурност да се обаждат по вътрешните телефонни линии на служителите и за всеки конкретен случай да се взема отделно решение – дали служителят да слезе на входа или гражданинът да се качи в администрацията. Външни лица в сградата на Общинска администрация влизат задължително с поставена предпазна маска за лице и след ползване на дезинфектант за ръце и обувки.

 

2. ОТМЕНЯ СЕ приемния ден на кмета на общината за граждани. Гражданите да отправят своите питания и въпроси на телефоните на общината, на e-mail obnikolaevo@nikolaevo.net или през сайта на общината – чрез електронната форма за запитвания в раздел „контакти“, чрез безплатно обаждане със „зелената слушалка“ или електронно писмо. На отправените питания да се отговаря веднага, ако е възможно, или в срок до три работни дни – в случай, че е необходима проверка.

 

3. ОГРАНИЧАВА СЕ провеждането в администрацията на заседания, работни групи и други прояви с участие на външни лица, както и вътрешнослужебни мероприятия и прояви. В случай на неотложност на мероприятието, задължително е всички присъстващи да носят предпазна маска за лице, да са ползвали дезинфектант за ръце и да са минали през дезинфекция на обувките на входа на администрацията.

 

4. В работните помещения в Центъра за административно обслужване и по кметствата в общината ГРАЖДАНИТЕ ДА ВЛИЗАТ САМО ПО ЕДИН, като задължително имат поставена защитна маска за лице и предварително са минали през дезинфекция на подметките на обувките! Попълването на документите да става на обособените места във фоайето на Центъра, а по кметствата – в коридорите на сградите. При наличие на чакащи клиенти същите да изчакват реда си извън работните помещения, като спазват дистанция помежду си от минимум 1,5 м.

 

5. До входните врати в сградите на Общинска администрация Николаево, Центъра за административно обслужване на граждани и кметствата в Общината да се поставят ванички с дезинфектант за дезинфекция на обувки и дезинфектант за ръце. Гражданите, които влизат в посочените сгради, задължително да преминават през ваничките за дезинфекция на обувките.

 

6. В рамките на приемното време в Центъра за административно обслужване и по кметствата в общината да се правят задължителни 15-минутни прекъсвания в 10,00 часа и в 15,00 часа за проветряване и дезинфекция на работните помещения, а при необходимост и по преценка на служителите – и по друго време. Проветряването да се прави регулярно и достатъчно надеждно.

 

7. Ежедневно да се дезинфекцират всички общи части в административните сгради на Общината, вратите, работните помещения, както и местата за попълване на документите от гражданите – столове и маси. Дезинфекцията да се извършва съгласно определеният в Приложение 1 към моя заповед № РД-01-150 / 05.05.2021 г. алгоритъм

 

8. Служителите задължително да ползват дезинфектанти и защитни маски за лице, а при необходимост и ръкавици, когато се налага да работят на дистанция един от друг, по-малка от 1,5 м.

 

9. Да се уведомяват потребителите на административни услуги за възможността заявяването и получаването на услугата да бъде по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

 

10. Служители с грипоподобна симтоматика да не се допускат на работа в Общинска администрация, а да ползват вид отпуск по тяхна преценка (платен, неплатен или по болест).

 

            Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

 

            Заповедта да се връчи на всички служители в Община Николаево за сведение и изпълнение.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорните заместник-кметове и на секретаря на Община Николаево.

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево