Противоепидемичните мерки се удължават до 30.09.2020 г.

Противоепидемичните мерки се удължават до 30.09.2020 г. image

Във връзка със Заповеди № РД-01-487 / 31.08.2020 г. и № РД-01-489 / 31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на основание заповед № РД-01-225 / 03.09.2020 г. и заповед № РД-01-226 / 03.09.2020 г. на Кмета на Община Николаево, на територията на общината мерките за борба с COVID-19 остават в сила до 30.09.2020 г.

Със заповед № РД-01-227 / 03.09.2020 г. Кметът на общината регламентира мерките срещу коронавируса в административните сгради на общината и кметствата.

Новите заповеди на кмета на общината са публикувани тук, по-долу, както и в банер "COVID-19".


---------------------------------------------- 

З А П О В Е Д

 

№ РД-01-225

 

гр. Николаево, 03.09.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-487 / 31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, и Решение № 609 / 28.08.2020 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 / 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 / 12.06.2020 г., Решение № 418 / 25.06.2020 г., Решение № 482 / 15.07.2020 г. и Решение № 525 / 30.07.2020 г. на Министерски съвет

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Николаево, считано от 03.09.2020 г. до 30.09.2020 г. включително:

 

1. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а/ дезинфекция, съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед;

б/ недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни заболявания (кашлица, хрема, повишена температура и други);

в/ инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно Приложение № 2 към настоящата заповед, и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;

г/ създаване на организация, която да осигури физическата дистанция между лицата най-малко от 1,5 м;

д/ осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.);

2. Организиране на дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа или работа от разстояние) при възможност в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност.

3. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра, е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване и дезинфекция.

4. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на граждани, освен мерките по т. 1-3, прилагат и следните противоепидемични мерки:

а/ организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б/ осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

в/ създават организация и контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел спазването на дистанция и недопускане струпването на хора;

г/ поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещение в съответния обект.

5. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки или дрогерии, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, търговски обекти, църкви, манастири, храмове и др.,  са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо нова и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват, съгласно препоръките на приложение № 3.

6. Изключение от задължението по т. 5 се допуска за:

а/ клиентите в местата за хранене и в питейните заведения;

б/ спортуващите на закрито за времето на физическата дейност;

в/ участниците в конференции, семинари и други подобни по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници.

7. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на всички открити обществени места е препоръчително.

8. По смисъла на т. 5 „обществени“ са местата, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване.

9. Спазването на физическа дистанция от най-малко 1,5 м разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки и др.).

 

II. Противоепидемичните мерки то т. I, 1-4 са задължителни за прилагане от всички работодатели или органи по назначаване и за физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите в Община Николаево, чиято дейност не е преустановена с акт на държавен орган за времето на обявената извънредна епидемична обстановка.

 

III. Лицата по точка II са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки на територията на Община Николаево.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – зам.-Кмет на Община Николаево.

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО, в кметствата в общината.

           

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево

 ----------------------------------


З А П О В Е Д

 

№ РД-01-226

 

гр. Николаево, 03.09.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-489/ 31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето и Решение № 609 / 28.08.2020 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 / 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 / 12.06.2020 г., Решение № 418 / 25.06.2020 г., Решение № 482 / 15.07.2020 г. и Решение № 525 / 30.07.2020 г. на Министерски съвет

 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Николаево, считано от 03.09.2020 г. до 30.09.2020 г. включително:

 

1. Присъствените учебни занятия в училищата и в другите обучителни институции и организации на територията на Община Николаево се възобновяват. Учебният процес се организира и провежда в съответствие с изготвените от МОН и МЗ „Насоки за работа на системата за предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

Занималните се организират в електронна среда, а при невъзможност при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1,5 м., при условията на т. 9 и съобразно указанията по т. II.

 

2. Услугите, предоставяни от Центъра за социална рехабилитация и интеграция в гр. Николаево, да се извършват при условията на т. 10 и съгласно указанията по т. II. Служителите на ЦСРИ да работят при стриктно прилагане в работните помещения на противоепидемичните мерки, описани в приложения 1, 2 и 3 от моя Заповед № РД-01-225 / 03.09.2020 г. Не се допускат на работа служители с прояви на остри заразни заболявания. Същите да ползват вид отпуск по тяхна преценка.

 

3. Посещенията на граждани в Пенсионерските клубове на територията на община Николаево да става при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, съгласно моя Заповед № РД-01-225 / 03.09.2020 г., условията на т. 9 и съгласно указанията по т. II.

           

4. Колективните и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито се провеждат без публика. При провеждане на спортни мероприятия на открито се допуска публика при заетостна местата не повече от 50 %, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 9 и съобразно указанията по т. II.

 

5. Конгресно- конферентни мероприятия, семинари, изложения, изложби и други подобни могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на дистанция от 1,5 м. при условията на т. 9 и съгласно указанията по т. II.

 

6. Културни и развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви и други), могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. читалища, детски комплекси, младежки центрове, салони, зали, частни обекти и други), при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. при условията на т. 9 и съгласно указанията по т. II.

 

7.  Посещенията в дискотеки, нощни барове, нощни клубове и други подобно нощни заведения за развлечения на  закрито и  на открито се допускат при заетост на местата  не повече от един човек на квадратен метър от общия им капацитет, условията на т. 9 и съгласно указанията по т. II.

 

8. Групови празненства на открито и на закрито (в т.ч сватби, балове, кръщенета и др. празненства)  се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 9 и съобразно указанията по т.  II.

 

9. Дейностите, които не са преустановени или забранени с настоящата заповед, се провеждат при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени с  моя Заповед № РД-01-225 / 03.09.2020 г.

 

II. За разрешените с настоящата заповед дейности, министрите, съгласно функционалните си компетентности, дават указания, съгласувани с министъра на здравеопазването, които следва стриктно да се спазват и прилагат. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство и на интернет страницата на министерството на здравеопазването.

За нарушаване горецитираните забрани, нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно Закона.

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – Зам.-Кмет на Община Николаево, на кметовете на кметствата в община Николаево и на Полицейски участък – Гурково.

            

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево