Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 25.02.2021 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 25.02.2021 г. image

Изх. № 05-00-41/18.02.2021  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево

 

С В И К В А М:

 

Закрито заседание на Общински съвет-Николаево на 25.02.2021 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, без участие на гости и граждани, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Докладна записка с вх. №27-00-36/16.02.2021 г. Относно: Годишен отчет за 2020 г. по изпълнение на „Програма за управление на отпадъците в Община Николаево 2017-2020 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева, гл. спец. „ЗЕОЧ“

 

2. Докладна записка с вх. №27-00-34/16.02.2021 г. Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – собственост на Община Николаево за 2021 година

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

3.Докладна записка с вх. №27-00-31/16.02.2021 г. Относно: Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост, за управление на Държавна агенция „Електронно управление“.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Павлина Цанева, Секретар на Община Николаево

 

4. Докладна записка с вх. №27-00-25/12.02.2021 г. Относно: Приемане бюджета за 2021 г. на Община Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

5. Докладна записка с вх. №27-00-32/16.02.2021 г. Относно: Приемане на инвестиции извършени от оператора по В и К през 2020 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с „Асоциация по В и К“. Същите инвестиции съгласно чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) са публична общинска собственост и следва да се заведат в баланса на Община Николаево.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Живка Попова, гл. специалист СКР

 

6. Докладна записка с вх. №05-00-26/15.02.2021 г. Относно: Провеждане на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора.

 

                  Вносител: Юсеин Юсменов, Председател Общински съвет Николаево

Докладва: инж. Румяна Чергеланова

 

7. Докладна записка с вх. №27-00-33/16.02.2021 г. Относно: Взимане на решение за отпадане на задължение за заплащане на наемна цена от страна на наемател по действащи наемни отношения за общински имот, за периода на обявеното извънредно положение в Република България.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

8. Докладна записка с вх. №27-00-29/16.02.2021 г. Относно: Определяне на представител на община Николаево за участие в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Кремена Костова, председател на комисия по здравеопазване

 

            9. Докладна записка с вх. №27-00-30/16.02.2021 г. Относно: Изменение и допълнение разпоредбата на чл. 41, ал. 12 от Наредба №6 за определяне на размера на местните данъци в Община Николаево, в съответствие с изменение на Закона за Местните Данъци и Такси.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Диана Петкова, Директор ФСДМП-инспектор МД

 

10. Докладна записка с вх. №27-00-35/16.02.2021 г. Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

                11. Точка „Разни“ /Предложения от общинските съветници за развитие на устойчив бизнес от Община Николаево/

 

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ

Председател на Общински съвет Николаево