Покана за свикване на редовно общо събрание на настоятелството на НЧ ,,Къньо Едрев Папазов 1928” с.Едрево - за 06.04.2023 г.

                                   П О К А Н А

 

Настоятелството на НЧ ,,Къньо Едрев Папазов 1928”

с.Едрево,общ.Николаево,обл.Стара Загора на основание чл.15,ал.1 от ЗНЧ и чл.21 от Устава на читалището свиква,

Редовно общо отчетно  събрание на читалищните  членове.

Събранието ще се проведе на 06.04.2023 г. от 13.00 ч.

в сградата на читалището при следният

 

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на читалището за 2022 г. 

2. Отчет на Проверителната комисия за 2022 г.

3.Освобождаване на един член на Настоятелството и един член на Проверителната комисия по тяхна молба.

4.Избор на член на Настоятелството и избор на член на Проверителната комисия с мандат -30.03.2024 г.

5.Приемане на Годишния финансов отчет за дейността през 2022 г.

6. Вземане решение за разпределение на финансовия резултат за  2022 г.

7.Утвърждаване на бюджета на НЧ,,Къньо Едрев Папазов 1928” за 2022 г.

8.Разни

 

Съгласно чл. 15 ал. 3 от Закона за народните читалища в случай, че на обявената дата, място и час не се явят необходимия брой членове, събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място и на същата дата.

Настоящият дневен ред е приет и утвърден от читалищното настоятелство на заседание от 20.03.2023 г.