Решения на ОбС Николаево №№ 249-261 от заседание, проведено на 30.06.2021 г., Протокол № 24

РЕШЕНИЕ

249

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2021 г. с Протокол № 24

 

 

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот идентификатор 48163.501.926 по плана на с. Елхово, общ. Николаево

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево постъпи заявление вх. № 95П-00-39 / 26.05.2021 г. от Петя Кристиянова Димитрова, с искане за закупуване на общински УПИ VI-926 в кв. 30 по плана на с. Елхово, общ. Николаево, представляващ поземлен имот с идентификатор 48163.501.926 по кадастралната карта на същото село.

 

Поземлен имот с идентификатор 48163.501.926 представлява дворно място с площ 603 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: За ниско застрояване (до 10 м.); номер по предходен план: УПИ VI-926 в кв. 30 по плана на с. Елхово, общ. Николаево. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 50 / 07.05.2013 г. и се намира в северната част на селото, непосредствено до реката от запад.

Предвид местоположението, отреждането и не голямата площ на имота, считаме, че продажбата му би била целесъобразна.

Във връзка с постъпилото искане, Община Николаево възложи изготвяне на пазарна оценка за имот № 48163.501.926 на инж. Пенка Пеева Русинова – лицензиран оценител на имоти, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101416 / 14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България, която е в размер на 3600,00 лв. (три хиляди и шестстотин лева).

За сравнение данъчната оценка на същия имот, изготвена от звено „Местни приходи” към Общинска администрация Николаево във връзка с разпоредбата на чл. 41, ал.2, изр. второ от ЗОС, e в размер 1374,80 лв. (хиляда триста седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки).

Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след Решение на Об С от Кмета на Общината, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

           

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Николаево, във връзка с Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2021 г. (раздел II, точка 1,таблица № 1, номер по ред в таблицата  5), Общински съвет-Николаево,

 

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

1. Одобрява Пазарна оценка, изготвена от инж. Пенка Пеева Русинова – лицензиран оценител на имоти, за поземлен имот с идентификатор 48163.501.926 по кадастралната карта на с. Елхово, общ. Николаево, в размер на 3600,00 лв. (три хиляди и шестстотин лева).

2. Дава съгласие за организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 50 / 07.05.2013 г., а именно:

Поземлен имот с идентификатор 48163.501.926 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка петстотин и едно точка деветстотин двадесет и шест), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 603 кв.м. (шестстотин и три квадратни метра); с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.); с адрес на ПИ с. Елхово – п. код 6174, ул. „Стара река”; номер по предходен план: УПИ VІ-926 (шест за деветстотин двадесет и шест) в кв. 30 (тридесет) по плана на с. Елхово от 1990 г., при съседи: 48163.501.581, 48163.501.986, 48163.501.1321, 48163.501.582.

3. Определя начална тръжна цена за продажба на имота по т. 1 – 3600,00 лв. (три хиляди и шестстотин лева).

4. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи законови действия, в т.ч. да сключи договор за продажба на имота със спечелилия публичния търг.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

-

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

-

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 10 гласа, от които „за“- 10, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ    /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево


***************************************************************************

РЕШЕНИЕ

250

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2021 г. с Протокол № 24

 

 

ОТНОСНО: Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 2021 г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 20, ал. 4 от Наредбата за Общинския бюджет и с ФО № 1 / 18.01.2021 година – указания на МФ за съставянето и изпълнението на бюджетите на общинитe и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 година (в част VІІІ. РАЗЧЕТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ, ЗАЯВКИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЛИМИТ ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ И СПРАВКИ ЗА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ) се налага изготвянето на актуализиран разчет за Капиталови разходи за 2021 г. със следните корекции:

1.    Намалява се годишната задачи на следните обекти /общото намаление е за 26 200 лева /:

1)   Обект "Ремонт на вътрешни тоалетни в двора на Здравна служба в с. Елхово" /т. 6 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи/ от 2 700 на 0 лева;

2)   Обект "Ремонт на паметника на "Братя Жекови" в с. Елхово" /т. 11 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи/ от 1 500 на 0 лева.

3)   Обект "Ремонт на Гробищен парк в с. Едрево" /т. 18 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи/ от 12 000 на 10 000 лева.

4)     Обект "Изграждане на автоспирка в гр. Николаево" /т. 22 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи/ от 20 000 на 0 лева.

2.    Увеличава се годишната задача на следните обекти /общото увеличение е за 6 200 лева/:

1)   Обект "Ремонт на Старо кметство в с. Елхово" /т. 2 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи/ от 4 500 на 8 700 лева.

2)   Обект "Ремонт на НЧ в с. Едрево – покрив" /т. 19 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи/ от 16 000 на 18 000 лева.

3.  Добавят се нови обекти /увеличението е за 20 000 лева/:

1)   т. 32 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи – "Ремонт на помещения в Общинска администрация град Николаево" – с годишна задача 9 500 лева.

2)   т. 33 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи – "Камери – видеонаблюдение в град Николаево" – с годишна задача 5 000 лева.

3)   т. 34 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи – "Изграждане на "Кът за отдих" в квартал "Възраждане"" – с годишна задача 5 500 лева.

Корекциите от т. 1 до т. 3 се отразяват и в Приложение № 11.

 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 20, ал. 4 от Наредбата за Общинския бюджет, Общински съвет-Николаево

 

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет Николаево приема актуализацията на Разчет на Капиталовите разходи през 2021 година. /Приложение № 10 и Приложение № 11/.

 

 

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

-

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 11 гласа, от които „за“- 11, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево

***************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

251

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2021 г. с Протокол № 24

 

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет не отпуска еднократна помощ на Ангелина Славова Асенова от гр. Николаево.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

 

Х

2.

Асен Александров Асенов

 

Х

3.

Захари Колев Захариев

-

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

 

Х

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

 

Х

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 11 гласа, от които „за“- 7, „против” - няма, „въздържали се– 4

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево

************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

252

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2021 г. с Протокол № 24

 

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет не отпуска еднократна помощ на Добрин Валентинов Михайлов от гр. Николаево.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

 

Х

2.

Асен Александров Асенов

 

Х

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

 

Х

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 8, „против” - 1, „въздържали се– 3

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево

*******************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

253

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2021 г. с Протокол № 24

 

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Занка Симеонова Орманова от гр. Николаево сумата от 100 /сто/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ   /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево

***********************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

254

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2021 г. с Протокол № 24

 

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Наско Симеонов Стефанов от гр. Николаево сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ   /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево

****************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

255

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2021 г. с Протокол № 24

 

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Славчо Самуилов Събев от гр. Николаево сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево

***************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

256

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2021 г. с Протокол № 24

 

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Стефан Валентинов Петков от гр. Николаево сумата от 100 /сто/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ   /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево

****************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

257

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2021 г. с Протокол № 24

 

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет не отпуска еднократна помощ на Стефан Йорданов Стефанов от гр. Николаево.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево

*******************************************************************************************************************************


РЕШЕНИЕ

258

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2021 г. с Протокол № 24

 

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Марин Минчев Минчев от гр. Николаево сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево

*********************************************************************************************************************************


РЕШЕНИЕ

259

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2021 г. с Протокол № 24

 

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Пенка Стефанова Митева от гр. Николаево сумата от 100 /сто/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х


 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево

************************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

260

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2021 г. с Протокол № 24

 

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Атанаска Илиева Стоянова от гр. Николаево сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево

*********************************************************************************************************************************


РЕШЕНИЕ

261

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2021 г. с Протокол № 24

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Николаево

 

Мотиви:

С решение № 3013 / 08.03.2021 г. на Върховния административен съд на Р. България по жалба на фондация „Гринберг“ бе отменена Наредба № 27 за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на Община Николаево, приета с Решение № 195 / 31.10.2017 г. и изменена с Решение № 8 / 19.11.2019 г. на Об С Николаево. Като основен мотив за отмяната се посочва липсата на становище по проекта на наредбата от Агенцията за хората с увреждания, изискуемо съгласно чл. 8, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания (отм.), действал към момента на приемане на Наредба № 27, с което са нарушени разпоредбите на чл. 15, ал. 1 от Указ № 833 за прилагане на ЗНА и чл. 26, ал. 1 от ЗНА. С отмяната на Наредба 27 хората с увреждания в община Николаево останаха без възможност да им бъдат издавани карти за преференциално паркиране по ЗДП. Това доведе до необходимостта да се разработи нова наредба, съобразена с новия Закон за хората с увреждания, обн. ДВ 105 / 18.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г., и с всички изискуеми съгласувателни режими и процедури.

            Съгласно чл. 99а от Закона за движение по пътищата карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава от кмета на съответната община или оправомощено от него длъжностно лице по образец съгласно приложение, като същата е валидна на територията на цялата страна. В община Николаево има немалко хора с трайни увреждания, чиито превоз би бил много по-улеснен, ако притежават карта за паркиране, а начинът и редът на издаването й от общината се регламентира с наредба. Налице е висока степен на обществена необходимост и полезност, което е и причината за изготвяне на проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Николаево.

 

Цели: С настоящата Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Николаево се цели да се регламентира издаването на карти за паркиране на хора с увреждания и с това в максимална степен да се улесни тяхното придвижване с автомобил.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата наредба: За прилагане на новата нормативна уредба не са необходими финансови и други средства.

Очаквани резултати от прилагането на акта: С приемането на настоящия проект на наредбата се очаква подобряване обслужването на хората с увреждания при издаване на картата за безплатно паркиране на МПС и улесняване в максимална степен на тяхното предвижване с автомобил.

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганият проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Николаево е с правно основание чл. 99а от Закона за движение по пътищата. Проектът е съобразен с европейското законодателство, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

 

            Спазвайки разпоредбите на ЗНА и свързаните с него подзаконови нормативи, проектът на Наредбата за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Николаево бе публикуван за обществено обсъждане на 17.05.2021 г. едновременно в сайта на Община Николаево и на Портала за обществени консултации, като с това на заинтересованите лица бе предоставен 30-дневен срок (до 16.06.2021 г. включително) за предложения и становища по проекта. Бяха изпратени и уведомителни писма до Агенцията за хората с увреждания, до Националния съвет за хората с увреждания чрез Съюза на инвалидите в България, и до Съвета за наблюдение по ЗХУ чрез Омбудсмана на Р. България. В установения от закона срок в Община Николаево постъпи едно становище по обявения проект от Агенцията за хората с увреждания, която съгласува проекта без забележки. Други становища и предложения по проекта в законоустановения срок не са постъпили.

 

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във вр. с чл. 99а от Закона за движение по пътищата г., Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Приема на първо четене Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Николаево.

 

Общински съвет гласува с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ   /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево

----


Н А Р Е Д Б А

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ

НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,

ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЛЕСНЕНИЯ ПРИ ПАРКИРАНЕ

ОТ ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

май 2021 г.

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

       Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят реда и условията за издаване на Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране.

         (2) Картата за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, издадена по реда на настоящата Наредба, е валидна на територията на цялата страна.

          Чл. 2. Местата за престой и паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се обозначават с пътен знак Д21 – „Място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания” в съответствие с Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

 

ГЛАВА ВТОРА

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА

КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

 

Чл. 3. (1) Картата за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране се издава от Кмета на община Николаево по образец (Приложение № 1), съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г., относно картата за паркиране на хора с увреждания, и съдържа следната задължителна информация:

1/ Име, фамилия и актуална снимка на правоимащото лице, притежател на картата;

2/ Срок на валидност на картата;

3/ Сериен номер на картата в Регистъра на редовно издадените карти;

4/ Подпис на лицето с увреждания или законният му представител;

            (2) Кметът на община Николаево създава и поддържа регистър, който съдържа:

1/ Номер и дата на издаване на картата за паркиране на хора с увреждания, като номера се формира от

- поредния номер в регистъра и

- входящия номер на заявлението от деловодството на общината, разделени с черта, наклонена надясно;

2/ Име, презиме и фамилия на лицето с увреждания;

3/ Единен граждански номер;

4/ Номер и дата на издаване на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

5/ Валидност на издадената карта – съобразно срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК;

6/ Дата на получаване;

7/ Подпис на получателя.

            (3) Картата за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания се издава на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане. Определения процент на трайно намалена работоспособност на тези лица (респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата), следва да е 50% (петдесет процента) и над 50% (петдесет процента).      

  (4) Трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане на лицата, се удостоверява със справка от Средата за междурегистров обмен на данни (RegiX), а при необходимост от повече информация – с актуално решение на ТЕЛК/НЕЛК (за сверка на данните).

 

Чл. 4. (1) За издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл. 99а от Закона за движение по пътищата, лицата с трайни увреждания с постоянен (настоящ) адрес в община Николаево, подават Заявление до Кмета на община  Николаево по образец (Приложение № 2). За деца с определен вид/степен на увреждане 50% (петдесет процента) и над 50% (петдесет процента), заявлението се подава от законния им представител.

(2) Към заявлението лицата по ал. 1 прилагат:

1/ актуална цветна снимка – 1 (един) брой;

2/ копие от нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от лицето с трайни увреждания, придружено от оригинала, който се сверява при подаване на документите и се връща.

(3) Служебно към заявлението се прилага справка от Средата за междурегистров обмен на данни (RegiX) за издаденото на лицето по ал. 1 решение на ТЕЛК/НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане. В случай на нужда от допълнителна информация се изисква копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК, за справка и сверка на данните.

(4) Картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава в срок до 7 работни дни, считано от датата на подаване на заявлението.

(5) Картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава за срок, не повече от срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК.

(6) Всяко лице с увреждане има право само на една карта, независимо от броя автомобили, които притежава.

(7) При изтичане срока на валидност на картата, правоимащите лица подават нови, актуални документи по чл. 4, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от тази Наредба. 

(8) При промяна в обстоятелствата или смърт, картата за безплатно паркиране се връща веднага в дирекция „ОДУТ” при Общинска администрация Николаево.

 

  

ГЛАВА ТРЕТА

 

ПРАВИЛА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

 

Чл. 5. (1) Право да паркират и престояват на определените места имат превозните средства, които към момента при и по време на паркирането обслужват персонално лице, с валидна Карта за паркиране на хора с трайни увреждания, издадена на негово име и са обозначени според изискванията на тази наредба.

(2) Притежателят на картата е длъжен при и по време на паркирането на определените съгласно чл. 2 места, да я постави на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила, откъм вътрешната му страна, по начин, позволяващ, при осъществяване на контрол, да се възприемат данните от нея.

 

Чл. 6. Забранява се на обозначените съгласно чл. 2 места да престояват и паркират превозни средства на лица, които не притежават Карта за паркиране на хора с увреждания, или които използват само експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или стикер изобразяващ знак Д21 „Място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания”.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

КОНТРОЛ

 

Чл. 7. (1) Контролът по спазването на правилата за паркиране по чл. 2 се осъществява от органите на МВР, както и други длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на Кмета на общината на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Николаево или от негов заместник, въз основа на акт съставен по правилата от лицата по ал. 1.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

ГЛАВА ПЕТА

 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

            Чл. 8. За нарушение на разпоредбата на чл.6 от тази Наредба се налага административно наказание, глоба в размер 200 лева.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§  1. Производството по издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, е безплатно.

§ 2. Правоимащите лица се снабдяват с „Карта за паркиране на хора с трайни увреждания“ на територията на община Николаево по образец, съгласно Приложение №1.

§ 3. Измененията и допълненията на Наредбата се приемат от Общински съвет Николаево.

§  4. Наредбата се приема във връзка с чл. 99а от Закона за движение по пътищата 

 

 

                                                                                                             Приложение №1

към чл.3, ал.


   1. Картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, е с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм.

 

2. Цветът на картата за паркиране е светлосин с изключение на белия знак за "лице с увреждане", който е на тъмносин фон.

 

3. Картите за преференциално паркиране задължително са ламинирани.

 

4. Полетата на предната и задната част на картата за преференциално паркиране са разделени вертикално на две части:

 

Лявата част отпред съдържа:

- символ на инвалидна количка в бяло на тъмносин фон;

- дата на изтичане на картата за паркиране;

- серийния номер на картата за паркиране;

            - името и печата на издаващия орган/организация

 

Дясната част отпред съдържа:

- с главни букви думите "КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ" на български език, а на подходящо отстояние с малък шрифт думите "Карта за паркиране" на други езици;

- думите "Модел на Европейските общности" на български език;

- като фон отличителния код на Република България - BG, заобиколен от кръг от 12 звезди, символизиращи Европейския съюз.

 

Лявата част на гърба съдържа:

- фамилията на притежателя;

- първото (първите) име (имена) на притежателя;

- подписа на притежателя или друг идентифициращ знак;

- снимка на притежателя.

 

Дясната част на гърба съдържа:

- твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва място за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания;

- твърдението, че при употреба картата се поставя в предната част на превозното средство, така че лицевата й част да се вижда изцяло с цел проверка.

Данните са на български език. 

 

                                                                                                          Приложение № 2

                                                                                                                      към чл.4, ал. 1

 

ДО

КМЕТА НА

……………….……….

(община/район)

 

З А Я В Л Е Н И Е

за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

(Уникален идентификатор на административната услуга - 2012)

 

От ………………………………………………………………………………………..……,

(посочете трите имена на физическото лице)

ЕГН………………………………………….…………………..., постоянен/настоящ адрес гр./с. ............................................, община………..…..……, област………………………, ул. (ж.к.) …………………………........................................, тел.: ……………...................., електронна поща .......................................

Упълномощено лице (придружител) …………………………………………………………………………………………………,

(собствено, бащино и фамилно име)

Телефон ……….……………….

Заявявам желанието си на основание чл. 99а от Закона за движение по пътищата и съгласно изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98 /376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. да ми бъде издадена „Карта за паркиране за хора с трайни увреждания”.

Известно ми е, че:

·      картата е валидна само при присъствието на притежателя й като водач или пътник и придружена с решение на ТЕЛК/НЕЛК;

·      картата се поставя на долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС по такъв начин, че предната ѝ страна да е ясно видима за проверка.

Декларирам, че към датата на настоящото заявление:

·      имам издадено експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК с № ……………… от дата …………………

·      не притежавам карта за безплатно паркиране на МПС, която обслужва хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране.

Известно ми е, че за неверни данни, посочени в тази декларация, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Задължавам се при промяна в обстоятелствата, които дават право на ползване на тази карта, в 7-дневен срок да уведомя общината и да върна картата.

 

Прилагам актуална цветна снимка – 1 брой.

Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

Лично от звеното за административно обслужване

 

 

Дата: …………………..                                                      Заявител:................................

(подпис)