Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 28.07.2021 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 28.07.2021 г. image

Изх. № 05-00-163/20.07.2021  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 28.07.2021 г. /сряда/ от 09.00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Докладна записка с вх. №27-00-162/20.07.2021 г. Относно: Приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Николаево – второ четене

 

Вносител: Иван Павлов-за Кмет на Община Николаево, съгласно заповед № РД-01-237/08.07.2021 г.

Докладва: Павлина Цанева, Секретар на община Николаево

 

2. Докладна записка с вх. №27-00-160/16.07.2021 г. Относно: Включване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Николаево, обл. Стара Загора, в списъка на средищните училища в Република България за учебната 2021/2022 година

 

Вносител: Иван Павлов-за Кмет на Община Николаево, съгласно заповед № РД-01-237/08.07.2021 г.

Докладва: Пенка Генчева, ст. експерт „ОКЗС“

 

3. Докладна записка с вх. №27-00-161/19.07.2021 г. Относно: Утвърждаване на маломерни и слети паралелки за учебната 2021/2022 година

 

Вносител: Иван Павлов-за Кмет на Община Николаево, съгласно заповед № РД-01-237/08.07.2021 г.

Докладва: Пенка Генчева, ст. експерт „ОКЗС“

 

4. Докладна записка с вх. №27-00-157/16.07.2021 г. Относно: Изплащането на командировки в страната и в чужбина на кмета на Община Николаево и председателя на Общински съвет Николаево

 

Вносител: Иван Павлов-за Кмет на Община Николаево, съгласно заповед № РД-01-237/08.07.2021 г.

Докладва: Златко Генчев, гл. счетоводител на Община Николаево

 

                5. Докладна записка с вх. №27-00-158/16.07.2021 г. Относно: Постъпило заявление за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

           6. Докладна записка с вх. №27-00-159/16.07.2021 г. Относно: Постъпило заявление за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

7. Докладна записка с вх. №05-00-156/16.07.2021 г. Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, насрочено на 10 август 2021 г.

 

Вносител: Христо Нейков, Зам.-Председател на Общински съвет Николаево

Докладва: Иван Атанасов, Председател на комисия устройство на територията

 

 

                8. Точка „Разни“

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Зам.- Председател на Общински съвет Николаево