Нов проект за предоставяне на топъл обяд на територията на община Николаево

Нов проект за предоставяне на топъл  обяд  на територията на община  Николаево image

Нов проект за предоставяне на топъл  обяд  на територията на община  Николаево

Община Николаево e Конкретен бенефициент по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане, съфинансирана от Европейския социален фонд +. 

На 21.12.2022  г. бе подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR003-1.001-0111-С01 между Агенцията за социално подпомагане и Община Николаево за изпълнение на проект „Топъл обяд в община  Николаево“ със срок на действие 31.12.2022 г.

На 30.12.2022 г. бе сключено Допълнително споразумение към горепосочения Административен договор, с което бе удължен срокът на неговото действие до 15.12.2023 г.

Основните дейности по проект „Топъл обяд в община  Николаево“ са:

1.      Определяне на целевите групи.

Допустимите целеви групи са:

  • Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотноживеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • Лица, обект на социално подпомагане, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
  • Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане.

2.      Приготвяне на топъл обяд - Община Николаево сключи договор с фирма-изпълнител за приготвяне и доставка на готова храна след проведена процедура по реда на чл. 182, ал.1, т.5 от ЗОП.

3.      Предоставяне на топъл обяд - осигуряване на топъл обяд през работните дни за периода 01.10.2022 г.- 15.12.2023 г. /304 работни дни/ за 350 души от община Николаево.

4.      Осигуряване на съпътстващи мерки, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие относно възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, както и подкрепа, съдействие, индивидуално и/ или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи. 

Основната цел на проекта „Топъл обяд в община  Николаево“ е намаляване на броя на живеещите в бедност лица на територията на община Николаево и преодоляване на социалното изключване.

Конкретните цели на проекта са:

- осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна и основни материали;

- осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, материални лишения и социална изолация;

- предоставяне на топъл обяд на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях и самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии.

- предоставяне на разнообразно седмично меню, което дава принос към балансираното хранене на целевата група при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми на хранене;

- предоставяне на съпътстващи мерки под формата на индивидуални или групови консултации на потребителите съобразно заявените нужди.

Общата стойност на проекта е: 388 147,20 лв.