Набиране на кандидати за обучение в магистърска програма „Борба с корупцията и конфликта на интереси - юридически и икономически аспекти“ на Висшето училище по мениджмънт - София.

Набиране на кандидати за обучение в магистърска програма „Борба с корупцията и конфликта на интереси - юридически и икономически аспекти“ на Висшето училище по мениджмънт - София. image

Със свое Решение от 30.09.2020 г., ОбС Николаево дава съгласие община Николаево да поеме 60 % от таксата за обучение на 1 кандидат по магистърска програма на Висшето училище по мениджмънт София „Борба с корупцията и конфликта на интереси- юридически и икономически аспекти“.

Завършилите програмата получават магистърска степен по икономика.
Обучението е три семестъра: първи семестър (октомври 2020 г.- януари 2021 г.), през който се изучават четири дисциплини, втори семестър (март-юни 2021 г), през който се изучават пет дисциплини и трети семестър (октомври  2021 г.-април 2022 г.), през който се разработва и защитава магистърска теза. Обучението е само задочно, като първия семестър лекциите са 6 уикенда, а втория 10. Възможно е участието в лекции да се осъществява чрез видеоконферентна връзка. Дисциплините дават практична информация и знания в материята на ЗПКОНПИ, НК, НПК, ЗМСМА, ЗМИП, Закона за обществените поръчки и Закона за защита на личните данни. Цените са по 900 лв. на семестър, като бакалаври или магистри, незавършили икономика, право или публична админстрация, следва да положат изпити по икономически модул, за който се заплащат допълнителни 700 лв.


Кандидатите, завършили бакалавърска степен, които желаят да се обучават по магистърската програма и да ползват финансовата подкрепа от Община Николаево, следва да подадат Заявление (свободен текст) в Общинска администрация Николаево в срок до 16.10.2020 година с приложени диплом за завършена бакалавърска степен и мотивационно писмо.

Одобреният кандидат ще подпише Договор с Общината, в който ще се регламентират условията за плащане на таксата по обучението и ангажимента на кандидата, след успешното завършване на магистърската степен, да работи 3 години  в администрацията към Община Николаево.
Повече за магистърската програма може да видите в прикачения файл по-долу.

За допълнителна информация: тел. 04330 / 2040, ел. поща zamkmet-ato@nikolaevo.net - Стайко Петков - Зам.-Кмет на Община Николаево, както и на следния електронен адрес: 

https://vum.bg/bg/magisturski-programi/borba-s-korupciata-i-konflikta-na-interesi/