Решения на ОбС Николаево №№ 279-285 от заседание, проведено на 30.09.2021 г., Протокол № 28

РЕШЕНИЕ

279

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.09.2021 г. с Протокол № 28

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, а именно: помещение с площ: 15 кв. м. находящо се в поземлен имот с идентификатор 51648.501.103.1 в гр. Николаево, общ. Николаево за осъщестяване на дейност в обществена полза.

 

         Мотиви:

Сградата на бившето читалище в гр. Николаево е имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 80 / 03.10.2013 г. В сграда с идентификатор 51648.501.103.1, на първи етаж има помещение (бивш младежки център). Към днешна дата това помещение не се използва. Помещението с площ 15 кв.м. е в добро състояние, и към момента е подходящо за ползване и отдаване под наем.

Ето защо и предвид необходимостта на общината от местни приходи считам, че би било разумно общинските имоти, които не са необходими, да се отдават под наем на желаещи да ги ползват, като по този начин общината повишава собствените си приходи, от които толкова много има нужда.  

Наемната цена за отдаването под наем на помещението в сградата на бившето читалище в гр. Николаево е определена от Наредба № 18 за наемни цени на недвижими имоти, Глава втора, раздел първи, чл. 4(1), точка V-1 Втора зона 2,50 лв./кв. м. или за помещението - 37.50 лв.(тридесет и седем лева и петдесет стотинки) месечна наемна цена.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1-2 от Закона за общинската собственост и чл. 20, ал. 1-2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Об С Николаево,  имотите – частна общинска собственост предназначени за стопански нужди се отдават под след публичен търг или публично оповестен конкурс, проведен по реда на глава шеста за срок до 10 години след решение на общинския съвет.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 1-3, от ЗОС, чл. 20, ал. 1-2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Об С Николаево, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1. Включва помещение в имот с идентификатор 51648.501.103.1, със ЗП-15 кв. м. в „Годишната програма за управление и разпореждане на имотите - общинска собственост за 2021 г., като в раздел V, точка A на същата, се създава точка 9 със следното съдържание:

„9. Част от имот – частна общинска собственост, а именно: помещение с площ: 15,00 кв. м., находящ се на първи етаж в сградата на Бивше читалище гр. Николаево, ул. „Първи май 15“ - сграда с идентификатор 51648.501.103.1, с включени помещения: WC – 3 кв. м., помещение - 12 кв. м., Акт за частна общинска собственост № 80 / 03.10.2013 г.

 

                      2. Да се отдаде под наем, чрез публичен търг, недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор по кадастралната карта на гр. Николаево, община Николаево, обл. Стара Загора 51648.501.103.1, УПИ-103, кв. 6 по регулационния план града, находящ се на ул. „Първи май 15“.

 

                      3. Търгът да се проведе при:

            - начална тръжна цена - 37,50 лв. (тридесет и седем лева и петдесет стотинки) на основание чл.4, ал.1 от Глава втора, Раздел първи, Наемни цени на недвижими имоти, точка I в гр. Николаево: Първа зона 2,50 лв./кв. м. от Наредба 18 за наемните цени.

 

4. Възлага на кмета на община Николаево да извърши необходимите действия по провеждане на публичния търг и да сключи договор за наем със спечелилия участник в търга, за срок до 10 години.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 10 гласа, от които „за“- 10 „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РЕШЕНИЕ

280

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.09.2021 г. с Протокол № 28

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост - помещение на 1-ви етаж в Здравна служба гр. Николаево за осъществяване на дейност в обществена полза

 

         Мотиви:

Здравната служба в гр. Николаево е имот – публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост № 160 / 05.10.2017 г., като, съгласно одобрената кадастрална карта на града, имотът включва земя и четири сгради. В сграда с идентификатор 51648.501.556.1, на първи етаж има обособено помещение, предвидено, за лекарски нужди на практикуващите в здравната служба лекари със сервизно помещение. Към днешна дата това помещение не се използва. Помещението (между двата източни входа), с площ 12 кв. м. е в добро състояние, и към момента е подходящо за ползване и отдаване под наем. За достъп до помещението има обособен отделен вход от източната страна на сградата, като така ползването му не пречи по никакъв начин на лекарите и стоматолозите, развиващи практики в лекарските кабинети на същата сграда.

Към днешна дата обаче, а и назад в годините, не са регистрирани заявления или необходимост на това помещение да се ползва като лекарски кабинет. Ето защо и предвид необходимостта на общината от местни приходи считам, че би било разумно общинските имоти, които не са необходими, да се отдават под наем на желаещи да ги ползват, като по този начин общината повишава собствените си приходи, от които толкова много има нужда.  

Наемната цена за отдаването под наем на помещението в сградата на Здравна служба гр. Николаево е определена от Наредба № 18 за наемни цени на недвижими имоти, Глава втора, раздел първи, чл. 4(1), точка I-1 Първа зона 2,50 лв./кв.м. или за помещението - 30.00 лв.(тридесет лева) месечна наемна цена.

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 17, ал. 1-3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Об С Николаево,  свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, за срок до 10 години след решение на общинския съвет.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 7, от ЗОС, чл. 17, ал. 1-3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Об С Николаево, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Помещение в имот с идентификатор 51648.501.556.1, със ЗП-12 кв. м. се включва в „Годишна програма за управление и разпореждане на имотите - общинска собственост за 2021 г., като в раздел V, точка A, се създава точка 8 със следното съдържание:

„7. Част от имот – публична общинска собственост, а именно: помещение с площ: 12,00 кв. м., находящ се на първи етаж в сградата на Здравна служба гр. Николаево, ул. „Оборище“ № 24Б – сграда с идентификатор 51648.501.556.1, с включени помещения: WC – 2 кв. м., помещение - 10 кв. м., Акт за публична общинска собственост № 160 / 05.10.2017 г.

 

                      2. Да се отдаде под наем, чрез публичен търг на недвижим имот - публична общинска собственост, с идентификатор по кадастралната карта на гр. Николаево, община Николаево, обл. Стара Загора 51648.501.556.1, УПИ -556 кв.12 по регулационния план  града, находящ се на ул. „Оборище“ №24 Б.

 

                      3. Търгът да се проведе при:

            - начална тръжна цена - 30,00 лв. (тридесет лева) на основание чл.4, ал.1 от Глава втора, Раздел първи, Наемни цени на недвижими имоти, точка I в гр. Николаево: Първа зона 2,50 лв./кв. м. от Наредба 18 за наемните цени.

 

4. Възлага на кмета на община Николаево да извърши необходимите действия по провеждане на публичния търг и да сключи договор за наем със спечелилия участник в търга, за срок до 10 години.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 10 гласа, от които „за“- 10 „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


РЕШЕНИЕ

281

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.09.2021 г. с Протокол № 28

 

                ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-ПЗ за разширяване на Гробищния парк на гр. Николаево, община Николаево, обл. Стара Загора, съгласно Общия устройствен план на община Николаево, обл. Стара Загора, одобрен с Решение № 346 / 29.11.2018 г. на Общински съвет Николаево.

 

         Мотиви:

С Решение № 62, взето на заседание на Общински съвет Николаево от 28.02.2020 г. е дадено съгласие да бъде разширен съществуващия гробищен парк на гр. Николаево. Въз основа на това решение и съгласно одобрения ОУП на гр. Николаево, обл. Стара Загора е изработено техническо задание за изработване на ПУП-ПЗР на предвидените за това терени. Техническото задание по чл. 125 ЗУТ (Закон за устройство на територията) е разгледано и прието на заседание на Общински съвет Николаево с Решение №87 проведено на 31.03.2020 г. с Протокол №7. Сега съществуващия гробищен парк на гр. Николаево е имот – публична общинска собственост, съставляващ УПИ II в кв. 69 по регулационен план на града от 1985 г. и ПИ с идентификатор 51648.501.1002 по кадастралната карта на гр. Николаево от 2007 г., с площ от 14 673 кв. м., актуван с Акт за публична общинска собственост № 198 / 06.06.2005 г. Разширяването на Гробищния парк е предвидено чрез присъединяване на земеделски земи – частна собственост и общински земеделски земи, описани в заданието. Необходимо е също така с ПУП - ПЗ  да се проведе и процедура за промяна предназначението на земеделските земи по реда на Закона за опазване на земеделските нужди за нуждите на община Николаево, обл. Стара Загора за реализиране на публични дейности.

В изпълнение Решение №87/31.03.2020 г. на Общински съвет Николаево, общинска администрация възложи изготвянето на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди за ПИ: 51648.53.867; 51648.53.869; 51648.53.866; 51648.53.870; 51648.53.865; 51648.53.871; 51648.53.864; 51648.53.872; 51648.53.873; 51648.53. 874; 51648.53.875; 51648.53.862; 51648.53.861; 51648.53.876; 51648.53.863 за разширение на гр. парк.

ПУП-ПЗ е изработен на основание чл. 59, ал. 1, чл. 61, ал. 3, ал. 4, чл. 62 и чл. 124а от ЗУТ. Всички имоти се отреждат за озеленяване /Оз/, съгласно чл.30, ал.1 и ал.2 от  Наредба № 7 за ПНУТ и с конкретно предназначение „За гробищен парк“, с градоустройствени показатели: Пзастр <10%, височина – <10 м , застрояване – свободно. ПЗ е приет от Общинския експертен съвет на 16.08.2021 г., съгласуван с РЗИ Стара Загора, В и К ЕООД Стара Загора, Напоителни системи Стара Загора, изработени са В и К и ЕЛ схеми и хидрогеоложки доклад. Има актове за категоризация на имотите.

Тъй като гробищните паркове представляват общински обекти от първостепенно значение по силата на §5 т. 73 от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и §1 т. 6 от Закона за общинска собственост /ЗОС/, е необходимо вземане на нарочното Ви разпореждане за предварително изпълнение на административния Ви акт, защото стартиралата процедура за разширение на гробищния парк е доста дълга, отнема много време, а реализирането на проекта е необходимо в кратки срокове, защото в стария гробищен парк няма свободни места. Налице са законови изисквания и необходимост от разпореждане за предварително изпълнение на решението, което ще ускори  значително  действията по реализиране на проекта. Съгласно чл. 60 от АПК в административния акт може да се включи разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението на акта може да последва значителна вреда. Ето защо предлагам Общински съвет да вземе предвид гореизложените мотиви и на основание чл. 60, ал. 1 и ал. 2 да допусне предварително изпълнение на решението.

 

                Във връзка с изложеното и на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ, чл.21, ал.7 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 11 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 17а, ал. 1, т. 2 и ал. 3, и чл. 19 от Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява ПУП-ПЗ план за застрояване за имоти 51648.53.867; 51648.53.869; 51648.53.866; 51648.53.870; 51648.53.865; 51648.53.871; 51648.53.864; 51648.53.872; 51648.53.873; 51648.53. 874; 51648.53.875; 51648.53.862; 51648.53.861; 51648.53.876; 51648.53.863 за разширение на гробищен парк.

 

2.Възлага на кмета на община Николаево да извърши необходимите процедури по реда на ЗУТ и ЗОС във връзка със смяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди;

 

3.На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и по изложените в мотивите на решението съображения, допуска предварително изпълнение на Решенията по т. 1 и т. 2.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 10 гласа, от които „за“- 10 „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

282

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.09.2021 г. с Протокол № 28

 

ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка в обстоятелствената част на Докладна записка с наш изх. № 05-00-100/18.08.2021 година, явяваща се мотиви на Решение № 274 / 31.08.2021 година – Трансформиране от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 година в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа и даване на съгласие, кметът на Община Николаево да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства; както и поправка на явна фактическа грешка в Решение № 274 / 31.08.2021 година на съвета.

         Мотиви:

В хода на проведени консултации с МФ се констатира наличието на явна фактическа грешка в обстоятелствената част на Докладна записка с наш изх. № 05-00-100/18.08.2021 година, явяваща се мотиви на Решение № 274 / 31.08.2021 година, в частта:

„С чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година е определена целева субсидия за капиталови разходи на Община Николаево в размер на 259 900 лева. От тях за ремонти на общински пътища и улична мрежа са заложени 17 200 лева. С така утвърдените средства няма възможност да бъдат извършени всички дейности, необходими за основен ремонт. Имаме възможност да бъде направено частично възстановяване на компрометираните участъци на пътната настилка, което се тълкува като текущ ремонт. В бюджета за 2021 година не сме предвидили допълнителни средства за текущи ремонти на тези участъци /общински пътища и улични мрежи, в размер на 17 200 лева/. Съгласно чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 година, Министърът на финансите по предложение на кмета на общината може да трансформира целева субсидия за капиталови разходи, определена в чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 година. Необходимо е трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината, за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа за осигуряване на безопасността на преминаващите моторни превозни средства. Неотложен ремонт е необходим в различни участъци след зимния период. Община Николаево не може да осигури средства от друг източник.“.

В действителност, волята на вносителя, съответно на съвета е касаела следното, изразено в така визираната част от текста, а именно: „С чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година е определена целева субсидия за капиталови разходи на Община Николаево в размер на 259 900 лева. От тях за ремонти на общинска улична мрежа са заложени 17 200 лева. С така утвърдените средства няма възможност да бъдат извършени всички дейности, необходими за основен ремонт. Имаме възможност да бъде направено частично възстановяване на компрометираните участъци на тротоарни настилки, което се тълкува като текущ ремонт. В бюджета за 2021 година не сме предвидили допълнителни средства за текущи ремонти на тези участъци /общински улични мрежи, в размер на 17 200 лева/. Съгласно чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 година, Министърът на финансите по предложение на кмета на общината може да трансформира целева субсидия за капиталови разходи, определена в чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 година. Необходимо е трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината, за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа за осигуряване на безопасността на движение на пешеходците. Неотложен ремонт е необходим в различни участъци след зимния период. Община Николаево не може да осигури средства от друг източник“.

На основание чл. 62, ал. 2 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

 

Приема поправка в обстоятелствената част на Докладна записка с наш изх. № 05-00-100/18.08.2021 година, явяващи се мотиви на приетото Решение № 274 / 31.08.2021 година на съвета, в посочения в мотивите на настоящото смисъл.

Приема поправка в диспозитива на приетото Решение № 274 / 31.08.2021 година на съвета, което придобива следния вид:

„Възлага на Кмета на Община Николаево да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства в размер на 17 200 лева от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 година, в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа за осигуряване на безопасността на движение на пешеходците, които ремонти са с предмет - частично възстановяване на компрометираните участъци на тротоарни настилки, с които средства да се финансират неотложни ремонти на общински пътища и на улична мрежа, с така определения предмет, съгласно Приложение № 14 „Справка по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи“, явяващо се неразделна част от Решението.

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 10 гласа, от които „за“- 10 „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

283

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.09.2021 г. с Протокол № 28

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Станка Петрова Петрова от с. Нова махала, общ. Николаево сумата от 500 /петстотин/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

        

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 10 гласа, от които „за“- 10 „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

284

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.09.2021 г. с Протокол № 28

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Емилия Атанасова Райнова от гр. Николаево сумата от 200 /двеста/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

        

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 10 гласа, от които „за“- 10 „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

285

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.09.2021 г. с Протокол № 28

 

 

ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет Николаево

 

МОТИВИ:

На своята редовна сесия в края на месец август 2021 г. Общински съвет на основание чл. 21, ал. 2 пред.-5 излезе с Декларация, с която, във връзка с депозирано заявление от г-н Юсеин Юсеинов Юсменов, прекрати пълномощията му като Председател на Об С Николаево без да ги обсъжда и гласува. Близо три месеца съвета функционира без своя ръководител.

Навлизането в есенно-зимния период, наличието на съществено ограничаване на предвидените в чл. 25 от ЗМСМА правомощия, обективните причини, поради които трима общински съветника не могат да изпълняват задълженията си до края на годината, предстоящата заплаха от четвъртата вълна на пандемията, необходимостта от вземане на оперативни решения и други, налагат нуждата от неотложен избор на нов Председател на Об С Николаево. Това е наш вътрешен проблем, който следва да бъде разрешен единствено и само от Об С.

Пътят на това Решение ще мине през ясно разписаните правила и процедури по ЗМСМА и ГЛАВА ВТОРА от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево  

 

Р Е Ш И:

 

 

Не избира Председател на Общински съвет Николаево.

 

 

Общински съвет гласува с 10 гласа, от които

8 валидни и 2 невалидни / празни пликове/

 

 ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево