Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП за обект”Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатст

Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП за обект”Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по под мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”,към Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 година и управление на одобреното проектно предложение”. публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код):обявление- 729156 и решение - 729194.