Решения на ОбС Николаево №№ 17-27 от заседание, проведено на 20.12.2023 г., Протокол № 4

РЕШЕНИЕ

№ 17

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.12.2023 г. с Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на поземлен имот, в землището на  гр. Николаево,  общ. Николаево

Мотиви:

До кмета на Община Николаево, с вх. № 94И-00-63/24.08.2023 г., е депозирана молба от Иван Стойков Иванов от гр. Николаево, общ. Николаево, ул. „Здравец“ № 3, с искане за ползване под наем на земеделска земя от ОПФ, за срок от 10 години, а именно:

1.      поземлен имот с идентификатор 51648.26.169, находящ се в землището на гр. Николаево, общ. Николаево

Иван Стойков е ползвал този имот за периода от 17.10.2013 год. до 16.10.2023 год. През първата година от ползването, г-н Иванов е засадил имота с трайни насаждения – маслодайна роза. Имотът е със сменен начин на трайно ползване, от „Нива“ в „Етерично-маслодайна култура“.

 След изтичане срока на договора същият е подал молба за ползване под наем на имота за срок от още 10 години.

            Съгласно чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на пасищата, мерите и ливадите по ал. 6, т. 4, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от общинския съвет. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години. 

            Съгласно разпоредбата на ал. 6 от същия закон, земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс: 1. когато са заети с трайни насаждения.

             Във връзка с искането, Ви предоставям необходимата допълнителна информация за имота:

           Поземлен имот с идентификатор № 51648.26.169 (петдесет и една хиляди шестстотин  четиридесет и осем точка двадесет  и шест точка сто шестдесет и девет), в землището на гр. Николаево, общ. Николаево, с площ  20.635 м 2 (двадесет хиляди шестстотин тридесет и пет кв.м.), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване – Етерично-маслодайна култура, категория V (пета), с адрес на поземления имот гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора. Номер по предходен план: 000169 (нула нула нула едно шест девет), при граници на имота:  № 51648.51.83; № 51648.26.162; № 51648.26.70; № 51648.51.2;  

Имотът е актуван с АЧОС 40/15.04.2013 г.

Цената  при отдаване под наем на земеделски земи, е определена с Решение № 489 взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.08.2023 год. с Протокол  №. 54 и в зависимост от категорията на земята е 40,00 лв./дка. за земи V - VI категория.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във вр. с чл. 24а, ал. 5 във вр. с ал. 6, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

 

1. Да се отдаде под наем, на г-н Иван Стойков Иванов, гр. Николаево, общ. Николаево, ул. „Здравец“ № 3, без търг или конкурс, общинският поземлен имот, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор № 51648.26.169 (петдесет и една хиляди шестстотин  четиридесет и осем точка двадесет и шест точка сто шестдесет и девет), в землището на гр. Николаево, общ. Николаево, с площ 20.635 м 2 (двадесет хиляди шестстотин тридесет  и пет кв.м.), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване – Етерично-маслодайна култура, категория V (пета), с адрес на поземления имот гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора. Номер по предходен план: 000169 (нула нула нула едно шест девет), при граници на имота: № 51648.51.83;   № 51648.26.162; № 51648.26.70; № 51648.51.2;  

Имотът е актуван с АЧОС 40/15.04.2013 г.

2. Имотът да се отдаде при годишен наем в размер на 40,00 лв./дка (четиридесет лева за декар), съгласно Решение № 489 взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.08.2023 год. с Протокол  №. 54, за срок на договора за наем от 10 (десет) години.

            3. Възлага на Кмета на Община Николаево да сключи договора за наем, съгласно настоящото решение.                                 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

отсъства

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

отсъства

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

10.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

11.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

*****************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 18

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.12.2023 г. с Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имотите – полски пътища, на участници в споразумения/разпределения на територията на община Николаево, включени в заповедите на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Стара Загора, по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 год.

 

Мотиви:

Съгласно чл. 37в, ал. 4, предл. второ от ЗСПЗЗ, „В масивите за ползване могат да се включват и проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и в картата на възстановената собственост напоителни канали, които не функционират, попадащи в масиви за ползване на съответния ползвател”.

Включените в масивите за земеделско ползване общински полски пътища се използват за отглеждане на едногодишни земеделски култури, т.е. те реално се използват като обработваеми земеделски земи. По този начин те са престанали да служат за общо ползване и изцяло са изгубили транспортната си функция.

Съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, “Директорът на областната дирекция "Земеделие" след влизането в сила на заповедта по ал. 4, подава искане до общинския съвет за предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Общинският съвет приема решение в едномесечен срок от подаване на искането. В 7-дневен срок от влизането в сила на решението кметът издава заповед, която се публикува на интернет страницата на общината. В едномесечен срок от издаване на заповедта ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината. Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е приел решение, директорът на областната дирекция "Земеделие" определя със заповед цена на имотите – полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Заповедта се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция "Земеделие". Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването й.

Съгласно чл. 37в, ал. 17 от ЗСПЗЗ ползвателите, на които са предоставени полските пътища, осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година.

Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е приел решение, директорът на областна дирекция „Земеделие“ определя със заповед цена на имотите – полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за землището.

Въз основа на влезлите в сила Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, Директорът на ОД „Земеделие“ гр. Стара Загора е отправил искане с изх. № ПО-09-1149-5/23.11.2023 год. до Общински съвет Николаево за внасяне на докладна записка за предоставяне под наем за стопанската 2023/2024 год. на полски пътища, включени в масивите за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Николаево, на цена в размер на средното годишно рентно ползване за всяко землище.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, и чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

    1. Да се предоставят имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, включени в заповедите по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора, чрез отдаването им под наем за стопанската 2023/2024 г. за ползване по предназначение, съгласно Приложения от № 1 до № 7 - опис на полски пътища, представляващи неразделна част от докладната записка.

 

   2. Договорите за наем за отдаване под наем имотите по т. I да се сключват след заплащане на наемната цена за декар, в размер на средното годишно рентно плащане на съответното землище на общината, определена от Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора както следва:

 

№ по ред

Землище        НТП

Цена на средно годишно рентно плащане (лв./дка.)

1.

гр. Николаево - ниви

46.00

2.

гр. Николаево – трайни насаждения

43.00

3.

с. Нова махала - ниви

            19.00

4.

с. Нова махала – трайни насаждения

28.00

5.

с. Елхово - ниви

36.00

6.

с. Елхово – трайни насаждения

31.00

7.

с. Едрево - ниви

24.00

 

 

    3. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички последващи се действия, за правилното и законосъобразно изпълнение на взетите тук решения.

  

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

отсъства

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

отсъства

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

10.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

11.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

****************************************************** 

 РЕШЕНИЕ

№ 19

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.12.2023 г. с Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план- (ПУП-ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура на външно електрозахранване на фотоволтаична централа в УПИ XI-240, 241 кв.10 с. Елхово, с възложител „КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК“ ООД, ЕИК 202993925 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.„Св. Св. Кирил и Методий“ 5 ет.1 ап.8, представлявано от Константин Койчев Костов и Георги Панайотов Георгиев- управители.

 

Мотиви:

      В Общинска администрация гр. Николаево постъпи заявление с вх. № 12-00-249 /11.12.2023 г. от „КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК“ ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 202993925, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.„Св. Св. Кирил и Методий“ 5 ет.1, ап.8 представлявано от Константин Койчев Костов и Георги Панайотов Георгиев - управители, собственици на имот с идентификатор 48163.501.2030 по КККР на с. Елхово, община Николаево, обл. Стара Загора, съставляващ УПИ  XI-240, 241 в кв.10 по рег. план на село Елхово, общ. Николаево. Собствеността е доказана с Нот. акт № 112, т.11, д.2284, вх.рег.№3384 от 10.06.2022 г. и Нот.акт №111, т.11, д.2283, вх.рег.№ 3383 от 10.06.2022 г., вписани от СВ Казанлък и Договор за ликвидиране на съсобственост чрез продажба на недвижим имот частна общинска собственост, вписан в СВ Казанлък с Акт №68, т.23, д.4779 вх. рег.№ 6770/27.10.2022 г.

     Заявлението е с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП- парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границата на урбанизираната територия за обект: „Външно ел. захранване на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия“ в УПИ XI-240, 241 в кв.10 по регулационния план на  с. Елхово, община Николаево, обл. Стара Загора. Трасето на новата кабелна линия започва от ново електромерно табло, захранено от съществуващ стълб №3-3 от мрежа НН на изв. А, захранена от ТП 3 Елхово в ПИ 48163.332.563 по КККР на с. Елхово, община Николаево (съгласно становище №4547621 от 23.01.2023 г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Предвижда се полагане на нов кабел ниско напрежение от ЕТ, през ул. „Свобода“ – ПИ 48163.501.2029, ПИ 48163.501.1314 до ПИ 48163.501.2030 по КККР на с. Елхово. Общата дължина на трасето е 57,85 м като 23,14 м от тях попадат в регулационните граници на с. Елхово, а останалите 34,71 м- извън урбанизираната територия. Да се допусне изработване на парцеларен план (ПП) за частта от трасето попадаща извън регулация.

Представено е Техническо задание за одобрение по чл.125 от ЗУТ, което   предлага вариант на трасе за проектиране на подземен кабел за частта през земеделска територия, определя дължината на цялото трасе и площта на сервитута,  от собствен ПИ 48163.501.2030 до ПИ 48163.332.563. Трасето на подземната  кабелна линия преминава през следните имоти с идентификатори по КК на с. Елхово, община Николаево:

      - ПИ с идентификатор по КККР на с. Елхово 48163.501.2030 - частна собственост на „КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК“ ООД, ЕИК 202993925, за енергийно производство, урбанизирана територия - дължина на трасето 6,71 м.

      - ПИ с идентификатор 48163.501.1314 по КККР на с. Елхово - за второстепенна улица, урбанизирана територия- улична регулация, общинска публична собственост – 1,81 м дължина  на трасето.

      - ПИ с идентификатор 48163.501.2029 по КККР на с. Елхово - за второстепенна улица, урбанизирана територия-улична регулация, общинска публична собственост – 14,62 м дължина  на трасето.

     - ПИ с идентификатор 48163.332.563 по КККР на с. Елхово - пасище, земеделска територия, общинска публична собственост – 34,71 м дължина на трасето и площ на сервивута 0,035 дка.

Към заявлението е приложено Задание, съгласно чл.125 от ЗУТ и скица-предложение за трасе на ел. кабела.

 

На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.124б, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет-Николаево 

 

Р Е Ш И:

 

1.Разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план- парцеларен план /ПУП-ПП/ извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия“ в УПИ XI-240, 241 в кв.10 по регулационния план на с. Елхово, община Николаево. Трасето на новата кабелна линия започва от ново електромерно табло, захранено от съществуващ стълб №3-3 от мрежа НН на изв. А, захранена от ТП 3 Елхово в ПИ 48163.332.563 по КККР на с. Елхово, община Николаево (съгласно становище №4547621 от 23.01.2023 г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Новият  кабел ниско напрежение е от ЕТ в ПИ 48163.332.563, през ул. „Свобода“ – ПИ 48163.501.2029; ул. „Изток“ – ПИ 48163.501.1314 до ПИ 48163501.2030 по КККР на с. Елхово. Общата дължина на трасето е 57,85 м като 34,71 м от тях попадат в ПИ с идентификатор 48163.332.563 (неурбанизирана територия).  

 

2. Одобрява Техническо задание за изработване на ПУП - ПП за имот с идентификатор 48163.332.563 по КККР на с.Елхово, община Николаево.

 

3. Възложителя да извърши за своя сметка всички необходими процедури и съгласувания.

 

4. Настоящето решение подлежи на разгласяване по ред и начин съгласно чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията и не подлежи на оспорване на основание чл.124б ал.4  от същия закон.

  

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

отсъства

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

отсъства

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

10.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

11.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

 НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

 *******************************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 20

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.12.2023 г. с Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Приемане на Календарен график за провеждане на заседания на Общински съвет-Николаево през 2024 година.

 

Мотиви:

На вниманието на общинските съветници е предложен да бъде обсъден и приет Календарен график, за провеждане на заседания на Общински съвет-Николаево през 2024 година. По този начин ще се избегнат редица пречки и недоразумения при подготовката и провеждането на сесиите на Об С Николаево. Крайният резултат на подобно решение цели постигането на пълен синхрон в отношенията и съвместната работа на съвета и общинската администрация.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 58, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - Николаево  

Р Е Ш И:

1.      Приема Календарен график за провеждане на заседанията на Общински съвет-Николаево през 2024 година, съгласно Приложение №1.

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

за провеждане заседания на Общински съвет Николаево

за 2024 година

 

     Месец       

Срок за внасяне на

материали

Заседания

на постоянните

комисии

Заседание

на Об С  Николаево

 Януари

18

26

30

 Февруари

20

27

29

 Март

20

26

28

 Април

18

26

30

 Май

21

28

30

 Юни

18

25

27

 Юли

18

26

30

 Август

20

27

29

 Септември

17

24

26

 Октомври

22

29

31

 Ноември

19

26

28

 Декември

11

17

19

 

Чл.62. (1) От Правилника на Об С Николаево. Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл. 61, ал. 1, ако се регистрират при звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, не по-късно от 12.00 ч; предхождащия заседанието ден.

(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:

1. настъпването на непредвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;

2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.

(3) Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет.

 

НАСТОЯЩИЯТ  КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК  Е ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ № 20 ПО ПРОТОКОЛ  № 4 ОТ 20.12.2023 ГОДИНА.

 

Участвали в гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

  

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

********************************************************************************* 

 

 РЕШЕНИЕ

№ 21

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.12.2023 г. с Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет в Областния съвет за развитие при Област Стара Загора.

 

Мотиви:

В деловодството на Общински съвет Николаево е постъпило писмо с вх. № РР-129/29.11.2023 г. от Ива Радева, Областен управител на Област Стара Загора, относно обновяване състава на Областния съвет за развитие при Област Стара Загора.

Предвид проведените местни избори 2023 г. и за успешното провеждане на последващи заседания на регионалния съвет за развитие (РСР), следва да бъде обновен неговия широк състав. Съгласно чл. 18, ал. 5 от ЗРР право на глас в този процес имат и представителите на общините в РСР, които се определят от представителите на общините, членове на съответния областен съвет за развитие, по ред определен в Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР).

В тази връзка, следва да се изпълни законовата разпоредба на чл. 29, ал. 13 на ППЗРР, която гласи, че представителите на общините в РСР се определят от представителите на общините, членове на съответния областен съвет за развитие чрез процедура за избор, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), при спазване на принципа за прозрачност. Процедурните правила за избор на представители на общините в РСР са разработени от НСОРБ и са съгласувани, според законовите изисквания от министъра на регионалното развитие и благоустройството. В процедурните правила се определя срокът на мандата на представителите на общините в РСР, като е посочено, че същият е за не повече от 4 години.

Областния управител определят поименния състав на областните съвети за развитие чрез заповед, след като новоизбраните общински съвети определят представителите на общините в тях, за да се проведе процедурата по избор на представителите на общините в РСР.

 

В съответствие с разпоредбата на чл. 22, ал.1 от Закона за регионално развитие, в областите се създават областни съвети за развитие.

Съгласно чл. 22, ал. 2 от Закона за регионалното развитие, Председател на областния съвет за развитие е областният управител, а постоянни членове са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

 

С оглед важността на многостепенното управление, особено за инвестициите в региона и на основание чл. 18, ал. 5 и чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Закона за регионалното развитие във вр. с чл. 29, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР) и чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет - Николаево

 

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя за представител на Общински съвет Николаево в състава на Областния съвет за развитие при Област Стара Загора лицето:

 

Николай Дончев Кънев, Председател ОбС Николаево, ndkanev@gmail.com, 0887657595

(име, електронна поща, телефон за контакт)

                                        

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

отсъства

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

отсъства

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

10.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

11.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

  

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

***************************************************************************

 РЕШЕНИЕ

№ 22

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.12.2023 г. с Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Одобряване на План – сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци и План – сметка за разходи за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година на Община Николаево

 

Мотиви:

С оглед установяване конкретните размери на бюджетните приходи от такса битови отпадъци и разходите за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в претоварната станция за събиране на отпадъци в Община Гурково, и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година, Общински съвет Николаево следва да одобри План – сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци и План – сметка за разходи за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година.

 

            Поради това и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 66, ал.1, чл.67, ал.2, и чл.69, ал.1 от Закона за местни данъци и такси, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

I. 1. Одобрява План-сметка за размера на приходите от такса битови отпадъци през 2024 г.

2. Одобрява План-сметка за необходимите разходи по осигуряването на съдове за съхранение, събиране, извозване и обезвреждане в депата на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година в Община Николаево.

 

П Л А Н - С М Е Т К А

за предстоящите приходи и разходи на дейност ”Чистота”

 в Община Николаево през 2024 година

                              

Наименование

Сума

лв.

 

Приходи

206600,00

 

Преходен остатък

20000,00

1.

Приходи от жилищни имоти (физически лица)

48560,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

36918,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

6697,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

4945,00

2.

Приходи от нежилищни имоти

55827,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

42495,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

8501,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

4831,00

3.

Приходи от жилищни имоти (юридически лица)

45769,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

29759,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

11320,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

4690,00

4.

Приходи от нежилищни имоти

36444,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

23867,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

9665,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

2912,00

 

 

 

 

Разходи

206600,00

1.

Сметосъбиране и сметоизвозване

63000,00

1.1

Организирано сметосъбиране и сметоизвозване

48000,00

1.2

Съдове за битови отпадъци

15 000.00

2.

Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения

123600,00

2.1

Разходи за предадени отпадъци за обезвреждане чрез депониране

31000,00

2.2

 Отчисления по чл. 60 от ЗУО на тон депониран отпадък

      1400,00             

2.3

Отчисления по чл. 64 от ЗУО на тон депониран отпадък

  91200,00

3.

Почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове и др.територии от населените места, предназначени за обществено ползване и нерегламентирани сметища

 

 

20 000,00

  

                                        

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

отсъства

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

отсъства

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

10.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

11.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

  

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

***********************************************************************

 РЕШЕНИЕ

№ 23

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.12.2023 г. с Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 2023 г.

 

Мотиви:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с:

·         постъпила докладна от директора на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Николаево;

·         натрупани средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО;

·         чл. 47, ал. 1 от Закона за защита при бедствия във връзка с чл. 87 от ЗДБРБ за 2023;

се налага изготвянето на актуализиран разчет за Капиталови разходи за 2023 г. със следните корекции:

 

1.  Добавя се нов обект както следва

 

1)      т. 26 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи „Придобиване на климатик за ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – 2 бр. с годишна задача 6200 лева.

2)      т. 27 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи „Придобиване на гребло за почистване на сняг за комбиниран багер“ с годишна задача 10 800 лева.

3)      т. 28 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи „Придобиване на гребло за почистване на сняг за трактор“ с годишна задача 2982 лева.

4)      т. 29 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи Придобиване на „Шкарпираща багерна кофа и багерна кофа“ – с годишна задача 4920 лева.

5)      т. 30 в Приложение № 10 Автомобил (високопроходим) за доброволни формирования за защита и бедствия с годишна задача – 12 000 лева. 

2. Добавят се допълнение към съществуващи обекти както следва

 

1)      т. 16 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи на обект Ремонт на Съществуваща сграда, намираща се в Гробищен парк в гр. Николаево - преустройство в Градски гробищен параклис "Св. Архангели", гр. Николаево–  годишна задача се увеличава с 961 лева. (за строителен надзор за обекта)

 

            Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 20, ал. 4 от Наредбата за Общинския бюджет, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет Николаево приема актуализацията на Разчет на Капиталовите разходи през 2023 година /Приложение № 10/.

 

                                        

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

отсъства

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

отсъства

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

10.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

11.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

  

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

*******************************************************************

 РЕШЕНИЕ

№ 24

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.12.2023 г. с Протокол № 4

 

ОТНОСНО: Промяна в списъка на пътуващи служители за 2023 г. - Приложение № 6, прието с Решение № 491/31.08.2023 г. за приемане на Бюджета на Община Николаево за 2023 г.

Мотиви:

През месец декември на настоящата година, с Трудов договор № 103 / 08.12.2023 г. сключен с кмета на Община Николаево, на бройка във функция Общи държавни служби, до завръщане на титуляра, е назначена Мариана Христова Петкова, с постоянен адрес в град Стара Загора, ул. Х.Д. Асенов №145, вх. А, ап. 42 - на длъжност старши специалист „Административно обслужване кметство“ с. Елхово.

Поради това, че същата живее в град Стара Загора, във връзка с работата си служителят всеки ден пътува от град Стара Загора до работното си място в село Елхово, поради което има право на транспортни разходи за текущата 2023 г. от дата на назначаването й.

       В тази връзка и с оглед поемане на транспортните й разходи от общината, като работодател, следва да вземете нарочно решение в този смисъл и служителят да се допълни в Приложение № 6 от Решение № 491 / 31.08.2023 г. за приемане на Бюджета на Община Николаево за 2023 г. 

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси и в съответствие с чл. 2, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и управление на общинския дълг на Община Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Допълва Списъка на длъжностите и служителите в Общинска администрация, Здравеопазване и Социални дейности, които имат право на транспортни разходи през 2023 г. – съставляващ Приложение № 6 от Решение № 491/31.08.2023 г., както следва:

     към дейност „Общинска администрация“ се добавя ред седми със следното съдържание:

 

№ по ред

Трите имена

Длъжност

Общинска администрация

:

……………………………

…………………………

7.

Мариана Христова Петкова

Ст. Спец. „Адм. Обслужване“

Здравеопазване

:

……………………………

…………………………

Социални услуги

:

………………………..

………………………………..

 

 

                       

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

отсъства

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

отсъства

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

10.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

11.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

***************************************************************************

 РЕШЕНИЕ

№ 25

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.12.2023 г. с Протокол № 4


 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет отпуска еднократна помощ на лицето Мария Нейкова Вълчева от гр. Николаево, общ. Николаево, ул. „Трети март“ № 18, в размер на сумата от 300 /триста/ лева.

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

отсъства

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

отсъства

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

10.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

11.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

  

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

 ******************************************************

РЕШЕНИЕ

№ 26

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.12.2023 г. с Протокол № 4

 

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет отпуска еднократна помощ на лицето Ахмед Ахмедов Алиев от гр. Николаево, общ. Николаево, кв. „Възраждане“ № 1, в размер на сумата от 300 /триста/ лева.

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

отсъства

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

отсъства

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

10.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

11.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево

 ****************************************************************

 

 РЕШЕНИЕ

№ 27

 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.12.2023 г. с Протокол № 4

 

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

 

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет отпуска еднократна помощ на лицето Огнян Кирилов Мартинов от гр. Николаево, общ. Николаево, кв. „Възраждане“ № 1, в размер на сумата от 300 /триста/ лева.

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

отсъства

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

4.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

5.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

6.

Методи Пейчев Стоянов

Х

 

 

7.

Милен Михов Попов

отсъства

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

10.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

11.

Румен Белчев Илиев

Х

 

 

12.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

13.

Щилиян Велинов Велинов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 11 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – няма

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево