Обявена грипна епидемия в област Стара Загора - въведени временни противогрипни мерки

Във връзка с увеличената заболяемост от ОРЗ и грип на територията на област Стара Загора, директорът на РЗИ-Стара Загора издаде заповед № РД-01-12 / 16.01.2023 г., с която, за периода 17-23.01.2023 г., въвежда временни противоепидемични мерки както следва:
1.      Преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и деца;
2.      Преустановяване на всички профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации в АПМП;
3.      Преустановяване на свижданията в лечебните заведения. Допускат се изключения в ситуации на терминално болни.
4.      Провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения, като деца със симптоми на остри инфекциозни заболявания не се допускат в детското заведение. Недопускане до работа на заболели лица от персонала на детските заведения. Засилена текуща дезинфекция на повърхности, играчки и др. и  проветряване на помещенията на всеки два часа;
5.      Преустановяване на учебните занятия в присъствена форма в училищата на територията на област Стара Загора  за периода 18.01.2023 г. – 23.01.2023 г. включително;
6.      Преустановяване провеждането на извънкласни занимания и организирани дейности с ученици, включващи посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, спортна, опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др.;
7.      Всички лица, когато се намират в лечебни и здравни заведения, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба;
8.      Преустановяване на посещенията на търговските центрове, представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти, за лица под 16 години без придружител.
 Мерките са задължителни за всички структури на територията на областта.

Целият текст на заповедта е публикуван в прикачения файл.

**************************************************************************************************************

Във връзка със заповед РД-01-12 / 16.01.2023 г. на Директора на РЗИ-Стара Загора, кметът на Община Николаево постанови заповед РД-01-24 / 17.01.2023 г., с която на територията и в структурите на Община Николаево се въвеждат противогрипни мерки и ограничения в периода от 17.01.2023 г. до 24,00 часа на 23.01.2023 г. Съгласно същата влизането на външни лица - граждани в сградите на ЦАО, Общинска администрация и кметствата в общината става след предварително поставена защитна маска за лице и ползване на дезинфектант за ръце.


Нека бъдем по-отговорни към себе си и към околните, и пазим както нашето, така и чуждото здраве!


Следва целия текст на заповедта на Кмета на Община Николаево

-----------------

                                                                    З А П О В Е Д    № РД-01-24, гр. Николаево, 17.01.2023 г.

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-12 / 16.01.2023 г. на Директора на РЗИ – Стара Загора и с цел опазване здравето на служителите в Общинска администрация Николаево предвид обявената от Областния оперативен щаб грипна епидемия

                                                                                                Н А Р Е Ж Д А М:  

 

Считано от 17.01.2023 г. до 24.00 часа на 23.01.2023 г.

 

1. Влизането на външни лица в сградата на Общинска администрация Николаево – гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9, в ЦАО Николаево и по кметствата в общината да става след предварително поставена защитна маска за лице и ползване на дезинфектант за ръце. Препоръчително е, при възможност, обслужването или срещата с гражданите да става на входа на администрацията, като служителят слиза долу, след обаждане от дежурния към ОбС по сигурността. 

 

2. ОТМЕНЯ СЕ приемния ден на кмета на общината за граждани. Гражданите да отправят своите питания и въпроси на телефоните на общината, на e-mail obnikolaevo@nikolaevo.net или през сайта на общината – чрез електронната форма за запитвания в раздел „контакти“, чрез безплатно обаждане със „зелената слушалка“ или електронно писмо. На отправените питания да се отговаря веднага, ако е възможно, или в срок до три работни дни – в случай, че е необходима проверка.

 

3. При провеждането в администрацията на заседания, работни групи и други прояви с участие на външни лица, както и вътрешнослужебни мероприятия и прояви всички присъстващи да носят предпазна маска за лице, да са ползвали дезинфектант за ръце.

 

4. В работните помещения в Центъра за административно обслужване и по кметствата в общината ГРАЖДАНИТЕ ДА ВЛИЗАТ САМО ПО ЕДИН, като задължително имат поставена защитна маска за лице! Попълването на документите да става на обособените места във фоайето на Центъра, а по кметствата – в коридорите на сградите. При наличие на чакащи клиенти същите да изчакват реда си извън работните помещения, като спазват дистанция помежду си от минимум 1,5 м.

 

5. В рамките на приемното време в Центъра за административно обслужване и по кметствата в общината да се правят задължителни 15-минутни прекъсвания в 10,00 часа и в 15,00 часа за проветряване и дезинфекция на работните помещения, а при необходимост и по преценка на служителите – и по друго време. Проветряването да се прави регулярно и достатъчно надеждно.

 

6. Ежедневно да се дезинфекцират всички общи части в административните сгради на Общината, вратите, работните помещения, както и местата за попълване на документите от гражданите – столове и маси.

 

7. Служителите задължително да ползват дезинфектанти и защитни маски за лице, а при необходимост и ръкавици, когато се налага да работят на дистанция един от друг, по-малка от 1,5 м.

 

8. При запитване потребителите на административни услуги да се приканват да ползват възможността заявяване и получаване на услугата по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

 

9. Служители с грипоподобна симптоматика да не се допускат на работа в Общинска администрация, а да ползват вид отпуск по тяхна преценка (платен, неплатен или по болест).

 

            Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

 

            Заповедта да се връчи на всички служители в Община Николаево за сведение и изпълнение.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ресорните заместник-кметове и на секретаря на Община Николаево.

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево