Търгове за отдаване под наем и продажба на общински имоти

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

по Заповед № 47 / 27.03.2014 г.

 

I. На основание Заповед № 47 / 27.03.2014 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване както следва:

 

 А/ Отстъпване право на строеж  върху следните общински имоти:

 1. Отстъпване право на строеж върху 200 кв.м. (двеста квадратни метра) от поземлен имот с идентификатор 51648.501.10 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка десет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния Директор на АК, целият с площ 714 кв.м. (седемстотин и четиринадесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), с адрес на ПИ гр. Николаево – п. код 6190; номер по предходен план: УПИ Х (десети) в кв. 58 (петдесет и осем) по плана на гр. Николаево от 1985 г., при съседи: 51648.501.1126; 51648.501.204; 51648.501.213; 51648.501.8; 51648.501.1163, актуван с Акт за частна общинска собственост № 91 / 03.10.2013 г., за изграждане на жилищна сграда. Начална тръжна цена  - 1 500,00 (хиляда и петстотин) лв.

 

 2.   Отстъпване право на строеж върху 100 кв.м. (сто квадратни метра) от поземлен имот с идентификатор 51648.501.973 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка деветстотин седемдесет и три), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния Директор на АК, целият с площ 400 кв.м. (четиристотин квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), с адрес на ПИ гр. Николаево – п. код 6190; номер по предходен план: УПИ ХХII (двадесет и втори) в кв. 25 (двадесет и пет) по плана на гр. Николаево от 1985 г., при съседи: 51648.501.255; 51648.501.972; 51648.501.2301; 51648.501.974, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2 / 06.06.2012 г., за изграждане на жилищна сграда. Начална тръжна цена  - 750,00 (седемстотин и петдесет) лв.

 

Б/ Продажба на следните общински имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор 48163.86.122 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка осемдесет и шест точка сто двадесет и две), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 3,881 дка. (три декара осемстотин осемдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: широколистна гора; категория на земята IV (четвърта), номер по предходен план: 000122 (нула нула нула едно две две) в землището на с. Елхово, общ. Николаево., актуван с Акт за частна общинска собственост № 63 / 25.06.2013 г. Начална тръжна цена за продажба на имота 2400,00 лв. (две хиляди и четиристотин лева).

 

2. Поземлен имот с идентификатор 48163.501.926 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка петстотин и едно точка деветстотин двадесет и шест), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 603 кв.м. (шестстотин и три квадратни метра); с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.); с адрес на ПИ с. Елхово – п. код 6174, ул. „Стара река”; номер по предходен план: УПИ VІ-926 (шест за деветстотин двадесет и шест) в кв. 30 (тридесет) по плана на с. Елхово от 1990 г., при съседи: 48163.501.581, 48163.501.986, 48163.501.1321, 48163.501.582., актуван с Акт за частна общинска собственост № 50 / 07.05.2013 г. Начална тръжна цена за продажба на имота 2400,00 лв. (две хиляди и четиристотин лева).

 

В/ Отдаване под наем на следния общински имот:

1. Поземлен имот с идентификатор 51888.26.14 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка двадесет и шест точка четиринадесет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Нова махала, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 3,083 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: нива; категория на земята III (трета), номер по предходен план: 026014 в землището на с. Нова махала, м. “До село”, общ. Николаево, актуван с АОС № 73 / 02.09.2013 г. Начална тръжна цена 46,20 (четирдесет и шест лв и двадесет стотинки) - годишна наемна цена за имота.       

 

2. Поземлен имот с идентификатор 51888.37.1 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка тридесет  и седем  точка едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Нова махала, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 1,581 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: изоставена орна земя; категория на земята VI (шеста), номер по предходен план: 037001 в землището на с. Нова махала, м. “Солу дере”, общ. Николаево, актуван с АОС № 74 / 02.09.2013 г. Начална тръжна цена 19,00 (деветнадесет лв и нула стотинки) - годишна наемна цена за имота.

 

3. Поземлен имот с идентификатор 27070.52.381 (двадесет и седем хиляди и седемдесет точка петдесет и две точка триста осемдесет и едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Едрево, одобрени със Заповед № РД-18-39 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 9,001 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: нива; категория на земята VI (шеста), номер по предходен план: 052381 в землището на с. Едрево, м. “Шумата”, общ. Николаево, актуван с АОС № 79 / 03.10.2013 г. Начална тръжна цена 108,00 (сто и осем лв и нула стотинки) - годишна наемна цена за имота.

 

4. Част от имот – публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2 / 06.06.2012 г., а именно: 140 кв.м. от сградата на „Младежки клуб”, находящ се в с.Нова Махала, Община Николаево, с цел развиване на търговска дейност. Масивната едноетажна сграда е с обща застроена площ  242 кв.м.  и представлява имот с идентификатор 51888.501.629.1, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-24/14.05.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК.  Частта даваща се под наем включва:          

 1/ зала с фоайе и коридор с площ 112 кв.м

 2/ зала за тихи игри с площ 26 кв.м.

 3/ тоалетни с площ 2 кв.м.

Начална тръжна цена за помещението 70,00 лв. (седемдесет  лева) – месечен наем за имота.

        

ІІ.  Търговете ще се проведат на 29.04.2014 г., както следва:

  • търгът по раздел І-А, точка  1 – 10:00 часа
  • търгът по раздел І-А, точка  2 – 10:15 часа
  • търгът по раздел І-Б, точка   1 – 10:.30 часа
  • търгът по раздел І-Б, точка   2 – 10: 45 часа
  • търгът по раздел І-В, точка   1 – 11: 00 часа
  • търгът по раздел І-В, точка   2 – 11: 15 часа
  • търгът по раздел І-В, точка   3 – 11: 30 часа
  • търгът по раздел І-В, точка   4 – 11: 45 часа

в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.

 

III. Депозит за участие във всеки един от търговете – 10 % от обявената начална тръжна цена, се внася в касата на Община Николаево в срок до 28.04.2014 г.

 

IV. Тръжни документи се закупуват в срок 28.04.2014 г., в стая № 1 в сградата на Общинска администрация Николаево всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, срещу заплащане на невъзстановими 30,00 лв., внесени в касата на Община Николаево или по сметка BIC – UNCRBGSF – Уникредит Булбанк АД, клон Казанлък; IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13, код за вид плащане – 44 70 00.

 

V. Оглед на имотите – всеки работен ден от 8.00 до 13.00 часа срещу документ за платена тръжна документация. 

 

VI. Заявленията за участие в търговете се подават в стая № 1 в сградата на Общинска администрация Николаево, запечатани в непрозрачен плик, като краен срок за подаването им е 28.04.2014 г., 17.00 часа.

        За справки: служба „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, стая 1, тел. 04330 / 20-40