Община Николаево приключи успешно проект „Помощ в дома”

 

Община Николаево приключи успешно проект „Помощ в дома”

 

          На 20 март 2014 г. се състоя заключителната среща за отчитане на резултатите по проект ‘Помощ в дома”. Събитието се проведе в малката зала на читалище „Васил Левски” в гр. Николаево и на него присъстваха представители на общинската администрация, Дирекция ‘Социално подпомагане”, потребители и лица, предоставяли социални услуги по проекта.

           През 2012 г. Община Николаево кандидатства с проект по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” , който беше одобрен. На 27.11.2012 г. беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0174-C0001 в размер на 92 031,85 лв.

           ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ – 14 месеца

           Предоставяне на социални услуги – 12 месеца

           С оглед постигане на ефективна и устойчива държавна политика за подкрепа на лица нуждаещи се от обслужване в ежедневието си съществуващият в Община Николаево Домашен социален патронаж разшири дейността си, като към него бе създадено Звено за услуги в домашна среда. Звеното стана  доставчик на три типа почасови услуги:

  • За лична помощ – личен асистент;
  • За социална подкрепа – социален асистент;
  • Помощ при комунално-битови дейности – домашен помощник.

            От 01.03.2014 г. започна предоставянето на услугите в домашна среда. За потребители бяха определени 25 души, с които бяха сключени договори за предоставените услуги. 25 души от кандидатите за персонал на Звеното преминаха обучение, след което 13 от тях бяха назначени на работа за период от една година.Всички страни в проекта бяха запознати с правата и отговорностите си. За всеки потребител бе изготвен индивидуален план с описани специфични дейности за задоволяване на индивидуалните му потребности и областите, в които да бъде стимулиран да се развива самостоятелно.

           Изпълнението на дейностите по проект „Помощ в дома” бе съпроводено с необходимата публичност и прозрачност. Информационна среща за представяне на целите, същността и обхвата на услугите бе проведена още на старта му. За повече яснота и информация бяха изготвени специални брошури. Периодично в пресата и на сайта на Община Николаево бяха пускани материали, касаещи изпълнението на дейностите по проекта.

          На заключителната среща участниците споделиха своя опит и безспорната необходимост от развитие и разрастване вида и обхвата на социалните услуги в общността, насочени към целевите групи на хората с увреждания и самотните стари хора в Община Николаево.