Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Община Николаево, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Николаево, кани местната общност да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл. 19а от Закона за общинския дълг от фонд ФЛАГ ЕАД за финансиране на разходи по проект BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване в уязвими групи”, финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. по изпълняван от Община Николаево проект:

„Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“ по Споразумение за партньорство между: Община Мъглиж, Народно читалище Пробуда-1869, Община Николаево, CROSS-CULTURAL INTRODUCTION AS.

1.             Номер на Споразумението: 1 от 13.04.2022 г.;

2.             Бенефициент: Община Мъглиж, Р. България и партньори по проекта: Община Николаево, Р. България, Народно читалище Пробуда-1869, Р. България; CROSS-CULTURAL INTRODUCTION AS, Кралство Норвегия.

3.             Общи параметри на проекта:

Ø Предназначение: Предметът на проекта е СМР и оборудване на „Зала за спорт и музикални занимания /пристройка към датска градина/ в поземлен имот с идентификатор 51648.501.558, в урегулиран поземлен имот I, кв. 11, в град Николаево;

Ø Обща стойност на одобреният проект на Община Николаево: 273 640,00 лева с вкл. ДДС.

Ø Начин на финансиране: по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване в уязвими групи” – в размер до 273 640,00 лева и собствен принос /непредвидени разходи от инфлация и от COVID 19/ – до 200 000,00 лева.

4.             Предмет на обсъждането:

Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, съгласно чл. 19а от Закона за общинския дълг за осигуряване на съфинансиране за реализация на проекта.

5.             Стойност на кредита за финансиране: до 186 170,10 (сто осемдесет и шест хиляди сто и седемдесет лева и 10 стотинки) лева.

6.             Срок за погасяване на кредита – до 84 (осемдесет и четири) месеца.

7.             Гратисен период – до 12 (дванадесет) месеца

8.             Начин на обезпечаване:

ü   Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Николаево, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Николаево по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

Място и лице в Община Николаево, от което могат да се получат материали за обсъждането, преди датата, на която то ще се състои: ст. 5, Ирена Петкова – Главен експерт „Бюджет и ЧР“. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с материалите за обсъждането и на електронната страница на Община Николаево – www.nikolaevo.net .

Вашите мнения, препоръки и предложения, можете да изпращате на електронната поща на общината obnikolaevo@nikolaevo.net, както и в Кметствата по населени места и деловодството на Община Николаево, най- късно до два дни преди публичното обсъждане.

Публичното обсъждане ще се състои на 13.07.2022 г., в 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Николаево, находяща се в сградата на Община Николаево, ул. „Г. Бенковски“ № 9, ет. 2.

Поканата се публикува във вестник „Старозагорски новини“, на електронната страница на Община Николаево www.nikolaevo.net и се поставя на информационно табло в Община Николаево.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

 

 

ИВАН ПАВЛОВ

за Кмет на Община Николаево,

съгласно заповед № РД-01-198 / 01.07.2022 г.