Допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността главен експерт "Бюджет и човешки ресурси"

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в провеждания от Община Николаево конкурс за длъжността главен експерт "Бюджет и човешки ресурси", публикувани в изпълнение разпоредбата на чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители.


С П И С Ъ К

 

на допуснатите кандидати при провежданe на конкурс за длъжността

главен експерт „Бюджет и човешки ресурси“ в Общинска администрация Николаево


С решение по Протокол № 1 за допуснатите и недопуснатите кандидати от 07.10.2020 г. на Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-01-249 / 01.10.2020 г. на Кмета на Община Николаево, до конкурс за длъжността: главен експерт „Бюджет и човешки ресурси“ в Общинска администрация Николаево, се допускат следните кандидати:

 

1.      Ирена Пенчева Петкова.

  

 

Недопуснати до конкурс кандидати: НЯМА.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

 

ИВАН ПАВЛОВ

Зам.-кмет на Община Николаево