Проект за изменение на Наредба № 14 за Символиката на гр. Николаево, касаещ частично допълнение в нормата на чл.22, ал. 4 в Наредбата – за обществено обсъждане

Проект за изменение на Наредба № 14 за Символиката на гр. Николаево, касаещ частично допълнение в нормата на чл.22, ал. 4 в Наредбата – за обществено обсъждане

 

Съгласно чл. 26, ал. 4, пр. второ във връзка с ал. 2 от Закона за нормативните актове, в качеството си на съставители на проекта определяме срок от 14 дни, считано от 11.04.2023 г., Общински съвет Николаево чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на е-таil адрес : obsavet@nikolaevo.net или в деловодството на Об С Николаево, п.к. 6190, Град Николаево ул. „Георги Бенковски“, № 2, стая 4. Позоваваме се на минимално определения законов срок, приемайки че се касае до изключителен случай (предстоящ празник на Община Николаево – 24 май)

 

МОТИВИ

 

изменение на Наредба № 14 за Символиката на гр. Николаево, касаещо частично допълнение в нормата на чл.22, ал. 4 в Наредбата

 

 

I.                   МОТИВИ, КОИТО НАЛАГА ИЗМЕНЕНИЯ НА НАРЕДБАТА:

 

Уважаеми колеги, Наредба № 14 на Об С Николаево „За символиката на гр. Николаево“ е приета с Решение № 238 / 11.04.2007 година по Протокол № 27 от 11.04.2007 г. Символите на настоящата Наредба в своята йерархическа последователност и взаимообвързаност поставят на първо място званието „Почетен гражданин на гр. Николаево“ като най-високо индивидуално отличие.

 

В чл. 22, ал. 4 от Наредбата са изброени лимитативно следните поводи и случаи, като основание за подобна номинация:

1.      Дългогодишна ползотворна и значима дейност за гр. Николаево и Общината.

2.      Изключителни и значими постижения в областта на науката, културата и спорта.

3.      Дарителство със непреходна стойност за гр. Николаево и Общината.

4.      Проявен изключителен героизъм.“

 

Преди 25 години група наши съграждани са извършили нещо, което коренно е променило съдбата и развитието на местната общност. Тези наши родолюбци са учредили Инициативен комитет, който работи в насока обособяването ни в отделна община. Трудът им се увенчава с успех и на 08.01.1998 г. е издаден Указ № 3 на Президента на РБ, с който сме обявени за община.

            За съжаление до този момент тези събития, факти и хора, тази активна гражданска деятелност-изпълнена с местен патриотизъм и родолюбие не са анализирани, проучени и най-важното: не са получили необходимото обществено признание. Тъжно е, че някои от тези хора ни напуснаха завинаги. Намираме, че нормата на чл. 22, ал. 4 не обхваща всички житейски хипотези, които могат да бъдат разгледани като основание за подобна номинация. Все още между нашите политически активни мъже и жени, в самата ни общественост съществуват недоверие и напрежение по този въпрос. Тази страница от нашата история трябва да бъде затворена веднъж за винаги.

            Ръководството на общината е сформирала група, в която влизат служители на администрацията и общински съветници, която вече втори месец провежда активни действия насочени към изясняването на тези събития. Провеждат се активни разговори с наши съграждани, издирва се снимков материал и писмени документи от този период. Притиснати сме от наближаващия празник на Община Николаево – 24 май, поради което се позоваваме на минималноопределения срок за обществени консултации.

 

 

II.                ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА КОИТО ЩЕ БЪДАТ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА УРЕДБА

 

Предложената промяна не изисква обезпечаване с допълнителни финансови или други средства.

 

 

III.             ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ – съответствие на Наредбата със законодателството на РБ и Европейския съюз.

 

 

Водими от горното и на основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 21, ал. 1, т.21, т. 22 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал.1, т. 21 от Правилника за работа на Об С- Николаево и чл. 22 от Наредба № 14 за Символиката на гр. Николаево, предлагаме на Общински съвет Николаево следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

            Към чл. 22, ал. 4 се добавя т. 5 със следното съдържание:

„т. 5. Извършване на неограничени във времето гражданска деятелност и доблестни постъпки, довели до трайни, непреходни и значими резултати за гр. Николаево и Общината – определящи насоките за развитие на нашата общност“.

 

 

 

СЪСТАВИТЕЛИ НА ПРОЕКТА

          Христо Нейков, Председател Об С Николаево /п/

          Кремена Костова, Председател на комисия по социална политика /п/