Обявление за провеждане на публични търгове - на 29.09.2023 г.

                                            О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


по Заповед № РД-01-286 / 15.08.2023 г.

 

На основание Заповед № РД-01-286 / 15.08.2023 г.на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване както следва:

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния общински имот:

Поземлен имот с идентификатор 48163.501.938 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка петстотин и едно точка деветстотин тридесет и осем), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 145 кв.м. (сто четиридесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), с адрес на имота с. Елхово, ул. „“Зора“, п.код 6174, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: няма, при съседи: 48163.501.929; 48163.501.38; 48163.501.931; 48163.116.164 (продажба по Решение № 476 / 27.07.2023 г. на ОбС Николаево). Актуван а Акт за частна общинска собственост № 585/02.11.2022 г.

Начална тръжна цена за продажба на имота 1193,00 лв. (хиляда сто деветдесет и три лева).

Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

2. Публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на следния общински имот:

       Помещения с обща площ 48,24 кв.м. (четиридесет и осем цяло двадесет и четири квадратни метра), находящи се в сграда с идентификатор 51648.501.103.2 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка сто и три точка две) – едноетажна сграда с предназначение „Друг вид обществена сграда” (старо читалище гр. Николаево), построена в имот с идентификатор 51648.501.103, номер по предходен план УПИ XII – 103 в кв. 6 по план на гр. Николаево от 1985 г., за извършване на производствени и стопански дейности. Актуван а Акт за частна общинска собственост № 80/03.10.2013 г.

        Начална тръжна наемна цена 120,60 лв. (сто и двадесет лева и шестдесет стотинки) – месечен наем за имота. Наемната цена е определена с Наредба № 18 на ОбС-Николаево, глава втора, раздел I, чл. 4(1), т. I-1 Първа зона- 2,50 лв./кв.м. (два лева и петдесет стотинки за квадратен метър)

Достигнатата на търга наемна цена за първия месец се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга.

  Търговете ще се проведат на 29.09.2023 г., както следва:

-  търгът по раздел І-А, точка 1 –   10:00 часа

-  търгът по раздел І-Б, точка 2 –   10:15 часа

в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.

 

Депозит за участие във всеки един от търговете – 10 % от обявената начална тръжна цена, се внася в касата на Община Николаево в срок до 28.09.2023 г.

 

Тръжни документи се закупуват в срок 28.09.2023 г., в етаж 2, стая № 1 в сградата на Общинска администрация Николаево всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, срещу заплащане на невъзстановими 50,00 лв.(петдесет лева), внесени в касата на Община Николаево или по сметка BIC – UNCRBGSF Уникредит Булбанк АД, клон Казанлък; IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13, код за вид плащане – 44 70 00.

 

Оглед на имотите – всеки работен ден от 8.00 до 13.00 часа срещу документ за платена тръжна документация. 

 

Заявленията за участие в търговете се подават в стая № 12 в сградата на Общинска администрация Николаево, запечатани в непрозрачен плик, като краен срок за подаването им е 28.09.2023 г., 17.00 часа.

 

            За справки: служба „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, етаж 2, стая 1, тел. 04330 / 20-74