Община Николаево получи автобус по проект „Социално включване”

На 13.12.2014 г. вицепремиерът и министър на труда и социалната политика г-н Ивайло Клафин връчи ключовете на кмета на Община Николаево – г-н Косьо Косев на тържествена церемония в София.

По проект „Социално включване” Община Николаево  получи 11+1 местен автобус, оборудван с платформа за инвалидна количка и друго специализирано оборудване, удовлетворяващо изискванията за превоз на деца. Марката на превозното средство е Рено Мастер.

Колата е част от дейностите по проект „Социално включване” на Община Николаево, който се финансира от Световната банка. Услугите , които ще се реализират по проекта са следните:

  • Допълнителна подготовка за равен старт в училище;
  • Здравна консултация за деца;
  • Интеграция на децата в детските градини и предучилищните групи/класове;
  • Формиране и развитие на родителски умения;
  • Семейно консултиране и подкрепа.

Услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” бе реализирана през лятото на 2014 г. чрез провеждане на летни училища в град Николаево и с. Едрево.

 

През месец октомври 2014 г. стартира услугата „Здравна консултация за деца”.

 

Останалите дейности се очаква да стартират в началото на 2015 г.

 

Община Николаево изпълнява Проект „Социално включване” съгласно Споразумение за финансиране № РД 09-35 от 31.05.2011г. между Министерството на труда и социалната политика и община Николаево.

 

Основните цели на проекта са:

· Популяризиране на възможностите на социалните услуги за видовете и начините и на подкрепа за деца и семейства в нужда.

· Осигуряване на качествени и достъпни социални услуги за подобряване на качеството на живот на семействата с деца от 0 до 7 години и грижа за общностите в риск.

· подкрепа на семействата в риск за грижа за децата и превенция на рисковото поведение и неглижиране на децата.

· Формиране на родителски умения, създаване на връзка родител – дете, повишаване на самочувствието и увереността на родителите с цел, осигуряване на добра семейна среда за малки деца.

· Подкрепа на уязвимите родители в отглеждането на децата и за справяне със семейните проблеми чрез развиване на умения и ресурси за пълноценното им социално включване и реализация.

· Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи, чрез преодоляване на социалното изключване, изграждане на умения, необходими за равен старт в училище, преодоляване на езиковата бариера чрез средствата и методите за работа в детските градини.

· Редовно наблюдение на здравния статус, физическото и психомоторното развитие на децата, превенция на детската заболеваемост и други рискове в ранна детска възраст и формиране на здравна култура за правилно отглеждане на децата, като средство за превенция на здравните рискове.

· Подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас в масовото училище. Подобряване условията за развитие на децата с увреждания отглеждани в семейството.

· Обучение на педагогически и непедагогически персонал за работа с деца от ромски произход.