Проект на нова Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Николаево - за обществено обсъждане

Проект на Наредба

за издаване на карти за паркиране на превозни средства,

обслужващи хора с трайни увреждания и

използване на улеснения при паркиране

от Община Николаево

 

            На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, Община Николаево, чрез настоящото публикуване (включително в Портала за обществени консултации), предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект за нова Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Николаево. Срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации, е 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуването му.

 

 

МОТИВИ

 

към проект Наредба

за издаване на карти за паркиране на превозни средства,

обслужващи хора с трайни увреждания и

използване на улеснения при паркиране

от Община Николаево

 

 

1. Причини, които налагат приемане на нова наредба.

 

Предходната Наредба № 27 за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на Община Николаево, приета с Решение № 195 / 31.10.2017 г. на ОбС Николаево, бе отменена с Решение № 3013 / 08.03.2021 г. на Върховния административен съд на Р. България, поради несъгласуването й с Агенцията за хората с увреждания, която е следвало да даде задължително становище по проекта на наредбата, съгласно изискването на чл. 8, т. 4 от действалия към момента на приемането й Закон за интеграция на хората с увреждания. Това наложи изготвянето на нов проект.

Съгласно чл. 99а от Закона за движение по пътищата карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава от кмета на съответната община или оправомощено от него длъжностно лице по образец съгласно приложение, като същата е валидна на територията на цялата страна. В община Николаево има немалко хора с трайни увреждания, чиито превоз би бил много по-улеснен, ако притежават карта за паркиране, а начинът и редът на издаването й от общината се регламентира с наредба. Налице е висока степен на обществена необходимост и полезност, което е и причината за изготвяне на настоящия проект.

 

2. Цели.

Настоящият проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Николаево цели да регламентира издаването на карти за паркиране на хора с увреждания и с това в максимална степен да се улесни тяхното придвижване с автомобил.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата наредба.

За прилагане на новата нормативна уредба не са необходими финансови и други средства.

 

4. Очаквани резултати от прилагането на акта.

С приемането на настоящия проект на наредбата се очаква подобряване обслужването на хората с увреждания при издаване на картата за безплатно паркиране на МПС и улесняване в максимална степен на тяхното предвижване с автомобил.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Николаево е с правно основание чл. 99а от Закона за движение по пътищата. Проектът е съобразен с европейското законодателство, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ,

Кмет на Община Николаево

 *****************************************************


Проект на Н А Р Е Д Б А

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ

НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,

ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЛЕСНЕНИЯ ПРИ ПАРКИРАНЕ

ОТ ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 


 

май 2021 г.

 

 

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

       Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят реда и условията за издаване на Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране.

         (2) Картата за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, издадена по реда на настоящата Наредба, е валидна на територията на цялата страна.

          Чл. 2. Местата за престой и паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се обозначават с пътен знак Д21 – „Място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания” в съответствие с Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

 

ГЛАВА ВТОРА

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА

КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

 

Чл. 3. (1) Картата за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране се издава от Кмета на община Николаево по образец (Приложение № 1), съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г., относно картата за паркиране на хора с увреждания, и съдържа следната задължителна информация:

1/ Име, фамилия и актуална снимка на правоимащото лице, притежател на картата;

2/ Срок на валидност на картата;

3/ Сериен номер на картата в Регистъра на редовно издадените карти;

4/ Подпис на лицето с увреждания или законният му представител;

            (2) Кметът на община Николаево създава и поддържа регистър, който съдържа:

1/ Номер и дата на издаване на картата за паркиране на хора с увреждания, като номера се формира от

- поредния номер в регистъра и

- входящия номер на заявлението от деловодството на общината, разделени с черта, наклонена надясно;

2/ Име, презиме и фамилия на лицето с увреждания;

3/ Единен граждански номер;

4/ Номер и дата на издаване на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

5/ Валидност на издадената карта – съобразно срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК;

6/ Дата на получаване;

7/ Подпис на получателя.

            (3) Картата за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания се издава на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане. Определения процент на трайно намалена работоспособност на тези лица (респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата), следва да е 50% (петдесет процента) и над 50% (петдесет процента). 

  (4) Трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане на лицата, се удостоверява със справка от Средата за междурегистров обмен на данни (RegiX), а при необходимост от повече информация – с актуално решение на ТЕЛК/НЕЛК (за сверка на данните).

 

Чл. 4. (1) За издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл. 99а от Закона за движение по пътищата, лицата с трайни увреждания с постоянен (настоящ) адрес в община Николаево, подават Заявление до Кмета на община  Николаево по образец (Приложение № 2). За деца с определен вид/степен на увреждане 50% (петдесет процента) и над 50% (петдесет процента), заявлението се подава от законния им представител.

(2) Към заявлението лицата по ал. 1 прилагат:

1/ актуална цветна снимка – 1 (един) брой;

2/ копие от нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от лицето с трайни увреждания, придружено от оригинала, който се сверява при подаване на документите и се връща.

(3) Служебно към заявлението се прилага справка от Средата за междурегистров обмен на данни (RegiX) за издаденото на лицето по ал. 1 решение на ТЕЛК/НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане. В случай на нужда от допълнителна информация се изисква копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК, за справка и сверка на данните.

(4) Картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава в срок до 7 работни дни, считано от датата на подаване на заявлението.

(5) Картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава за срок, не повече от срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК.

(6) Всяко лице с увреждане има право само на една карта, независимо от броя автомобили, които притежава.

(7) При изтичане срока на валидност на картата, правоимащите лица подават нови, актуални документи по чл. 4, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от тази Наредба. 

(8) При промяна в обстоятелствата или смърт, картата за безплатно паркиране се връща веднага в дирекция „ОДУТ” при Общинска администрация Николаево.

 

  

ГЛАВА ТРЕТА

 

ПРАВИЛА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

 

Чл. 5. (1) Право да паркират и престояват на определените места имат превозните средства, които към момента при и по време на паркирането обслужват персонално лице, с валидна Карта за паркиране на хора с трайни увреждания, издадена на негово име и са обозначени според изискванията на тази наредба.

(2) Притежателят на картата е длъжен при и по време на паркирането на определените съгласно чл. 2 места, да я постави на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила, откъм вътрешната му страна, по начин, позволяващ, при осъществяване на контрол, да се възприемат данните от нея.

 

Чл. 6. Забранява се на обозначените съгласно чл. 2 места да престояват и паркират превозни средства на лица, които не притежават Карта за паркиране на хора с увреждания, или които използват само експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или стикер изобразяващ знак Д21 „Място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания”.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

КОНТРОЛ

 

Чл. 7. (1) Контролът по спазването на правилата за паркиране по чл. 2 се осъществява от органите на МВР, както и други длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на Кмета на общината на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Николаево или от негов заместник, въз основа на акт съставен по правилата от лицата по ал. 1.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

ГЛАВА ПЕТА

 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

            Чл. 8. За нарушение на разпоредбата на чл.6 от тази Наредба се налага административно наказание, глоба в размер 200 лева.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§  1. Производството по издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, е безплатно.

§ 2. Правоимащите лица се снабдяват с „Карта за паркиране на хора с трайни увреждания“ на територията на община Николаево по образец, съгласно Приложение №1.

§ 3. Измененията и допълненията на Наредбата се приемат от Общински съвет Николаево.

§  4. Наредбата се приема във връзка с чл. 99а от Закона за движение по пътищата

 


                                                                                                             Приложение №1

към чл.3, ал. 1

  

 

            1. Картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, е с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм.

 

2. Цветът на картата за паркиране е светлосин с изключение на белия знак за "лице с увреждане", който е на тъмносин фон.

 

3. Картите за преференциално паркиране задължително са ламинирани.

 

4. Полетата на предната и задната част на картата за преференциално паркиране са разделени вертикално на две части:

 

Лявата част отпред съдържа:

- символ на инвалидна количка в бяло на тъмносин фон;

- дата на изтичане на картата за паркиране;

- серийния номер на картата за паркиране;

            - името и печата на издаващия орган/организация

 

Дясната част отпред съдържа:

- с главни букви думите "КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ" на български език, а на подходящо отстояние с малък шрифт думите "Карта за паркиране" на други езици;

- думите "Модел на Европейските общности" на български език;

- като фон отличителния код на Република България - BG, заобиколен от кръг от 12 звезди, символизиращи Европейския съюз.

 

Лявата част на гърба съдържа:

- фамилията на притежателя;

- първото (първите) име (имена) на притежателя;

- подписа на притежателя или друг идентифициращ знак;

- снимка на притежателя.

 

Дясната част на гърба съдържа:

- твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва място за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания;

- твърдението, че при употреба картата се поставя в предната част на превозното средство, така че лицевата й част да се вижда изцяло с цел проверка.

Данните са на български език.

 

                           
                                                                                                                                                                                                                     Приложение № 2

                                                                                                                      към чл.4, ал. 1

 

ДО

КМЕТА НА

……………….……….

(община/район)

 

З А Я В Л Е Н И Е

за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

(Уникален идентификатор на административната услуга - 2012)

 

От ………………………………………………………………………………………..……,

(посочете трите имена на физическото лице)

ЕГН………………………………………….…………………..., постоянен/настоящ адрес гр./с. ............................................, община………..…..……, област………………………, ул. (ж.к.) …………………………........................................, тел.: ……………...................., електронна поща .......................................

Упълномощено лице (придружител) …………………………………………………………………………………………………,

(собствено, бащино и фамилно име)

Телефон ……….……………….

Заявявам желанието си на основание чл. 99а от Закона за движение по пътищата и съгласно изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98 /376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. да ми бъде издадена „Карта за паркиране за хора с трайни увреждания”.

Известно ми е, че:

·      картата е валидна само при присъствието на притежателя й като водач или пътник и придружена с решение на ТЕЛК/НЕЛК;

·      картата се поставя на долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС по такъв начин, че предната ѝ страна да е ясно видима за проверка.

Декларирам, че към датата на настоящото заявление:

·       имам издадено експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК с № ……………… от дата …………………

·       не притежавам карта за безплатно паркиране на МПС, която обслужва хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране.

Известно ми е, че за неверни данни, посочени в тази декларация, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Задължавам се при промяна в обстоятелствата, които дават право на ползване на тази карта, в 7-дневен срок да уведомя общината и да върна картата.

 

Прилагам актуална цветна снимка – 1 брой.

Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

Лично от звеното за административно обслужване

 

 

Дата: …………………..                                                      Заявител:................................

(подпис)