Обществени консултации за изменения в Наредба № 19

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните документи и чл. 77 от АПК, в раздел "Общински съвет", подраздел "Проекти на нормативни актове" е публикувана докладна записка на Председателя на ОбС Николаево с предложения за изменение и допълненине на Наредба № 19 за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общински поземлен фонд на Община Николаево. Всеки, който желае, може да се запознае с докладната и да даде предложения и становища по нея. Предложенията се депозират в канцеларията на Общински съвет Николаево или на e-mai:l obnikolaevo@nikolaevo.net в срок от 30 дни, считано от 25.04.2019 г.