Уведомление за инвестиционно предложение до Басейнова Дирекция - Пловдив и до РИОСВ - Стара Загора относно авариен ремонт на път чрез възстановяване на съществуващ водосток

ДО

ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ГР.ПЛОВДИВ

КОПИЕ: ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от   Николай Кънев – Кмет на община Николаево, обл.Стара Загора, със седалище и адрес на управление: гр.Николаево, ул.“Георги Бенковски“ №9, ЕИК-123116940.

(име, адрес и телефон за контакт)

 Пълен пощенски адрес: гр.Николаево п.к-6190, обл.Стара Загора , ул.“Г.Бенковски“ № 9; Телефон, факс и ел. поща (е-mail): obnikolaevo@nikolaevo.net

Лице за контакти: Николай Кънев;   тел. : 04330 20 40  

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че община Николаево, обл.Стара Загора има следното инвестиционно предложение:

 Авариен ремонт на местен път IV-клас с идентификатор по кадастралната карта на гр.Николаево, община Николаево, обл.Стара Загора  51648.53.126 – чрез възстановяване на съществуващ водосток с цел укрепване на местния път и предпазването му от заливане с вода от р.Тунджа и близки водни течения и създаване на условия за високи подпочвени води.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Инвестиционното намерение се състои в следното :    Отваряне  на  съществуващ  водосток и укрепване не местен път.  Това е  крайно наложително поради изискването към местния път с идентификатор по КК на гр.Николаево 51648.53.126 да осигури изпълнението на основни функции: да предостави  инфраструктура за обслужване на превозни средства,     да осъществи движението с приетото качество    за съответния клас на пътя;   опазване на околната среда и  опазване на земеделските земи;   осъществяване на връзка с други пътища, прилежащи териториии други населени места. Общата площ   е 20069,86 кв.м,      като  в края на пътя не са осигурени тези условия и отвеждането на повърхностните води встрани от  платното, поради непрекъснатото заблатяване на земите  - целта на аварийния ремонт е да прекъсне това с възстановяването на съществуващия водосток, който преди време е бил затворен. С отварянето на водостока ще се спре заблатяването на земите, водата спокойно ще се отича в язовир Жребчево и за застроените и незастроени  имоти в урбанизираните територии на гр.Николаево и с.Нова махала  ще спре опасността от високи подпочвени води и наводняване на избени помещения.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив/.

Проектното решение  на аварийния ремонт - възстановяване на съществуващия  водосток на местен път  51648.53.126 по КК на гр.Николаево   ще осигури възможно най-добро вписване на пътя в околното пространство, платното е нарушено вследствие непрекъснатите заливания на река Тунджа и близки водни течения, вдига се нивото на подпочвените води, с възстановяването на водостока ще се позволи да се намали нивото на  водата.  Възложените СМР  ще бъдат изпълнение изцяло и качествено, така че   обекта  да бъде годен за експлоатация съгласно действащите нормативни изисквания.

За реализирането на ИП е необходимо да се извършат следните процедури:

Аварийния  ремонт на пътя ще представлява    дейност, която има за цел да осигури добро състояние на пътя, както и предпазване на населението от наводняване, поради вдигане нивото на подпочвените води – защото е затворен водостока. При ремонта  трябва да се отчете особеността на местността и възможностите за възстановяване на съоръжението, като в крайна сметка целта е отводняването на тази част. Тези водни течения изкуствено се спират,  пречи се на естествения им ход с цел да служат за пълнене на басейните на  рибното стопанство. По тази причина  отварянето на  водостока е крайно наложително.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

 Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени планове или други дейности.

Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Обектът се намира в гр.Николаево, община Николаево, обл.Стара Загора,  местен път IV клас с идентификатор по КК 51648.53.126

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

не

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

не

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

не

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

не

9. Отпадъчни води:

Целта на аварийния ремонт e   с направата на водостока  водите заливащи пътя да бъдат отведени в язовир Жребчево.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

не

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

 Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС)

 

Прилагам:

  1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

-  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

 

-  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

-  Желая да получа крайния документ:

  • лично на място
  • чрез лицензиран пощенски оператор

х     по куриер

 

Дата: 05.05.2020 г.                                                               Уведомител: (п)