Прием на документи за потребители на топъл обяд

Прием на документи за потребители на топъл обяд image

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

 

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ТОПЪЛ ОБЯД, ПРЕДОСТАВЯН ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFPR003-1.001 “ТОПЪЛ ОБЯД“ НА ПРОГРАМАТА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021 -2027

 

Община Николаево подготвя проект за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Процедурата „Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на тази операция в рамките на програмен период 2014-2020 и се реализира в съответствие с конкретна цел на програмата за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване.

Община Николаево обявява прием на документи от кандидат-потребители за услуга  „Топъл обяд“  по проект „Топъл обяд в община Николаево“, Процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Проектът ще се реализира на територията на цялата община, като услугата ще се предоставя в периода от 01 октомври 2022 г. до 30 септември 2025 г.

ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ИМАТ СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – 413 лв (до 31.12.2022 г.) и 504 лв (от 01.01.2023 г.), възрастни семейства и самотно живеещи пенсионери, които не могат да се издържат с доходите, които получават и не получават подкрепа от близките си.

2. Лица, обект на социално подпомагане, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, вкл. самотни лица с трайни увреждания, за които няма подходящ кандидат за асистент по МЛП.

4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане.

Процедурата за прием на документи за кандидат-потребители ще продължи през целия период на реализирането на проекта, като лицата, подали заявления-декларации след обявения период и попадащи в горепосочените целеви групи, ще бъдат включени допълнително при наличие на свободни места.

Документи се подават всеки делничен ден от 08.00 до 16.00 часа през периода 23.09.2022 г.  до  27.09.2022 г. включително.

Всички идентифицирани нуждаещи се лица подлежат на потвърждаване за принадлежност към допустимата целева група от Дирекция „Социално подпомагане“ – град Гурково.

Заявление-декларация и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация могат да бъдат изтеглени от прикачените файлове в настоящата публикация или предоставени на хартия от Център за административно обслужване на Община Николаево  или в кметството на съответното населено място.

Повече информация може да се получи в работно време на тел. 0882943909  или в кметствата.