Конкурс за назначаване на държавен служител в Община Николаево на длъжност главен експерт "Бюджет и човешки ресурси"

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител


                                                                                  ОБЩИНА НИКОЛАЕВО,

на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (обн. ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г., изм. и доп., бр. 9 от 31.01.2020 г.) и Заповед № РД-01-243 / 23.09.2020 г. на Кмета на Община Николаево,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител при следните условия:

 

1. Конкурсът се обявява за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „БЮДЖЕТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ в Общинска администрация Николаево.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

Ø   Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър;

Ø   Минимално изискуем професионален опит – 2 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит ІV младши ранг.;

Ø   Кандидатите да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

          3. Допълнителни умения и квалификации:

Ø   Комуникативни умения за работа в екип;

Ø   Познания и опит в работата на общинска или друга администрация;

Ø   Отлични компютърни умения;

Ø   Инициативност;

Ø   Аналитичност.

4. Начин за провеждане на конкурса: Решаване на тест и интервю

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурсната процедура, са:

5.1 Заявление за участие в конкурса - по образец (приложение №3) към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

5.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 1-5 от ЗДСл, а именно: че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител;

5.5. Професионална автобиография;

5.6. Други документи, удостоверяващи опита и квалификацията – по преценка на кандидатите.

6. Срок за подаване на документите: 10 календарни дни от деня, следващ публикуването на обявлението за конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет страницата на Община Николаево: www.nikolaevo.bg

7. Място за подаване на документите: Община Николаево, гр. Николаево, ул. Георги Бенковски № 9, етаж 3, стая № 8 – „Канцелария и деловодство“ от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа. Кандидатите подават документите лично или чрез техни упълномощени представители.

Документите по т. 5 може да се подават и по електронен път на ел. поща на Община Николаево obnikolaevo@nikolaevo.net, като в този случай заявлението по т. 5.1. и декларацията по т. 5.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на:

Ø   информационното табло в административна сграда на Община Николаево – гр. Николаево, ул. Георги Бенковски № 9;

Ø   интернет страницата на Община Николаево www.nikolaevo.bg, в раздел „Новини“.

          9. Кратко описание на длъжността:

Длъжността "главен експерт" е свързана с разработването на експертни анализи и оценки, с изготвянето на становища, с участието в разработването на проекти на нормативни актове, с разработването на методологии, методики и механизми, с предоставянето на методически указания по прилагането на административните актове във връзка с дейността на администрацията, с подготвянето на отговори на запитвания на физически и юридически лица, с изготвянето на експертни анализи и оценки във връзка с осъществяване правомощията на ръководителя на администрацията и подобряване на административното обслужване. Главният експерт носи пряка отговорност във връзка с прилагането на нормативните актове и предлаганите от него решения.

Главен експерт „Бюджет и човешки ресурси“ в Община Николаево:

Ø   Организира и изготвя проекто-бюджета и бюджета на Община Николаево и го разпределя по групи, дейности, функции, бюджетни звена в годишен размер и по тримесечия.

Ø   Контролира изпълнението на бюджета по параграфи по приходната и разходната част и информира ръководството на общината за отклонения.

Ø   Изготвя и представя в срок необходимите отчети по изпълнение на бюджета, сведения, анализи и други с което своевременно запознава ръководството на Общината.

Ø   Отразява всички корекции и промени на бюджета  през годината по функции, дейности и параграфи, като писмено информира второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и гл. счетоводител в общинска администрация за отразяване на промяната.

Ø   Разработва вътрешни правила за организация и определяне на работната заплата, предлага за утвърждаване щатното разписание на Общината в рамките на одобрения фонд работна заплата.

Ø   Анализира изразходването на фонд работна заплата и прави предложения.

Ø   Обезпечава законовото приложение на всички нормативни документи по заплащане на труда в Община Николаево, дава указания на разпоредители с бюджетни кредити относно прилагането им.

Ø   Участва в разработването на длъжностни характеристики на персонала към общинска администрация.

Ø   Упражнява контрол съгласно изискванията на системата за финансово управление и контрол.

Ø   Изготвя обобщени отчети по труда и ги представя в ТСБ – Стара Загора.

Ø   Оказва методическа помощ и контрол по изготвяне на щатните разписания по дейности и направление на бюджетна дейност.

Ø   Методически подпомага и контролира изготвянето на документите при сключване, прекратяване, промяна на трудови договори както и тези по извънтрудови правоотношения в съответствие с трудовото законодателство.

Ø   Като съвместяващ длъжността „Финансов контрольор” вписва в контролния лист, приложение на СФУК на Община Николаево, съответствието на разхода с бюджетните параграфи,  и заверява  наличието на бюджетен кредит, компетентността на лицето, разпоредило разхода, спазването на  нормативните разпоредби за провеждане на съответните процедури, свързани с извършването на разхода, съответствие на разхода с условията по сключени договори с офертата на обществената поръчка или вписване на причини, поради които не може да бъде  извършен разходът.

Ø   Следи за недопускане на преразходи по съответните параграфи, анализира и представя предложение пред гл. счетоводител за пренасочване от параграф в параграф.

Ø   Води Регистър на Финансовия контрольор, като съвместяване на длъжността „Финансов Контрольор”.

Ø   Отговаря за трудовата медицина като поддържа и изготвя уведомления и декларации за Инспекцията по труда. Извършва начален инструктаж за новоназначени служители и издава служебна бележка по образец.

Ø   Изготвя докладни, писма, отговори и справки по различни проблеми в отдела.

          10. Минимален размер на основната заплата за длъжността гл. експерт „Бюджет и човешки ресурси“ – 750.00 лв.  (Размерът на основната месечна заплата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите при Секретаря на Община Николаево на адрес: гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски“ № 9, ет. 3, стая № 6.

За справки и информация: Павлина Цанева - Секретар на Община Николаево, тел 04330 / 2040