Промяна в част от забраните във връзка с COVID-19 на територията на Община Николаево

Във връзка със заповеди на Министъра на здравеопазването с номера РД-01-247 / 01.05.2020 г., РД-01-249 / 03.05.2020 г. и РД-01-250 / 05.05.2020 г., и съгласно Заповеди на Кмета на община Николаево № РД-01-78(20)1 / 05.05.2020 г. и № РД-01-111(20)2 / 05.05.2020 г. , считано от 06.05.2020 г. на територията на Община Николаево се разрешават:

1. посещения на търговски площи на открито (градини, тераси, и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

- разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство,

- обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице или предпазен шлем,

- да се почиства и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител, а тоалетните на всеки час,

- да се поставят на видни места диспенсери за дезинфектант за ползване от посетителите на заведението,

- препоръчително е носенето на ръкавици;

2. упражняването на индивидуален спорт на открито при спазване на дистанция най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки.

Носенето на предпазни маски за лице остава задължително само на закрити обществени места. Лицата, които се намират на открити обществени места (в т. ч. паркове, улици, автобусни спирки) са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица следва да поставят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата.

Заповедите на министъра на здравеопазването и на кмета на община Николаево са публикувани в банер "COVID-19" на заглавната страница на сайта.