Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 28.10.2021 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 28.10.2021 г. image

Изх. № 05-00-234/21.10.2021  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Закрито заседание на Общински съвет-Николаево на 28.10.2021 г. /четвъртък/ от 09.00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, без участие на гости и граждани, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Докладна записка с вх. №27-00-232/21.10.2021 г. Относно: Отдаване под наем на поземлени имоти в землището на с. Нова махала, общ. Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

 

2. Докладна записка с вх. №05-00-227/18.10.2021 г. Относно: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, насрочено на 12 ноември 2021 г.

 

Вносител: Христо Нейков, Зам.-Председател Об С Николаево

Докладва: Иван Иванов, Председател на комисия .към Об С Николаево

 

 

       3. Докладна записка с вх. №27-00-230/19.10.2021 г. Относно: Кандидатстване на Община Николаево с проект «Работилница за културни инициативи» по Процедура, първа покана за набиране на проектни предложения по резултат 3 «Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, главен счетоводител на Община Николаево

 

 

4. Докладна записка с вх. №27-00-231/19.10.2021 г. Относно: Одобряване на тригодишна бюджетна прогноза на Община Николаево 2022-2024 година

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

5. Докладна записка с вх. №27-00-228/19.10.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

6. Докладна записка с вх. №27-00-229/19.10.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

                7. Докладна записка с вх. №27-00-235/22.10.2021 г. Относно: Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 2021 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, главен счетоводител на Община Николаево

 

 

                8. Докладна записка с вх. №05-00-233/21.10.2021 г. Относно: Избор на Председател на Общински съвет Николаево

 

Вносител: Христо Нейков, Зам.-Председател Об С Николаево

Докладва: Христо Нейков, Зам.-Председател Об С Николаево

 

 

                9. Точка „Разни“

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Зам.- Председател на Общински съвет Николаево