Решения на ОбС Николаево №№ 445-451 от заседание, проведено на 30.03.2023 г., Протокол № 49

РЕШЕНИЕ

445

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2023 г. с Протокол № 49

 

ОТНОСНО: Удостояване с най-високото Отличие на Общински съвет Николаево - звание „Почетен гражданин на гр. Николаево“, което се присъжда за особен принос и заслуги към града и общината във всички области на обществения живот.

 

Мотиви:

 

Във връзка с 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, особени заслуги към образованието, по повод 25-та годишнина от създаването на Община Николаево и със оглед на чл. 22, ал. 3, т. 2 от Наредба 14 за Символиката на гр. Николаево, е депозирано предложение за номинирането на госпожа Катя Неделчева Генчева със званието „Почетен гражданин на гр. Николаево“

 

Катя Генчева е родена през 1958 година в с. Николаево в работническо семейство. Основното си образование е завършила в нашето училище, а средното в Математическа гимназия „Гео Милев“ гр. Стара Загора“ през 1975 г. През септември същата година постъпва на работа в ЗЕП „Ленин“ като счетоводител. През следващата 1976 г. е приета в полувисш учителски институт „Христо Ботев“ гр. Бургас, който завършва през 1978 г. със специалност начална учителка. През 1980 г. постъпва на работа като дружинен ръководител в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Николаево, където на 30.06.2022 г. приключва своя трудов път.

През 1988 г. завършва Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ със специалност Начална училищна педагогика – магистърска степен. По това време е назначена за заместник – директор на Основното училище, а през 1992 г. за временно изпълняващ длъжността „Директор“ до завръщането на титуляра. В този период защитава втора професионално – квалификационна степен управление на образованието. От 1993 г. продължава да работи като начален учител, а от 2010 г. до 2022 г. е Главен учител в училището. Омъжена е и има две деца – Таня и Деян.

През всичките тези години нейните усилия са насочени към опазване на живота и здравето на децата и учениците, осъществява обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни стандарти – включително и по времето на организираните дейности или занимания по интереси. Активно участва и ръководи създаването на училищна култура – ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ.

В качеството си на Главен учител дълги години оказва методическа подкрепа на лицата заемащи длъжността „учител“ и „старши учител“. Планира организирането и провеждането на образователния процес, на база добри педагогически практики и прилагането на ефективни образователни методи и подходи, съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците.

Няма кой да ни посочи точния брой на онези хиляди деца, които прекрачвайки прага на нашето светилище виждат в нея своята първа учителка. Номинацията на г-жа Генчева е израз не само на обществената признателност и уважение към една достойна житейска мисия, тя е призив и вдъхновение за тези, които продължават нейното патриотично дело. На лице е една дългогодишна, непреходна, ползотворна и значима дейност за нашата община.

През 1995 година е избрана за кмет на гр. Николаево. Заедно с група наши родолюбци учредяват Инициативен комитет, който работи в насока обособяването ни в отделна община. За радост на всички трудът им се увенчава с успех и на 08.01.1998 година е издаден Указ № 3, с който сме обявени за община.

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 21, ал. 1, т.21, т. 22 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал.1, т. 21 от Правилника за работа на Об С- Николаево и чл. 22 от Наредба № 14 за Символиката на гр. Николаево, Общински съвет - Николаево

  

РЕШИ:

 

По повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и 25-та годишнина на Община Николаево, удостоява госпожа Катя Неделчева Генчева с най-високото отличие на Общински съвет Николаево – звание „Почетен гражданин на град Николаево“, което се присъжда за особен принос към града и общината във всички области на обществения живот. Името й да бъде вписано в специалния регистър на удостоените със званието „Почетен гражданин на град Николаево“ и обявено в тържествена обстановка по време на майските празници през месец май 2023 година. Удостояването се скрепява с почетен знак на гр. Николаево.

 

Участвали в гласуване 13 общински съветника, от които за – 8, против – няма, въздържали се – 5

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*********************************************************

РЕШЕНИЕ

446

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2023 г. с Протокол № 49

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 48163.633.525 по плана на с. Елхово, общ. Николаево

 

 

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево е постъпила молба с вх. № 94П-00-10 / 23.02.2023 г. от Пенка Йорданова Радева, от гр. Сливен, ул. „Коста Велков” 35А, общ. Сливен с искане за ползване под наем на земеделска земя с идентификатор 48163.633.525 по плана на с. Елхово, общ. Николаево, за срок от 10 години.

 

Поземлен имот с идентификатор 48163.633.525, с площ 5790 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята: Х (десета); номер по предходен план:000525, по плана на с. Елхово, общ. Николаево. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 367 / 19.03.2018 г.

 

Процедурата за отдаване под наем на общински поземлени имоти е чрез провеждане на търгове за отдаване под наем на земеделски земи, като с Решение № 14/29.12.2015 г. на Об С Николаево и в зависимост от категорията на земята са определени наемни цени както следва:

 

Начин на трайно ползване

 

III – IV

категория

V – VI

категория

VII – IX

категория

Ниви / Изоставени орни земи

25,00 лв./дка

22,00 лв./дка

19,00 лв. / дка

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, променя (актуализира) Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2023 г., като в раздел V- Б/, допълва Таблица 2, Общински съвет - Николаево

 

 

РЕШИ:

 

1. Променя (актуализира) Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2023 г., като в Раздел V-Б допълва таблица 2,

 

№ по ред

Характеристика на имота

АЧОС

Описание

  82

ПИ с идентификатор 48163.633.525

плана на с. Елхово, общ. Николаево

№ 367 / 19.03.2018 г.

Земеделска земя/изоставена орна земя, с площ: 5790 в.м., категория: 10

 

2. Да се организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост, актувана с Акт за частна общинска собственост № 367 / 19.03.2018 г. а именно:

Поземлен имот с идентификатор 48163.633.525 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка шестстотин тридесет и три точка петстотин двадесет и пет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 5790 кв.м. (пет хиляди седемстотин и деветдесет квадратни метра); с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; с адрес на ПИ с. Елхово– п. код 6174, номер по предходен план: 000525 по плана на с. Елхово, при съседи: 48163.633.505; 48163.633.511; 48163.633.514; 48163.501.1357; 48163.501.667; 48163.633.522; 48163.501.1358; 48163.501.1359; 48163.633.524; 48163.633.508; 48163.501.670; 48163.633.28.

 

3. Определя начална тръжна цена при провеждането на търга в размер на 19,00 лв./дка. ( деветнадесет лева за декар), съгласно Решение № 14 / 29.12.2015 г. на Об С или 110.01 лв. (сто и десет лева и една стотинка).

 

4. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички законови действия по провеждане на търга, както и да сключи Договор за наем за срок от 10 (десет години) със спечелилия кандидат.

 Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**************************************************************

РЕШЕНИЕ

447

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2023 г. с Протокол № 49

 

 

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост – урбанизирана територия в землището на с. Нова махала, общ. Николаево

 

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево постъпи Молба с вх. № 94Ж-00-6 / 22.02.2023 г. от Жоро Иванов Михайлов с искане за закупуване на общински поземлен имот – частна общинска собственост, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м.), находящ се в с. Нова махала, общ. Николаево, а именно:

 

Поземлен имот с идентификатор 51888.501.904, с площ 879 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.); ведно със сграда с идентификатор 51888.501.904.1 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка петстотин и едно точка деветстотин и четири точка едно), със ЗП: 36 кв.м. (тридесет и шест квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, номер по предходен план:, квартал 26, парцел VII-икжс, по плана на с. Нова махала, общ. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 581/ 28.09.2022 г., надлежно вписан в Службата по вписванията, при съседи: 51888.501.1145; 51888.501.1108; 51888.501.903; 51888.501.1099; 51888.501.902

В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г. е предвидена продажба на горецитирания имот в Раздел II, т. 1 в таблица 1, с номер по ред 9.

Данъчната оценка на имота е 1 786,90 лв. ( хиляда седемстотин осемдесет и шест лева и деветдесет стотинки).

За имота бе възложена и изготвена пазарна оценка от независим оценител инж. Боряна Веселинова Мънева – лицензиран оценител, съгласно Сертификат № 100100939/2009 г. на КНОБ, в размер на 9 490 лв. (девет хиляди четиристотин и деветдесет лева)

Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след Решение на Об С от Кмета на Общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Николаево, във връзка с Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2023 г. (раздел II, точка 1, номер 9), Общински съвет-Николаево

  РЕШИ:

 

1.Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на следния недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор 51888.501.904, с площ 879 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.); ведно със сграда с идентификатор 51888.501.904.1 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка петстотин и едно точка деветстотин и четири точка едно), със ЗП: 36 кв.м. (тридесет и шест квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, номер по предходен план:, квартал 26, парцел VII-икжс, по плана на с. Нова махала, общ. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 581/ 28.09.2022 г., надлежно вписан в Службата по вписванията, при съседи: 51888.501.1145; 51888.501.1108; 51888.501.903; 51888.501.1099; 51888.501.902.

 

2.Определя начална тръжна цена за продажба на имота – 9 490 лв. (девет хиляди четиристотин и деветдесет лева).

 

3.Всички нормативно определени данъци и такси по сделката да се внесат от спечелилия търга.

 

4.Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи нормативно определени действия.

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*****************************************************************

РЕШЕНИЕ

447

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2023 г. с Протокол № 49

 

 

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост – урбанизирана територия в землището на с. Нова махала, общ. Николаево

 

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево постъпи Молба с вх. № 94Ж-00-6 / 22.02.2023 г. от Жоро Иванов Михайлов с искане за закупуване на общински поземлен имот – частна общинска собственост, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м.), находящ се в с. Нова махала, общ. Николаево, а именно:

 

Поземлен имот с идентификатор 51888.501.904, с площ 879 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.); ведно със сграда с идентификатор 51888.501.904.1 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка петстотин и едно точка деветстотин и четири точка едно), със ЗП: 36 кв.м. (тридесет и шест квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, номер по предходен план:, квартал 26, парцел VII-икжс, по плана на с. Нова махала, общ. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 581/ 28.09.2022 г., надлежно вписан в Службата по вписванията, при съседи: 51888.501.1145; 51888.501.1108; 51888.501.903; 51888.501.1099; 51888.501.902

В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г. е предвидена продажба на горецитирания имот в Раздел II, т. 1 в таблица 1, с номер по ред 9.

Данъчната оценка на имота е 1 786,90 лв. ( хиляда седемстотин осемдесет и шест лева и деветдесет стотинки).

За имота бе възложена и изготвена пазарна оценка от независим оценител инж. Боряна Веселинова Мънева – лицензиран оценител, съгласно Сертификат № 100100939/2009 г. на КНОБ, в размер на 9 490 лв. (девет хиляди четиристотин и деветдесет лева)

Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след Решение на Об С от Кмета на Общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Николаево, във връзка с Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2023 г. (раздел II, точка 1, номер 9), Общински съвет-Николаево

  

РЕШИ:

 

1.Дава съгласие за продажба чрез публичен търг на следния недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор 51888.501.904, с площ 879 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.); ведно със сграда с идентификатор 51888.501.904.1 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка петстотин и едно точка деветстотин и четири точка едно), със ЗП: 36 кв.м. (тридесет и шест квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, номер по предходен план:, квартал 26, парцел VII-икжс, по плана на с. Нова махала, общ. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 581/ 28.09.2022 г., надлежно вписан в Службата по вписванията, при съседи: 51888.501.1145; 51888.501.1108; 51888.501.903; 51888.501.1099; 51888.501.902.

 

2.Определя начална тръжна цена за продажба на имота – 9 490 лв. (девет хиляди четиристотин и деветдесет лева).

 

3.Всички нормативно определени данъци и такси по сделката да се внесат от спечелилия търга.

 

4.Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи нормативно определени действия.

  

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*********************************************************************************

РЕШЕНИЕ

448

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2023 г. с Протокол № 49

 

 

ОТНОСНО: Прекратяване на Договор ФС 01-75/22.06.2016 г. между Община Николаево и Агенция социално подпомагане гр. София и учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от сграда с идентификатор 51648.501.553.1– частна общинска собственост  в УПИ I, кв. 12 в гр. Николаево, община Николаево, обл. Стара Загора

 

Мотиви:

Във връзка с постъпило писмо с Вх. № 07-00-44/16.03.2023 г., от изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане гр. София по сключен Договор ФС 01-75/22.06.2016 г. за предоставяне на безвъзмездно управление върху сграда с идентификатор 51648.501.553.1 – частна общинска собственост, актувана с Акт за частна общинска собственост №10/14.12.2011 г. вписан в Службата по вписвания гр. Казанлък, соча, че Община Николаево предоставя на Агенция социално подпомагане и за нуждите на Изнесено работно място /ИРМ/ гр. Николаево към Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Гурково имот, подробно описан в чл. 1 от цитирания по горе Договор. С писмото Агенцията отправя предложение за удължаване на срока на действие. Отдадената част от имота е включен в инвестиционната програма на проект H7 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“, част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Договорът за безвъзмездно управление на част от общинската сграда  е сключен за срок от 10 години.

Агенцията за социално подпомагане полага необходимите грижи за предоставения й за безвъзмездно ползване имот - част от сграда с идентификатор 51648.501.553.1 – ЧОС, и изпълнява клаузите по подписания Договор, както и че са предвидени инвестиции за 2023-2024 г., с източник „Механизма за възстановяване и устойчивост“ както следва:

-          Вътрешен ремонт на помещенията ползвани от ИРМ Николаево;

-          Реализиране на мерки за енергийна ефективност и подмяна на отоплителни уреди в помещенията ползвани от ИРМ Николаево.

Подобренията, касаещи реновиране на сградния фонд - строително-монтажните работи, ще останат в полза на общината, предвид тяхното естество. Климатиците и верижните подемници ще бъдат доставени и монтирани в сградата за срока до приключване на облигационните отношения между Агенция за социално подпомагане и Община Николаево.

Договорът между Община Николаево и АСП изтича 2026 г.

Предвид обхвата и стойността на извършената и предстояща за изпълнение от Агенцията за социално подпомагане инвестиция, срокът на ползване на имота следва да бъде 10 години, като следва настоящият договор бъде прекратен и да се подпише нов, за посочения нов срок. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, във вр. с § 35 и § 36 от Преходни и Заключителни разпоредби към ЗИД на ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет-Николаево

  РЕШИ: 

1.Да се прекрати действието на Договор ФС 01-75/22.06.2016 г. за предоставяне на безвъзмездно управление върху част от сграда с идентификатор 51648.501.553.1 – частна общинска собственост подписан между Община Николаево и Агенция социално подпомагане, по взаимно съгласие - по чл. 11, т. 2 от Договора.

 

2.Да се учреди безвъзмездно право на ползване в полза на Агенцията за социално подпомагане върху част от сградата с идентификатор 51648.501.553.1 – частна общинска собственост, в УПИ I, кв. 12 в гр. Николаево, община Николаево, обл. Стара Загора, индивидуализирана както следва:

- На кота 0.00 – преддверие, фоайе, стълбищно рамо, санитарен възел и 3 помещения, функционално свързани помежду си, с обща полезна площ 56.48 кв.м.;

- На кота + 3.10 – коридор и 5 помещения функционално свързани помежду си, с обща полезна площ: 136.28 кв.м.

 

3.Възлага на кмета на общината да предприеме всичко необходимо, съгласно закона, за изпълнение на така взетите решения, в т.ч. като издаде съответната Заповед и сключи Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване за описания тук имот, в полза на Агенцията за социално подпомагане, за срок от 10 години.

 Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*****************************************************************************************************************

449

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2023 г. с Протокол № 49

 

ОТНОСНО: Управление на горските територии на Община Николаево

 Мотиви:

На Община Николаево, по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, са предоставени поземлени имоти с НТП „гори“, за част от които има съставени актове за частна общинска собственост. Точната площ на горските териториите предстои да бъде установена със съдействието горските стопанства в Мъглиж и Гурково и чрез изискване на допълнителна информация от тях по отношение отдели и подотдели на имотите.

 

Съгласно чл. 181, ал. 1 от Закона за горите, управлението на горските територии – общинска собственост, се осъществява:

1. от общинска горска структура, организирана в една от следните форми:

а) структурно звено в администрацията на общината;

б) търговско дружество, в което общината е едноличен собственик на капитала;

в) общинско предприятие по смисъла на Закона за общинската собственост;

2. от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства въз основа на договор;

3. от физически лица или търговци, вписани в публичните регистри по чл. 235 и 241, въз основа на договор, а съгласно ал. 2 от закона, изборът на формата на управление по ал. 1, както и на лицата по ал. 1, т. 3 от закона се определят с решение на общинския съвет.

Съгласно Закона за горите, за ръководител на общинска горска структура се назначава лице, което отговаря на изискванията за директор на държавно горско стопанство и е вписано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика – респективно в случай, че звеното по чл. 181, ал. 1, т. 1, буква „а“ е от един човек, то той следва да отговаря на същите условия.

Преценявайки начините за управление на горските територии, които Закона за горите регламентира, и възможностите на Община Николаево по отношение на финанси и административен капацитет считам за най-удачно общинските горски територии да бъдат предоставени за управление на държавните горски стопанства в Гурково – за землища Николаево, Нова махала и Едрево, и в Мъглиж – за горите в землището на с. Елхово.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 181, ал. 2 от Закона за горите, във връзка с чл. 11 от ЗОС и чл. 181, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, Общински съвет - Николаево

  

Р Е Ш И:

 1. Определя формата на управление на горските територии, собственост на Община Николаево, да бъде съгласно разпоредбата на чл. 181, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, а именно:

- от ТП „Държавно горско стопанство“ гр. Гурково – за имоти в землищата на Николаево, Едрево и Нова махала, и

- от ТП „Държавно горско стопанство“ гр. Мъглиж – за имоти в землището на с. Елхово

 

2. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи се действия, съгласно закона, в т.ч. да сключи договори за управление на общинските горски територии с ДГС Гурково и ДГС Мъглиж.

 Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

450

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2023 г. с Протокол № 49

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и одобряване на Предложението за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво

 

Мотиви:

Законът за социалните услуги (ЗСУ) въведе за първи път планиране на социалните услуги на национално ниво чрез разработване на Национална карта на социалните услуги. Националното планиране е особено важно, тъй като то ще е основание за определяне на пакета от социални услуги на ниво община и област, за които следва да се осигури финансиране от държавния бюджет. Съгласно чл.35 от ЗСУ Националната карта на социалните услуги се разработва въз основа на:

1.      Анализ на общините относно потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет;

2.      Предложения на общините в резултат на анализа за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

3.      Въз основа на анализите  и предложенията на общините АСП извършва анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, и разработва  предложение на Национална карта на социалните услуги..

Етапите по разработване на Националната карта на социалните услуги са разписани в Наредбата за планирането на социалните услуги. В изпълнение на чл.37, ал.1 от НПСУ кметът на общината организира разработването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво. Анализът на потребностите се разработва съгласно утвърдената задължителна структура, разписана в чл.39 , ал.1 от НПСУ, която включва:

1.      Показателите в общината по критериите за всички социални и интегрирани здравно-социални услуги;

2.      Съществуващите към момента на изготвяне на анализа социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината и брой на техните потребители;

3.      Брой на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината;

4.      Информация относно броя на лицата от други общини, които ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината;

5.      Данни за демографското развитие на общината за последните 5 години;

6.      Информация за наличната социална, образователна и здравна инфраструктура ( видове и материална база);

7.      Информация и прогноза за необходимите служители за извършване на дейността по предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

Анализът на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на Община Николаево, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, се изработи от екип от служители на Общинска администрация гр. Николаево, определени със заповед на кмета на община Николаево.

След изготвяне на анализите от всички общини в дадена област областният управител организира обсъждане и съгласуване между кметовете на общини, което има за  цел планиране от всяка община на потребностите и от социални и интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво.

Въз основа на анализа на потребностите по чл.37, ал. 1 от НПСУ, критериите по чл.36 от същата наредба и обсъждането между кметовете в областта, кметът на общината изготвя предложение за планирането в общината на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (чл.41, ал.1 от НПСУ). Предложението задължително включва всички социални и интегрирани здравно-социални услуги, за предоставянето на които е установена потребност въз основа на анализа на критериите.

Съгласно чл.42, ал.1 от НПСУ кметът на общината организира обществено обсъждане на анализа на потребностите и предложението по чл.41, ал.1 от НПСУ. Целта на обсъждането е въз основа на изразени мнения, становища и предложения, ако има такива, кметът на общината да внесе промени в предложението за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво.

На 14 февруари 2023 г. анализът на потребностите от социални услуги на Община Николаево и Предложението за планираните социални услуги в общината бяха качени на сайта на община Николаево, като бе зададен срок за обществено обсъждане от 15 февруари 2023 г. до 16 март 2023 г. вкл. На 13 март 2023 г. постъпи писмо-становище от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Гурково, входирано с №11-00-109/13.03.2023 г., съдържащо мотивирано предложение за промяна в капацитет на социална услуга „Терапия и рехабилитация“. Промяната касае увеличаване на планирания капацитет на социалната услуга, заложен в Предложението по чл.41, от 15 на 25 места с аргумент  включване/обхващане на нуждаещи се лица/потребители от съседната на Николаево община Гурково.

След приключване на обсъждането, предложението на кмета по чл.41, ал. 1 подлежи на одобрение от общински съвет и заедно с анализа на потребностите по чл.37, ал.1 от НПСУ се изпраща на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Въз основа на анализите и предложенията на общините АСП извършва анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, и разработва предложение на Национална карта на социалните услуги. 

С оглед на гореизложеното, и вземайки предвид отправеното предложение от Дирекция «Социално подпомагане» гр. Гурково, в качеството и на заинтересована страна, постъпило в срока на обществено обсъждане и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за социалните услуги и чл. 37, ал. 1, чл.41, ал.1 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Общински съвет-Николаево

  

Р Е Ш И:  

1.      Приема Анализ на потребностите за община Николаево от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

 

2.      Одобрява Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво за община Николаево. 


Участвали в гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*******************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

451

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.03.2023 г. с Протокол № 49

 

 

ОТНОСНО: Бюджетните разплащания на Община Николаево през 2023 година до приемане на бюджета на Община Николаево за 2023 година

Мотиви:

За разлика от 2022 година, когато приемането на ЗДБРБ закъсня с три месеца, през 2023 се очертава държавата и общините да работят без приет ЗДБРБ до май-юни. Това закъснение поставя общините в сложна и непредвидима среда с множество рискови фактори и хипотези, които ще доведат до отпадане или забавяне на редица местни инициативи.

Независимо от забавянето и неяснотите, които се отчитат на този етап е необходимо предприемане на действия за подготовка и приемането на конкретни решения на общинските съвети за одобряването на основни разчетни показатели за времето до приемане на общинския бюджет – за лимит на средствата за заплати, за субсидиите за читалища и т.н., за предоставяне на временни заеми за средствата от ЕС, за постъпленията от общинска собственост (Програмите по ЗОС), за очакваните собствени приходи, за приоритетните капиталови разходи, с цел откриване на процедури и други.

До приемането на ЗДБРБ за 2023 г. решенията на Об С ще бъдат инструментът за осигуряване на законосъобразно основание за продължаване на местните политики за подкрепа на различни целеви групи или организации и за извършване на определени разходи, особено в частта инвестиции. Със Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. са уредени някои взаимоотношения на общинските бюджети с централния до приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., като например :

-           запазени са достигнатите нива на трансферите за обща субсидия за финансиране за делегираните от държавата дейности, за обща изравнителна субсидия, трансферите за зимно поддържане и снегопочистване и целевата субсидия за капиталови разходи при отчитане на влезли в сила нормативни актове.

-           максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани са в размер до 25 на сто на тримесечна база от годишните размери за 2022г.

            -           потвърдено е ограничението за максималния размер на разходите на месечна база (спрямо същите периоди на 2022г. с отчитане на промените в нормативната уредба и преизпълнението на приходи), като е направено изключение за разходите за персонал и ангажименти с незабавна реализация (до фактическия им размер за съответния месец на 2023 г.).

-„замразени“ са основните месечни заплати в бюджетните организации, достигнати към 3l.12.2022г. с изключение на изменения в размерите, определени в нормативен акт.

-           дава се възможност наличните преходни остатъци в делегираните от държавата дейности към 31.12.2022 г. (с изключение на функция „Образование“) да се използват във всички функции, в т.ч. за капиталови разходи (ако това не противоречи на условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени).

-           дава се възможност неусвоените към 31 декември 2022 г. средства от трансфери

за други целеви разходи, постъпили през 2018 r. и 2019 г. на основание актове на Министерския съвет (с не приключили дейности и разплащания) да се разходват за същата цел през 2023 г. Съгласно чл.6, ал. 1 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., във връзка с чл. 54, ал.2 и чл.53 от ЗДБРБ за 2022 г. изискват целевата субсидия за капиталови разходи да се предоставят въз основа на заявки на общините на база разпределението на разчети, „одобрени с решение на общински съвет“. Тази разпоредба предполага наличието на решение на Общински съвет за определяне на тези разчети, за да могат да бъдат усвоявани впоследствие целеви субсидии за капиталови разходи.

            Във връзка с липсата на Държавен бюджет на Р България за 2023 г. и липсата на перспектива това да се случи в близките месеци, предлагаме до приемането Закона за държавния бюджет на Р България за 2023 и съответно бюджета на Община Николаево, Кметът на Община Николаево да бъде оправомощен за извършване на определени действия, свързани с извършването на разходи в условията на липсващ бюджет. Това ще позволи продължаване на нормалната работа на Община Николаево в началото на 2023 г., чрез уреждането на обществените отношения, които са в правомощията на Общински съвет, но предполагат внасянето на общински бюджет, за който обаче е необходимо да разполагаме със ЗДБРБ за 2023 г. Предлагам разпоредбите от Ваше решение №336/19.04.2022 г. утвърдени в т. I, подточка 4 - / Приложение №6, Приложение №6.1 и Приложение №6.2/ и в т. IV - за Приложение № 5 да бъдат удължени до приемането на Бюджет 2023г., като размерът на утвърдените за 2022 г. средства се запази до приемането на Бюджета за 2023 г.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 7, ал. 5, във вр. с чл. 98 и чл. 129 от Закона за публичните финанси, чл. 6, ал. 1 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., във вр. с чл. 54, ал. 2 и чл. 53 от ЗДБРБ за 2022 г., Общински съвет-Николаево 

Р Е Ш И:

 

До приемане на бюджета на Община Николаево за 2023 г.:

 

1.Дава съгласие кметът на Община Николаево при получаване на целеви трансфери от републиканския бюджет или други средства, осигурени от държавата, да извършва разходи, в т.ч. капиталови през 2023 година в съответствие със сключени договори и поети ангажименти през 2022 и 2023 година.

 

2. Утвърждава разчета за капиталови разходи на Община Николаево, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи за 2023 г. съгласно Приложение № 10 и 11, неразделна част от настоящото решение.

 

3. Дава съгласие Кметът на Община Николаево да продължава усвояването на вече сключени кредити при спазване сроковете за усвояване по съществуващи договори.

 

4. Дава съгласие Кметът на Община Николаево да продължава извършването и плащания на погасителни вноски и лихви по кредити към финансови институции, съгласно условията и сроковете по сключените договори.

 

5. Дава съгласие Кметът на Община Николаево да продължава извършването на целеви разходи при условията и реда в т. I, подточка 4 - / Приложение №6, Приложение №6.1 и Приложение №6.2/ и в т. IV - за Приложение № 5 от Решение №336/19.04.2022 г. на Об С-Николаево в размери за 2023 г. не по-големи от тези за 2022 г., и го задължава да предоставя информация за достигнато ниво на тези разходи след изтичането на всяко тримесечие.

 

6. Дава съгласие Кметът на Община Николаево да продължава предоставянето безвъзмездно на средства от бюджета на общината за финансиране на проектите по оперативни програми на Европейския съюз, с цел успешно реализиране и финализиране на дейностите, съгласно сключените договори.

  

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево