Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 29.09.2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 29.09.2022 г. image

Изх. № 05-00-227/21.09.2022  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 29.09.2022 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1.Докладна записка с вх. № 27-00-224/20.09.2022 г. Относно: Изменение на Решение № 199 / 25.02.2021 г. на Общински съвет Николаево за предоставяне на част от имот – публична общинска собственост, за управление на Държавна агенция „Електронно управление“.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

      Докладва: Павлина Цанева, Секретар на Община Николаево

 

2.Докладна записка с вх. № 05-00-226/20.09.20022 г. Относно: Провеждане при дистанционна форма на работа с видеоконферентна връзка на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, насрочено на 11 октомври 2022 г.

Вносител: Христо Нейков, Председател Общински съвет Николаево

Докладва: инж.Захари Колев Захариев, Председател на комисия по бедствия и аварии

 

3.Докладна записка с вх. №27-00-205/24.08.2022 г. Относно: Даване на съгласие от Община Николаево, в качеството й на собственик на съоръжение за водовземане, а именно: Хоризонтален дренаж „Далак бунар“, разположен в поземлен имот с идентификатор 48163.214.922 по КККР на с. Елхово, Община Николаево, Област Стара Загора, предназначено за питейно-битовото водоснабдяване на с. Елхово, Община Николаево, за ползване от оператора „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ EООД, гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 62, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:833066300, съгласно писмо на Управителя на дружеството вх. №12-00-122/22.08.2022 г. по описа на общината.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева/Живка Попова

 

 

 

 

 

4. Докладна записка с вх. № 27-00-221 /20.09.2022 г. Относно: Процедура по ликвидиране на съсобственост чрез продажба ид. части, притежавани от общината от съсобствен недвижим имот в с. Елхово, община Николаево, обл. Стара Загора - УПИ ХІ -2024 в кв. 10 по ПРЗ на с. Елхово.

 

                Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

    Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

5. Докладна записка с вх. №27-00-219/20.09.2022 г. Относно: Разрешаване  изготвяне на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план - (ПУП-ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура –с трасе обща дължина 47,95 м за кабелно захранване НН на обект „Фотоволтаична централа с мощност 73,92 kWp“ в УПИ VII-237 кв.90 по регулационния план на с.Елхово до ТНН на ТП / БКТП ТП 3 ЕЛХОВО, КЛ / ВЛ МИЛЕВО, п/ст ДЪБОВО (съгласно становище №4529507 от 30.08.2022 г. от „Електроразпределение Юг„ ЕАД) и одобряване на Техническо здание по чл.125 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.7 и скица-проект във връзка с чл.135 ал.2 от ЗУТ. Даване на предварително съгласие за право на прокарване и преминаване през следните имоти по КККР на с. Елхово, община Николаево, общинска публична собственост: 48163.501.1315 и 48163.332.563.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Живка Попова, гл. специалист „Строителство, кадастър и регулация“

 

       6. Докладна записка с вх. №27-00-222/20.09.2022 г. Относно: Кандидатстване на община Николаево по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.

 

                Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                Докладва: Диляна Петрова, ст. експерт „Инвестиции и ОП“

 

7. Докладна записка с вх. №27-00-218/20.09.2022 г. Относно: Кандидатстване на Община Николаево по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс

                Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                Докладва: Илияна Кишева, ст. експерт „Програми и Проекти“

 

8. Докладна записка с вх. №27-00-225/20.09.2022 г. Относно: Одобряване на тригодишна бюджетна прогноза – втори етап на Община Николаево 2023-2025 година.

 

                Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

9. Докладна записка с вх. №27-00-220/20.09.2022 г. Относно: Информация за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2022 г. на Община Николаево.

 

                Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

                Докладва: Ирена Петкова, Гл. експерт „Бюджет и ЧР“

10. Докладна записка с вх. №27-00-217/20.09.2022 г. Относно: Отпускане на кредит от „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване в уязвими групи”, финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, главен счетоводител на Община Николаево

 

11. Докладна записка с вх. №27-00-216/20.09.2022 г. Относно: Отпускане на кредит от "Фонд ФЛАГ" ЕАД, с ЕИК:175331015, по силата на който Община Николаево да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване в уязвими групи”, финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, главен счетоводител на Община Николаево

 

12. Докладна записка с вх. №27-00-223/20.09.2022 г. Относно: Приемане на Външен авариен план на Предприятие с висок рисков потенциал - «Данъчен склад за складирне на втечнен нефтен газ-LPG“ гр. Николаево

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева, гл. спец „ЗЕОЧ“

 

 

13. Точка „Разни“

 

                                                               

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево