Проект за изменение на Наредба № 6 за определяне на местните данъци на Община Николаево и проект на решение за промяна на такса битови отпадъци за 2023 г. - за обществено обсъждане

С Наредба № 6 се определят местните данъци на територията на Община Николаево, в частта й относно изменение на  годишния размер на  данък недвижим имот и решение за изменение на такса битови отпадъци за юридически и физически лица за 2023 година по населени места в Община Николаево, приети с решение №20/23.12.2019 г. на Обс Николаево.

 

Проект за  изменение на Наредба № 6

за определяне  на местните данъци на територията на Община Николаево, в частта й относно изменение на годишния размер на Данък недвижими имоти и решение за изменение на такса битови отпадъци за физически и юридически лица за 2023 година

 

         На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Николаево, чрез настоящото публикуване в Портала за обществени консултации, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища във връзка с изменението на Данък недвижими имоти  и  такса битови отпадъци за физически и юридически лица за 2023 година.  Срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации, е 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуването му.

 

 

Мотиви

към проект за  изменение на Наредба № 6 за определяне на местните данъци на територията на Община Николаево, в частта й относно годишния размер на данък недвижими имоти; и Решение за изменение на Такса Битови Отпадъци  за   Юридически и Физически лица за 2023 г., по  населени места в Община Николаево, приети с решение №20/23.12.2019 г. на ОбС Николаево.

 

От няколко години насам събираната такса битови отпадъци не е достатъчна за сметоизвозване, сметосъбиране и за поддържане на чистотата на обществените територии, което налага дофинансиране на услугата от страна на Община Николаево. Отделно от това, от 2023 г. доплащането за  претоварната станция за събиране на отпадъци в Община Гурково, която се налага да ползваме, поради липса на такава на територията на нашата община, е в размер  на 95 лв., за всеки тон изхвърлени отпадъци. Почистването на уличните платна, тротоари, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, и нерегламентираните сметища допълнително натоварват бюджета на Община Николаево.

         Във връзка с това и предвид поскъпването на външните услуги, които Община Николаево ползва, годишния размер за всеки изхвърлен тон отпадъци се повишава.

         При направените разчети се достигна до извода, че е наложително и Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Николаево да бъде изменена и допълнена.

 

2. Цели

Настоящият проект за изменение на Наредба № 6 за определянето и адми -

нистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Николаево, за да бъдат събрани необходимите средства за извършваните услуги.

 

3.     Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата наредба.

За  прилагане на новата нормативна уредба не са необходими финансови и

други средства.

 

4.     Очаквани резултати от прилагането на акта.

С приемането на настоящия проект на Наредба № 6 за определянето и

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Николаево и Решението за изменение на Такса битови отпадъци за   Юридически и Физически лица за 2023 г., да се осигурят средства за извършваните услуги.

 

5.     Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект на Наредба № 6 за определянето и администрирането

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Николаево и промяната на такса битови отпадъци, за да се подобри предлаганата услуга на населението.

        

 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Николаево считано от 22.09.2022 г., чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на е-таil адрес : obnikolaevo@nikolaevo.net или в деловодството на Община Николаево, п.к. 6190, Град Николаево ул. „Георги Бенковски“, № 9, стая 8 или гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 11в Центъра за административно обслужване на гражданите, стая  2

 

П Р О Е К Т

 

за  изменение на Наредба № 6 за определяне на местните данъци на територията на Община Николаево, в частта й относно ГОДИШНИЯ РАЗМЕР НА ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; И РЕШЕНИЕ ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАКСАТА БИТОВИ  ОТПАДЪЦИ  ЗА   ЮРИДИЧЕСКИ   ЛИЦА   И ФИЗИЧЕСКИ ЗА 2023 г., ПО  НАСЕЛЕНИ  МЕСТА В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

 

Мотиви

към проект за  изменение на Наредба № 6 за определяне на местните данъци на територията на Община Николаево, в частта й относно ГОДИШНИЯ РАЗМЕР НА ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; И РЕШЕНИЕ ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАКСАТА БИТОВИ  ОТПАДЪЦИ  ЗА   ЮРИДИЧЕСКИ   ЛИЦА   И ФИЗИЧЕСКИ ЗА 2023 г., ПО  НАСЕЛЕНИ  МЕСТА В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО, приети с решение №20/23.12.2019 г. на ОбС Николаево.

 

От няколко години насам събираната такса битови отпадъци не е достатъчна за сметоизвозване, сметосъбиране и за поддържане на чистотата на обществените територии, което налага дофинансиране на услугата от страна на Община Николаево. Отделно от това, за 2023 г., доплащането за претоварната станция за събиране на отпадъци  в Община Гурково, която се налага да ползваме,  поради липса на такава на територията на нашата община, е в размер на 95 лв. за всеки тон изхвърлени отпадъци. Почистването на уличните платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, и нерегламентираните сметища допълнително натоварват бюджета на Община Николаево.

         Във връзка с това и предвид поскъпването на външните услуги, които Община Николаево ползва, годишния размер за всеки изхвърлен тон отпадъци се повишава.

         Ето защо предлагаме на Вашето внимание по-долу изписания проект за Решение.

 

 

Проект за Решение

 

1. За  изменение на Наредба № 6 за определяне на местните данъци на територията на Община Николаево, в частта й относно ГОДИШНИЯ РАЗМЕР НА ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; И

2. РЕШЕНИЕ ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАКСАТА БИТОВИ  ОТПАДЪЦИ  ЗА   ЮРИДИЧЕСКИ   ЛИЦА   И ФИЗИЧЕСКИ ЗА 2023 г., ПО  НАСЕЛЕНИ  МЕСТА В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО, приети с решение №20/23.12.2019 г. на ОбС Николаево.

 

         На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 6 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 1, ал. 2, във вр. с чл. 1, ал. 1, и чл. 9 във вр. с чл. 66, ал. 1, чл. 67, ал. 2, и чл. 69, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси, и на основание чл. 12, ал. 1 от НАРЕДБА №9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 9 НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, Общински съвет Николаево

 

РЕШИ:

 

1. Изменя текста на чл. 15 от Наредба № 6 за определяне на местните данъци на територията на Община Николаево, относно определяне на годишния размер на данъка върху недвижимите имоти за физически и юридически лица за 2023 година на Община Николаево както следва:

„чл. 15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 3.0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.“.

 

2. Определя годишен размер на такса битови отпадъци за физически и юридически лица за 2023 година по населени места, пропорционално върху основа – по-високата стойност, между стойността на данъчната оценка на имота на собственика и отчетната стойност на недвижимите имоти на юридическите лица, както следва:

 

 гр. Николаево:

За юридически лица: - 11.0 промила, в т.ч.

-  7.5 промила  за сметосъбиране и сметоизвозване;

-  1.0 промил за обезвреждане в депата за битови отпадъци;

- 2.5 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

За физически лица : - 10.0 промила, в т.ч.

-  6.5 промила  за сметосъбиране и сметоизвозване;

-  1.0 промил за обезвреждане в депата за битови отпадъци;

-  2.5 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

 

с. Нова Махала

За юридически лица : - 14.0 промила, в т.ч.

-  8.0 промила  за сметосъбиране и сметоизвозване;

-  3.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци;

-  3.0 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

За физически лица : - 13.0 промила, в т.ч.

-  7.0 промила  за сметосъбиране и сметоизвозване;

-  3.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци;

-  3.0 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

с. Едрево

За юридически лица : - 14.0 промила, в т.ч.

-  8.0 промила  за сметосъбиране и сметоизвозване;

-  3.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци;

-  3.0 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

За физически лица : - 13.0 промила, в т.ч.

-  7.0 промила  за сметосъбиране и сметоизвозване;

-  3.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци;

-  3.0 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

 

с. Елхово

За юридически лица : - 14.0 промила, в т.ч.

-  8.0 промила  за сметосъбиране и сметоизвозване;

-  3.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци;

-  3.0 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

За физически лица : - 13.0 промила, в т.ч.

-  7.0 промила  за сметосъбиране и сметоизвозване;

-  3.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци;

-  3.0 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

 

 ------------------

Проектът на документа е публикуван също в раздел "Проекти на нормативни актове" на секция "Общински съвет", както и на Портала за обществени консултации на адрес - https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7125