Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 27.07.2023 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 27.07.2023 г. image

Изх. № 05-00-146 / 20.07.2023  г.                                        

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 27.07.2023 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Докладна записка с вх. №05-00-135 / 17.07.2023 г. Относно: Предложение на Председателя на Об С Николаево с вх. № 05-00-135 / 17.07.2023 г. – ново обсъждане на Решение № 470 /29.06.2023 г., Протокол № 52 на Об С Николаево.

Вносител: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

Докладва: Иван Иванов – Председател на комисия по общинска собственост

 

2. Докладна записка с вх. № 27-00-145 / 19.07.2023 г. Относно: Повторно внасяне и разглеждане на Докладна записка изх. № 05-00-51 / 21.06.2023 г. - Даване на съгласие за поставяне на фотоволтаична централа върху покривното пространство на корпус от училищна сграда разположена върху общински имот публична общинска собственост с идентификатор по КККР 51648.501.74

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Иван Иванов – Председател на комисия по общинска собственост

 

3. Докладна записка с вх. № 27-00-143/17.07.2023 г. Относно: Продажба на имот частна общинска собственост – урбанизирана територия в с. Елхово, ул. „Зора“, общ. Николаево

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

4. Докладна записка с вх. № 27-00-144 / 18.07.2023 г. Относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план - (ПУП-ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура –с трасе обща дължина 192.38 м. за кабелно захранване НН на обект: „Фотоволтаична централа с мощност 149.58 kWp“ в УПИ XXV, кв. 10 по регулационния план на с. Елхово до електромерно табло монтирано на фасадата на ТП „3 – ЕЛХОВО“, с. Елхово, захранен чрез ВЛСН „Милево“ от п/я „Дъбово“, съгласно Становището на „ЕР ЮГ“ ЕАД №4543744/28.11.2022 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Живка Попова, гл. специалист „Строителство, кадастър и регулация“

5. Докладна записка с вх. № 27-00-140/17.07.2023 г. Относно: Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Елхово, общ. Николаево за срок от 10 години.

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

6. Докладна записка с вх. № 27-00-138 / 17.07.2023 г. Относно: Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Елхово, общ. Николаево за срок от 10 години.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

7. Докладна записка с вх. № 27-00-139/17.07.2023 г. Относно: Определяне на имоти – частна общинска собственост, подлежащи на задължително застраховане.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

8. Докладна записка с вх. № 27-00-137 / 17.07.2023 г. Относно: Безвъзмездно целево ползване на средства от бюджета на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Николаево, за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

9. Докладна записка с вх. № 27-00-136 / 17.07.2023 г. Относно: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община Николаево, област Стара Загора за времето от 01.01.2022 година до 31.12.2022 година.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, гл. счетоводител на Община Николаево

 

10. Докладна записка с вх. № 27-00-141 / 17.07.2023 г. Относно: Утвърждаване на маломерни и слети паралелки за учебната 2023/2024 година.

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Пенка Генчева, ст. експерт „ОКЗС“

 

11. Докладна записка с вх. № 27-00-142 / 17.07.2023 г. Относно: Включване на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Николаево, обл. Стара Загора, в списъка на средищните училища в Република България през учебната 2023/2024 година.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Пенка Генчева, ст. експерт „ОКЗС“

 

 

12. Точка „Разни“

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево