Заповеди за определяне на местата за поставяне на агитационни материали - НС-2023

За гр. Николаево


З А П О В Е Д

 

РД-01-88

 

гр. Николаево, 01.03.2023 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, Решение № 1695-НС / 22.02.2023 г. на ЦИК и насрочените за 2 април 2023 г. избори за народни представители

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на агитационни материали на територията на Община Николаево от кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети по време на предизборната кампания за насрочените на 02 април 2023 г. избори за народни представители:

 

-          таблото в централния парк на гр. Николаево;

-          за поставянето на агитационни материали на сгради, витрини и други, които не са общинска собственост, е необходимо съгласието на собственика или управителя на имота.

 

      2. ЗАБРАНЯВАМ

-          поставянето на агитационни материали за изборите на 02.04.2023 г. на сгради – общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите,

-          използването на превозните средства на общинския транспорт, независимо чия собственост са, с цел използване на същите за агитация и разгласяване на агитационна информация за изборите на 02.04.2023 г.

 

 

Поставянето на агитационни материали на места, различни от упоменатите по-горе, да се счита за нарушение и да се санкционира.

 

Кметовете на кметства посочват местата за поставяне на агитационните материали на територията на кметствата.

 

В срок от 7 (седем) дни след датата на провеждане на изборите, партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали.

 

 Нарушителите на тази заповед да се санкционират по реда на Административно наказателните разпоредби на Изборния Кодекс.

 

Заповедта да се връчи на кметовете на кметства, РИК Стара Загора, Участък „Полиция” гр. Гурково за сведение.

 

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Николаево и да обяви на информационните табла в общината и по кметствата.

 

 

Изпълнението на Заповедта възлагам на Секретаря на Община Николаево, а контрол по изпълнението й – на Стайко Петков – Зам.-Кмет АТО.

  

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево


***************************

                                                                 За с. Елхово

З А П О В Е Д

 

№ РД-01-1

 

с. Елхово, 01.03.2023 г.

 

            На основание Заповед № РД-01-88/01.03.2023г. на Кмета на Община Николаево, във връзка с чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и насрочените за 2 април 2023 год. избори за народни представители

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.      ОПРЕДЕЛЯМ, по време на предизборната кампания в изборите за народни представители на 2 април 2023 год.,  агитационни материали от кандидати, партии, коалиции от партии и инициативни комитети да се поставят на информационното табло пред кметство с. Елхово.

Поставянето на агитационните материали на сгради, огради и витрини, частна собственост, да става само след разрешение на собственика или управителя на имота.

 

2.      ЗАБРАНЯВАМ

-          поставянето на агитационни материали за изборите на 2 април 2023г на сгради- общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите;

-          използването на  превозните средства на общинския транспорт за агитация;

 

В срок до 3 /три/ дни след изборния ден, партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

Поставянето на агитационни материали на места извън посочените в настоящата заповед се счита за административно нарушение, освен ако в закон е предвидено друго.

Нарушителите на тази заповед да се санкционират по реда на Административно наказателните разпоредби на Изборния кодекс.

Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставяне на информационното табло в сградата на Кметство с. Елхово и публикува на интернет страницата на общината.

Изпълнението на Заповедта възлагам на Славена Пътникова – ст.сп. АО кметство с. Елхово, а контрол по изпълнението и, на служителите от участък Полиция гр. Гурково.

 

 

КРАСИМИР МАЛОВ

Кмет на с. Елхово

 *******************


За с. Едрево


ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-01

 

с. Едрево, 01.03.2023г.

 

     На основание ЗАПОВЕД № РД -01-88 / гр. Николаево, 01.03.2023 г от  Николай Кънев – Кмет на община Николаево, във връзка с  чл.183, ал. 3 от Изборния кодекс, Решение № 1695-НС / 22.02.2023 г. на ЦИК и насрочените избори на 2 април 2023 г. избори за народни представители

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

      I. Определям място за поставяне на агитационни материали на територията на село Едрево, община Николаево от кандидатите , партиите, коалициите от партии и инициативните комитети по време на предизборната кампания за насрочените на 2 април 2023 г. избори за народни представители:

- стъклената витрина на бившата автоспирка;

 

     Поставянето на агитационните материали на сгради, огради и витрини, частна собственост, може да става само след разрешение на собственика или управителя на имота.

    

    II. Забранявам

    - унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по

определения ред, до приключване на изборите;

   - използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;

   - използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;

   - използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;

   - използването на държавния и общинския транспорт за агитация;

      - предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;

   - поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборните помещения

 

    В срок до 7/седем/ дни след изборния ден, партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

 

   Поставянето на агитационни материали на места извън посочените в настоящата заповед се счита за административно нарушение, освен ако в закона е предвидено друго.

 

Нарушителите на тази заповед да се санкционират по реда на Административно наказателните разпоредби на Изборния Кодекс.

 

   Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставяне на информационното табло в сградата на Кметство Едрево и публикуване на интернет страницата на община Николаево

  

   Изпълнението на заповедта възлагам на Любомира Славова – Ст. спец.“АО -. кметство “ с. Едрево, а контрол по изпълнението й на служителите от участък „Полиция” гр.Гурково.

     

НЕДЕЛЧО МИЛАНОВ

 Кмет на село Едрево

 ***********************************************

                                                                                    За с. Нова махала

                                                                        З А П О В Е Д

 

№ РД-01-01

 

с. Нова махала, общ. Николаево, 01.03.2023 г.

 

 

На основание Заповед РД-01-88/01.03.2023 г. на кмета на община Николаево, във връзка с чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, Решение № 1695-НС на ЦИК и насрочените за 2 април 2023 г. избори за народни представители

 

 

I. ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на агитационни материали на територията на с. Нова махала от кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети по време на предизборната кампания за насрочените на 02 април 2023 г. избори за народни представители:

 

 

v  Таблото пред магазина на центъра;

v  Чакалнята на автоспирката

Поставянето на агитационните материали на сгради, огради и витрини, частна собственост, може да става само след разрешение на собственика или управителя на имота.

 

II. ЗАБРАНЯВАМ:

v  Поставянето на агитационни материали на сгради – общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите.

 

В срок до 7 дни след изборния ден, партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали.

 

Поставянето на агитационни материали на места извън посочените в настоящата заповед се счита за административно нарушение и да се санкционира.

 

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Николаево и да се обяви на информационното табло пред кметството.

Изпълнението на заповедта възлагам на Пенка Кехайова – ст. спец. АО в кметство с. Нова махала, а контрол по изпълнението й на служителите на участък Полиция гр. Гурково.

  

ЩИЛИЯН ВЕЛИНОВ

Кмет на с. Нова махала