Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 30.06.2020 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

Изх. № 05-00-171/24.06.2020  г.                                        

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево

 

С В И К В А М:

 

Закрито заседание на Общински съвет-Николаево на 30.06.2020 г. /вторник/ от 09.00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, без участие на гости и граждани, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

            1. Докладна записка с вх. №27-00-165/19.06.2020 г. Относно: Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 2020 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Златко Генчев, гл. счетоводител на Община Николаево

 

          2. Докладна записка с вх. №27-00-166/19.06.2020 г. Относно: Освобождаване и изразходване на средства по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева

 

           3. Докладна записка с вх. №27-00-167/19.06.2020 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Ирена Петкова

 

4. Докладна записка с вх. №05-00-169/23.06.2020 г. Относно: Постъпило предложение от Венина Димитрова Цонкова, директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Николаево за отпускане на еднократна помощ на Стефан Антонов Красимиров

 

Вносител: Юсеин Юсменов, Председател Об С Николаево

Докладва: Румяна Чергеланова, Председател на комисия по бюджет

 

 

5. Докладна записка с вх. №05-00-170/23.06.2020 г. Относно: Постъпило предложение от Венина Димитрова Цонкова, директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Николаево за отпускане на еднократна помощ на Яшар Надеждов Иванов

 

Вносител: Юсеин Юсменов, Председател Об С Николаево

Докладва: Румяна Чергеланова, Председател на комисия по бюджет

 

 

             6. Докладна записка с вх. №27-00-168/23.06.2020 г. Относно: Утвърждаване на слята паралелка за учебната 2020/2021 година по чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Пенка Генчева, ст. експерт „ОКЗС“

  

           7. Точка „Разни“.

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ

         Председател на Общински съвет Николаево