Решения на ОбС Николаево №№ 436-444 от заседание, проведено на 23.02.2023 г., Протокол № 48

РЕШЕНИЕ

436

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.02.2023 г. с Протокол № 48

 

ОТНОСНО: Предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд на Община Николаево за индивидуално и общо ползване от земеделските стопани-животновъди, през стопанската 2023/2024 година.

 

МОТИВИ:

Съгласно чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ собствеността на общините върху пасищата и мерите е публична.

Разпоредбата на чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ предоставя възможност общинските пасища, мери и ливади да се предоставят без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБ, за минимален срок от 5 стопански години.

Съгласно чл. 37и и чл. 37о от ЗСПЗЗ, Общинският съвет със свое решение определя пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списъкът с имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в общината и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март. Лицата, желаещи да ползват общински мери и пасища, следва да подават заявление по образец до кмета на общината, на територията на която е регистриран животновъдния обект, в срок до 10 март, към което прилагат изискуемите документи.

Решението на общинския съвет е правно основание за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители, а именно да се даде възможност на земеделските стопани-животновъди да кандидатстват по схемите за директни плащания по ЗПЗП.

С цел да се даде възможност на земеделските стопани-животновъди да участват в кампанията по идентифициране предлагаме общинските пасища, мери и ливади да се дадат за индивидуално ползване.

Според обичайната практиката, наложила се в българския бит и селско стопанство, мерите и пасищата се ползват и от колективната териториална общност на населеното място. В малките населени места, домакинствата отглеждат по едно или няколко дребни пасищни животни за задоволяване основно на лични нужди. Удачно е мерите  и пасищата, останали извън индивидуалното разпределение, да се използват от населението безплатно, за което е необходимо Общинският съвет да вземе решение.

Размерът и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално и за общо ползване са посочени в Годишния план за паша за стопанската 2023/2024  година (Приложение №3).

В изпълнение на разпоредбата на чл.37о, ал. 2 от ЗСПЗЗ са определени Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на община Николаево, които имат за цел дългосрочното опазване на пасищата в Община Николаево, запазване на биологичното разнообразие, намаляване негативните промени от изоставяне на пасищата и използване на земите за други цели (Приложение №4).

Съгласно разпоредбата на чл. 37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет ежегодно приема решение, с мнозинство от общия брой на съветниците, за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите, което съдържа:

1. Годишен план за паша;

2. Съгласие за предоставяне на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване;

3. Задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите, пасищата и ливадите.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал. 3 и чл.37о, ал. 1 и ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Николаево 

 

Р Е Ш И:

 

                 1. Определя пасищата, мерите и ливадите, предназначени за общо и индивидуално ползване по землища на територията на Община Николаево, за стопанската 2023/2024 г. съгласно Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от настоящото решение.

2. Предоставят се за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 г. имотите по т. 1 и приема Годишен план за паша за стопанската 2023/2024 г., съдържащ размера и местоположението им в землищата на населените места, съгласно Приложение №3, неразделна част от настоящото решение .

3. Мерите, пасищата и ливадите, определени за общо ползване, да се използват безвъзмездно от жителите на населеното място, притежаващи дребни земеделски стопанства с пасищни животни или от образуваните колективни стада.

4. Мерите, пасищата и ливадите, определени за индивидуално ползване, да се отдадат под наем при спазване условията на чл. 37и от ЗСПЗЗ и чл. 98, чл. 99 и чл. 100 от ППЗСПЗЗ, за срок от 5 (пет) стопански години, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

5. На основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, да се отдадат под наем по реда на Закона за общинската собственост за срок от 1 стопанска година (стопанската 2022/2023г.), останалите свободни цели имоти - пасища, мери и ливади, определени за индивидуално ползване, чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване, в които да бъдат допуснати до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

6. На основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, останалите след провеждане на търговете по т. 5 свободни имоти - пасища, мери и ливади, да се отдадат под наем по реда на Закона за общинската собственост, за срок от 1 стопанска година (стопанската 2022/2023 г.), чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване, на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

7. Определя годишна наемна цена на общинските пасища, мери и ливади за индивидуално ползване през стопанската 2023/2024 г. в размер на 6 /шест/ лева на декар.

8. Приема Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади на територията на общината - Приложение № 4, неразделна част от настоящото решение.

9. Определя задълженията на общината и ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите, както следва:

 

 

 

 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО:

 

9.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински пасища и  мери за общо и за индивидуално ползване от земеделските стопани или техните сдружения за извеждане животните на паша;

9.2. Общинските пасища, мери и ливади се предоставят на животновъдите за директно подпомагане на земеделските стопани, базирани на площ. Сключването на договор за наем не гарантира подпомагане на земеделския производител;

9.3. Кметовете на населените места на Община Николаево се задължават да следят за изпълнението на Правилата за ползване на общинските мери, пасища и ливади от страна на ползвателите и при констатирани нарушения да уведомяват Община Николаево;

9.4. При недостиг на пасища и мери в дадено землище да предостави в съседно землище;

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ:

 

9.5. Да заплащат в срок определения наем за ползване на общинските пасища и мери;

9.6. Ползвателите се задължават да използват пасищата, мерите и ливадите  по предназначение, а именно:

- Пасищата се използват за паша на селскостопанските животни, а коситба може да се извършва като алтернатива на пашата или като метод за борба с плевели;

- Мерите се ползват само за паша на селскостопанските животни;

- Ливадите се използват за косене;

9.7. Ползвателите нямат право да променят предназначението им и да не ги разорават , както и да не ги използват за неземеделски нужди;

9.8. Да не се извършва паша нощем и без пастир, както и да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата;

9.9. Да не допускат замърсяването на пасищата и мерите с битови, строителни, производствени и опасни отпадъци;

9.10. Ползвателите нямат право да преотстъпват ползваните от тях пасища и мери на трети лица;

9.11. Ползвателите нямат право да заграждат предоставените им за ползване пасища и мери, както и да изграждат в тях временни постройки, без знанието и съгласието на общината, освен в изрично разрешените случаи. Допуска се поставяне на заграждения тип „електро пастир”, но не на всички наети площи едновременно;

9.12. Да не допускат използване на общинските пасища, мери и ливади, както и местата за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните;

9.13. Да извършват балансирано торене с минерални торове и умерено торене с оборски тор, с цел недопускане на замърсяване на повърхностни и подпочвени води;

9.14. Да не  се палят сухи треви и храсти в пасищата,  мерите и ливадите;

9.15. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване;

9.16. Провеждането на сеч на отделно стоящи или група дървета и храсти, с цел почистване на пасищата и мерите да се извършва съгласно Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ)   и други нормативни актове;

9.17. Ползвателите да спазват условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, съгласно Националните стандарти, задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, които ще получават подпомагане по различни схеми на Общата селскостопанска политика и допълнителните национални доплащания

9.18. Ползвателите на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора  за наем.

 

10. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички нормативно определени действия за изпълнение на горните решения.

 

Приложение № 1

 

Списък

на пасища и мери – общинска собственост, предназначени

за общо ползване на земеделски стопани за 2023/2024 стопанска година

 

Имот №

Площ  дка.

НТП

Категория

1

2

3

4

5

гр. Николаево

1

51648.36.65

8.594

пасище

ІІІ

2

51648.1.243

7.826

пасище

ІХ

3

51648.48.237

1.904

пасище

ІV

4

51648.48.310

7.525

пасище

 

5

51648.48.725

8.650

пасище

V

6

51648.48.737

7.149

пасище

V

7

51648.36.71

7.429

пасище

ІІІ

8

51648.1.62

5.989

пасище

ІХ

9

51648.46.85

10.667

пасище

ІІІ

 

ОБЩО:

65.733

 

 

с. Едрево

1

27070.15.77

131.105

пасище

2

27070.15.176

    2.146

пасище

 

ОБЩО:

133.251

 

 

с. Елхово

1

48163.132.9

12.679

пасище

V

2

48163.142.592

1.991

пасище

3

48163.332.602

6.496

пасище

V

4

48163.133.25

0.179

пасище

V

5

448163. 168.204

3.794

пасище

6

48163.633.489

4.373

пасище

V

7

48163.52.316

5.731

пасище

 

ОБЩО:

35.243

 

 

с. Нова Махала

1

51888.84.156

9.982

пасище

V

2

51888.98.33

2.290

пасище

VІІІ

3

51888.94.49

11.836

пасище

V

4

51888.98.34

15.169

пасище

VІІІ

5

51888.84.153

8.608

пасище

V

6

51888.84.249

3.346

пасище

ІІІ

7

51888.84.289

8.433

пасище

ІІІ

8

51888.84.150

10.983

пасище

ІІІ

 

ОБЩО:

70.647

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

Списък

на пасища и мери - общинска собственост, предназначени

за индивидуално ползване за 2023/2024 стопанска година

 

Имот №

Площ  дка.

НТП

Категория

гр. Николаево

1.

51648.36.730

161.313

пасище

ІІІ

2.

51648.47.728

6.438

пасище

V

3.

51648.45.290

84.350

пасище

ІII

 

ОБЩО:

252.101

 

 

с. Едрево

1

27070.49.309

7.067

пасище

VІІІ

2

27070.23.9

5.059

пасище

3

27070.43.422

3.315

пасище

4

27070.49.42

58.602

пасище

5

27070.49.37

29.632

пасище

6

27070.55.60

24.350

пасище

8

27070.55.15

34.358

пасище

9

27070.50.13

82.723

пасище

10

27070.55.62

30.895

пасище

11

27070.55.50

287.505

пасище

12

27070.55.59

32.723

пасище

13

27070.55.53

67.613

пасище

14

27070.55.54

41.388

пасище

15

27070.39.63

13.740

пасище

 

ОБЩО:

718.970

 

 

с. Нова Махала

1

51888.98.7

2.249

пасище

VІII

2

51888.98.44

8.761

пасище

VІII

3.

51888.98.21

15.671

пасище

VІII

4.

51888.98.45

1.370

пасище

VІII

5.

51888.98.19

2.526

пасище

VІII

6.

51888.98.20

8.659

пасище

VІII

7.

51888.98.24

5.887

пасище

VІII

8.

51888.98.46

10.093

пасище

VІII

9.

51888.98.48

9.662

пасище

VІII

10.

51888.94.95

20.478

пасище

III

 

ОБЩО:

85.356

 

 

с. Елхово

1.

48163.132.91

52.009

пасище

V

2.

48163.212.49

11.838

пасище

V

 

ОБЩО:

63.847

 

 

 


 Приложение № 3

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

ЗА СТОПАНСКАТА 2023/2024 ГОДИНА

приет с Решение № 436 / 23.02.2023 г. взето на заседание на Общински съвет-Николаево, с Протокол № 48

 

I. ОСНОВАНИЕ

 

Настоящият Годишен план за паша в Община Николаево за стопанската 2023/2024 година, се разработва на основание чл. 37о, ал.4, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет.

 

II. ОБХВАТ

 

Годишният план за паша в Община Николаево посочва  годишното разпределение и ползване на имотите с начин на трайно ползване (НТП) „пасища и  мери“ от Общински поземлен фонд (ОПФ) в населените места на територията на Община Николаево при спазване на правилата за ползването им, на основание чл. 37о, ал. 1 т.1 и, т. 2 от ЗСПЗЗ.

 

III. ЦЕЛ

 

Целта на плана е да се  подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на пасища и мери общинска собственост, от земеделските стопани, както и да се повишат знанията и опита на земеделските стопани при прилагане на добрите селскостопански практики и тяхното положително и отрицателно въздействие върху околната среда.

 

ІV. СПИСЪК

С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО  И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ ПО ЗЕМЛИЩА

 

Длъжностното лице по раздел V.т.2 в общината ежегодно изготвя списъци на имотите с начин на трайно ползване „пасище, мера” – общинска собственост Приложение № 1, Приложение №2

 за които няма сключени договори за наем, по землища с размера и местоположението.

Изготвените списъци се предоставят на Общинския съвет, който  ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, съгласно чл.37о, ал.1 и 2 от ЗСПЗЗ.

 

V. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

 

1.Кметът  на общината:

- ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и управление на мерите и пасищата  от Общинския поземлен фонд на територията на общината;

- издава заповед за назначаване на комисия по чл. 37 и, ал. 6 от ЗСПЗЗ; контролира изпълнението на задълженията по чл. 37 и от ЗСПЗЗ;

-      възлага на длъжностно/и лице/а от общинската администрация  провеждането на конкретни процедури и мероприятия по изпълнение изискванията на Закона;

- изисква от кметовете на населените места спазването на задълженията им, произтичащи от ЗСПЗЗ, по отношение ползването на пасища и мери на територията на съответното землище.

2. Служител Общинска собственост:

- отговаря за поддържане в актуално състояние информацията за всички имоти–земеделски земи, в т.ч. и за тези с НТП  “пасище, мера”,

- изготвя договорите за ползване на  пасища и мери от Общинския поземлен фонд;

- води регистър на сключените договори за наем и следи техните срокове;

- отговаря за наличието на изискуемата документация за сключване на договори за наем;

- отговаря за актуализацията на плана;

- съдейства и подпомага кметовете на кметства по изпълнението на плана.

3.  Кметове на кметства:

-      уведомяват всички жители, отглеждащи животни за лична консумация за определените за общо ползване общински пасища и мери;

-      Организират и контролират мероприятията по поддържане на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.

 

VІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 

            При изпълнение на плана, Общинска администрация взаимодейства с Общинска служба по земеделие - гр. Мъглиж, Областна дирекция „Земеделие“- гр. Стара Загора, официалния ветеринарен лекар на Община Николаево.

 

VII. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

 

            Финансовото осигуряване на плана  се постига чрез:

-      Постъпленията от наемите за ползване на пасища и мери, общинска собственост.

-      Финансиране по проекти - наемателите на общински пасища и мери могат да кандидатстват по европейски програми за средства, с цел подобряване екологичното им състояние.

 

 

Приложение 4

 

ПРАВИЛА

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ЗА 2022/2023 стопанска година.

 

Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Николаево, съгласно чл.37о, ал.2, включват:

 

1. Перспективен експлоатационен план за паша.

1.1. Дългосрочно опазване на пасищата в Община Николаево и опазване на биологичното разнообразие, с цел преобръщане на негативните промени, причинени от несъобразена с възможностите на природата паша, от изоставяне на пасищата и използване на земите за други цели.

1.2. В дългосрочен план да се повиши и капацитета за разработване и управление на агроекологични проекти.

1.3. Установяване на контакти между управляващи, учени и земеделски стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване на мерите и пасищата и достигане на максималния възможен екологичен ефект при ефективно разходване на средствата, получени чрез финасовите стимули на ЕС, предназначени за развитие на земеделието.

1.4. Създаване на модел за формиране на сдружения на земеделските производители, които ще допринесат за по-нататъшното социално развитие и икономически растеж на районите.

1.5. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на земеделски стопанства, покрили европейските изисквания, както и тези с одобрени и изпълняващи в момента проекти по ПРСР за стабилизиране на икономическото състояние на земеделските стопанства и утвърждаване като фактор за развитие на животновъдството.

2. Правила за определяне начина на разпределение на пасищата за общо и индивидуално ползване.

            2.1. Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.

2.1.1. Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване от общинския поземлен фонд се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.

2.1.2. Ежегодно се заверява надлежно с подпис и печат от  ветеринарния лекар в град Николаево списък на всички стопани отглеждащи пасищни животни на територията на населеното място, като списъка съдържа информация за стопаните, броя и вида на отглежданите пасищни.

2.1.3. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в общината и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината.

2.1.4. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между право имащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На право имащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На право имащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмярки „Плащания за преминаване към биологично земеделие" и „Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.

2.1.5. Право имащите лица подават заявление по образец до Kмета на общината, към което прилагат документи от първи до десети март на текущата година.

2.1.6. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на т.2.1.4 и разпределя имотите за всяко землище. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи.

2.1.7. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището към разпределените по реда на т.2.1.6 имоти съответната комисия извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по т. 2.1.4.

Разпределението се извършва последователно в съседното землище, община и област.

2.1.8. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след разпределението по т.2.1.7 в съответното и съседни землища, по заявление от право имащото лице в срок до 10 юни, комисията по т.2.1.6. предоставя служебно на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице протоколите и заявление за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд.

2.1.9. Въз основа на протоколите на комисиите по 2.1.6 и т.2.1.7 и след заплащане на наемната цена Кметът на общината сключва договор за наем. Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите съдържат данните по т.2.1.1, т.2.1.2 и т.2.1.3 и се регистрират в общинската служба по земеделие. В договорите за наем се предвижда увеличаване на наемната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от НСИ.

2.1.10. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.

2.1.11. Останалите след провеждане на търга по т 2.1.10 свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска година.

2.1.12. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са сключени наемни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица.

2.2. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо ползване.

По смисъла на ЗСПЗЗ „общо ползване” е традиционна практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада.

3. Мерите и пасищата, предназначени предимно за косене.

3.1. Косенето в пасищата да се извършва, като се спазват Националните стандарти, утвърдени със заповед на Министъра на земеделието и храните за добро екологично и земеделско състояние. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията.

3.2. Да не се извършва коситба в размножителния период на птиците.

4. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите.

Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и водопоите да се ползват съществуващите прокари и полските пътища.

5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата

5.1. Условия за опазване и поддържане на пасищата:

За почвения слой не се допуска:

- нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане на чимове, камъни, почва, разораване;

- преминаването и движението с моторни превозни средства в самото пасище;

- едновременното струпване на големи стада с животни на едно и също място за едновременно пашуване и за водопой ;

5.2. За биологично разнообразие - опазване и поддържане на местообитанията при паша, не се допуска:

- пашуване на по-голям брой регистрирани животни от посочения в анкетната карта на земеделския производител;

- паленето на огън извън определените, обезопасени и обозначени за това места;

- унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване, сеч, промени в ландшафта;

- оставянето на пашуващите животни без надзор;

- внасяне на неприсъщи видове – засяване на култивирани растения в границите на пасището;

- внасянето на минерални торове за подобряване на тревата;

- не се позволява разпръскването на битови отпадъци из пасището;

- собственикът на животните е длъжен да осигури и гарантира изнасянето на битовите отпадъци извън пасището;

- опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с цел предизвикване нов подраст;

- поддържане в добро състояние наличните инфраструктурни обекти за водопой – чешми, корита и др.

6. Ветеринарна профилактика.

6.1. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните причинено от кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животни в заразени участъци.

6.2. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати.

7. Мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища.

При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески.

8. Построяване на навеси.

При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделски земи.

9. Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси при необходимост.

10. Охрана.

Ползвателите на пасища ,мери и ливади  от земи  по  чл. 19  от  ЗСПЗЗ организират охраната за  своя  сметка  на   ползваните от тях имоти, включени в договора за наем и за които са поели задължението да ги подържат в добро земеделско и екологично състояние.

 

11. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината.

Да се спазват всички правила, условия и разпоредби, разписани в т.5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата.

Приложение № 5

 

СПИСЪК

НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО И БРОЙ НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ТЯХ ЖИВОТНИ

 

Животновъден

обект

собственик

Говеда

брой

Овце

брой

Кози

брой

гр. Николаево

6190 - 0146

Симеон Славов Ковачев

-

630

-

6190 - 0086

Ганчо Петков Първанов

2

-

-

6190 - 0373

Пейо Трифонов Пеев

-

8

-

6190 - 0374

Слави Кънев Славов

-

20

-

с. Нова Махала

6191 - 0067

Николай Христов Турлаков

28

-

-

6191 - 0113

Янчо Димитров Иванов

105

-

-

6191 - 0368

Симеон Иванов Хаджиев

-

660

-

6191 - 0001

Борис Иванов Колев

38

-

-

6191 - 0003

Иванка Борисова Колева

18

-

-

с. Едрево

6173 - 0439

Кольо Петров Мустакеров

28

-

-

с. Елхово

6174 - 0039

Красимир Генчев Малов

150

-

-

  

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**********************************

РЕШЕНИЕ

437

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.02.2023 г. с Протокол № 48

 

ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за 2022 година по изпълнение на «Програмата за опазване на околната среда» и «Програмата за управление на дейностите по отпадъците» на територията на Община Николаево.

 

МОТИВИ:

Чл. 79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда/ ЗООС/ регламентира разработването, приемането и отчитането на програма за опазване на околната среда от кметовете на общини.

Програмата за управление на дейностите по отпадъците се разработва и изпълнява от кмета на общината за територията на съответната община/чл.52, ал.1 от Закона за управление на отпадъците-ЗУО/. Тя е неразделна част от общинската програма за околна среда.

Програмите са динамични и отворени документи. Същите ще бъдат периодично допълвани съобразно настъпилите промени в приоритетите на Община Николаево, в националното законодателство и други фактори със стратегическо значение.

Съгласно чл.79, ал. 5, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците, годишни отчети по изпълнение на Програмите се представят пред Общински  съвет – Николаево и се изпращат в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Стара Загора.

 

Основните цели, залегнали в програмата, са опазване на околната среда, в частност опазване на води, въздух, почви, биоразнообразие, зелена система и намаляване вредното въздействие на отпадъците и шума, както и ангажиране на населението с опазването на околната среда.

Изпълнените дейности по дадените приоритети през 2022 год. в Програмата по опазване на околната среда и в Програмата за управление на отпадъците на територията на община Николаево, са посочени в Приложение №1, което е неразделна част от настоящата решение.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал.5 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда и чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет - Николаево

 

РЕШИ:

 

1. ПРИЕМА Годишен отчет за изпълнение на «Програма за опазване на околната среда» и «Програма за управление на дейностите по отпадъците» на община Николаево за 2022 година, съгласно Приложение №1.

 

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ И

„ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

за 2022 година

            Настоящият отчет се изготви във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО).

            Законът за опазване на околната среда има за цел да създаде базата, общите принципи и правила на едно съвременно законодателство за опазване и подобряване на качеството на отделните компоненти на околната среда и управлението и контрола по отношение на факторите, които я увреждат. По своите цели, обхват и значение Общинската програма за опазване на околната среда има ролята на водещ документ в областта на опазване на околната среда на местно ниво. Нейното предназначение е да съдейства за реализиране на знаковите изисквания и управленски задачи в областта на екологията.

Във връзка с изискванията на екологичното законодателство на чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда е изготвена Програма за опазване на околната среда и е приета от Общински съвет Николаево с решение № 129/30.07.2020 год. по протокол № 11.

Данни и информация, отнасящи се до околната среда:

Въздух

 Като цяло на територията на община Николаево няма промишлени предприятия които да  замърсяват атмосферния въздух. Почти цялата пътна инфраструктура в общината се нуждае от ремонт, като лошото й състояние допринася за увеличаване на емисиите на прах и вредни газове от автомобилния транспорт. Други източници на замърсяване са отоплителните инсталации на обществени сгради и битовите отоплителни инсталации, които имат сезонен характер.

Води

На територията на общината текат река Тунджа и река Радова, както и малките реки Старата река и Сулджака. Ежегодно се извършват огледи на речните корита на реките и деретата преминаващи през населените места на общината. Установено е че в голяма част те са обрасли с храсти и дървета, има изхвърлени битови отпадъци, което намалява проводимостта на речните корита и ги прави потенциално опасни при пълноводие на реките.

В четирите населени места от общината липсва изградена канализационна мрежа. Използват се септични ями. Качеството на питейните води се следи както от В и К – Стара Загора, така и от РЗИ – Стара Загора. Качеството на водата предназначена за питейно-битови нужди в четирите населени места в община Николаево отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. Отклонения от БДС 2823-83 “Вода за пиене” не се наблюдават.

Почви

В Община Николаево няма производства, които да замърсяват почвите с тежки метали. Решен е проблема за екологосъобразното съхранение и обезвреждане на пестициди. Старите, негодни за употреба препарати са преопаковани и с протокол са предадени на фирма за обезвреждане.

Флора

В общината процента на горския фонд е многократно под средния за страната. Управлението на държавния горски фонд, охраната и контрола за екологосъобразно използване на горите за територията на гр. Николаево, с. Нова махала и с. Елхово се осъществява от Държавно горско стопанство – Гурково, а за с. Елхово се осъществява от Държавно горско стопанство – Мъглиж. Системно се следи за опазване на горите, предотвратяване разпространението на вредители, залесяване и провеждане на санитарни сечи. Основни нарушения в горския фонд са незаконните сечи. Ценно национално богатство на територията на общината е вековното дърво „ЛЕТЕН ДЪБ“ находящо се в землището на с. Елхово, общ. Николаево. Регистрирано е със Заповед на министъра на МОСВ № РД-841/30.10.2019 год. Предполагаемата му възраст е над 300 години, височината му е над 20 метра.

За опазване на биологичното разнообразие при билкосъбирането се упражнява контрол от общинска администрация и РИОСВ-Стара Загора. На контрол са подложени пунктовете за изкупуване на билки без ограничен режим, горски плодове и гъби. РИОСВ –Стара Загора упражнява контрол за ограничаване на незаконната търговия с редки и защитени видове растения и животни.

През годината са издадени Заповеди на Кмета на Общината за забрана нанасянето на повреди на клоните от липовите и ореховите дървета.

През 2022 година не са издавани разрешителни за ползване на лечебни растения. Не са постъпвали и заявления за издаване на удостоверения за култивирано отглеждане на лечебни растения.

 

Отпадъци

Програма за управление на отпадъците на територията на община Николаево е изготвена по изискване на чл.52, ал.1 от Закона за управление на отпадъците и е приета от Общински съвет Николаево с решение № 211/30.03. 2021 година, по Протокол № 21.

Съгласно чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците, Кметът на общината ежегодно внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на Програма за управление на отпадъците на територията на община Николаево и го изпраща на Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Стара Загора. Отчетът обхваща съвкупността от застъпените в Общината дейности, свързани с третирането на отпадъците. Той описва организацията по събирането, транспортирането и третирането на смесени битови отпадъци.

В Община Николаево управлението на отпадъците е съсредоточено в дирекция „Общински дейности и устройство на територията“ към общинска администрация. Дирекцията изготвя общинските програми, планове и наредби за дейностите по управление на отпадъците.

Проблемът с отпадъците е проблем, който се разраства непрекъснато, поради нарастващите потребности на обществото, амортизирането на съдовете за събиране на отпадъци, финансовите ограничения и все още ниското ниво на екологичната култура. Основният приоритет в програмата за управление на отпадъците, е намаляване или ограничаване образуването на отпадъци.

Общинското ръководство ясно осъзнава, че чистотата и приветливостта на общината са от изключителна важност за нейното развитие.

За постигане на основните принципи на програмата – чиста и здравословна среда в населените места, в домовете, в обществените заведения, на работните места в община Николаево е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места. Дейността се осъществява посредством един автомобил ФОРД КАРГО 1833, с рег. № СТ 08 70 РР закупен през 2021 год. с натрупаните средства от отчисленията по чл.64 от ЗУО.

Ежегодно със заповед на Кмета на общината /Заповед РД-01-344/20.10.2021 год./ се определят районите за които е организирано сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите за обществено ползване.

Дейностите по извозване на битовите отпадъци се извършват чрез изготвени графици, включващи 2 пъти в месеца  събиране и извозване на смесените битови отпадъци по населените места.

Смесените битови отпадъци се извозват и депонират на Претоварна станция находяща се в землището на гр. Гурково, общ. Гурково и оттам се транспортират до Регионално депо с. Ракитница. Депото е регламентирано, отговаря на изискванията на действащата нормативна уредба. За управление на депото има създадено „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора“, с председател Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора. 

За обезпечаване на разходите ежегодно от Общински съвет-Николаево се одобрява план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите по събиране и третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в община Николаево за съответната година.

             Закупените съдове за смет през 2022 г. са: 10 броя тип «Бобър» с вместимост 1100 л., 33 броя тип «Мева» с вместимост 120 л. и 120 броя тип «Мева» с вместимост 240 л. и са на стойност 14 973,60 лв. /с ДДС/, предназначени са за всички населени места в Община Николаево.

Често се констатира нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от домакинствата и на неразрешени места в непосредствена близост до населените места. Нерегламентираното депониране на отпадъци създава предпоставки за образуване на огнища на зараза и увреждане здравето на населението. На тези терени се изхвърлят битови, строителни и селскостопански отпадъци.

За почистване на нерегламентирани сметища в Общината през 2022 г. са изразходени средства в размер на 27 010.00 лв.

По населените места картината е една и съща, типична за район със силно изразен селскостопански облик – растителни и животински отпадъци, премесени с битови отпадъци с невъзможност за разделянето им едни от други. Почистването на тези терени се осъществява с фадрома, багер или друг вид техника.

            През 2022 г. не е променян размера на такса битови отпадъци, която собственици и наематели на жилищни и нежилищни имоти на територията на Община Николаево, заплащат за предоставяне на услугата сметосъбиране, сметоизвозване, депо и чистота. Като приходи от такса битови отпадъци от физически лица са събрани  86036,78 лв., а от юридически лица – 113728,69 лв.

Трансферът за такси по чл. 60 от ЗУО /Закона за управление на отпадъците/ - За извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране е в размер на 1 300,95 лв. и  по чл. 64 от ЗУО /Закона за управление на отпадъците/ - За обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци се правят отчисления в размер и по ред, определени с Наредбата по чл. 43, ал. 2 е в размер на 85 825,85 лв., или общо Община Николаево е превела на Община Стара Загора  87 126,80 лв.

Към настоящият момент в община Николаево няма изградена система за разделно събиране на отпадъци.

През 2022 год. Община Николаево е депонирала 897.610 т. смесен битов отпадък на претоварна станция гр. Гурково, за който тонаж е заплатила 30 390.42 лв.

През 2022 г. почистването на териториите, предназначени за обществено ползване, се осъществяваше ежедневно от лица, назначени по:

  - Общинска програма за извършване на обществено полезна дейност в община Николаево от безработните лица, получаващи месечна социална помощ;

  - Регионална програма за заетост на Област Стара Загора;

 

Във връзка със спазването на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда и разработените нормативни актове за общината, целогодишно се извършват проверки по изпълнението им, както от общински служители, кметове така и от РИОСВ – Стара Загора, ОДБХ, РЗИ.

Периодично се извършват проверки за наличие на новосъздадени нерегламентирани сметища и при констатиране на замърсявания се предприемат своевременни действия за почистване на замърсените площи.

Съгласно Общинския план за дейностите към Програмата, през отчетния период са изпълнени следните дейности:

- Участие в регионално сдружение на общини за изграждане на регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо за третиране на отпадъците.

- Осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други.

- Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им.

- Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

- Преговори за внедряване на разделно събиране на битови отпадъци на територията на Общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло.

- Актуализиране на общинската нормативна уредба.

- Почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 от ЗУО/Закон за управление на отпадъците/ - почистване на отпадъци от пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси, както и осигуряване на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжения за тяхното третиране.

- Осигуряване на интернет достъп до общинската нормативна уредба, свързана с управлението на отпадъците – програма, наредби.

- Предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването – ежегодно през месец март Кмета на община Николаево информира кметовете на кметства с. Нова махала, с. Едрево и с. Елхово да извършат оглед на речните легла и прилежащите им територии за наличие на замърсявания с отпадъци (локални сметища) и при установяване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци (сметища), да се организира своевременно почистване на замърсените терени, а през месец април се извършват планови проверки от РИОСВ – Стара Загора.

- Контролни дейности – извършване на проверки, съставяне на констативни протоколи, предписания, актове за установяване на нарушения, издаване на наказателни постановления.

 

Шум

Друг важен показател за устойчивото състояние на околната среда е шумовият фон. На територията на общината няма постоянни пунктове за измерване на нивото на шума. Наблюденията показват, че това не е сериозен проблем за населението на общината. Изключение в това отношение прави населението живеещо в близост до транспортни възли като ЖП гарата, както и това живеещо в близост до пътните артерии. Решение на този проблем се търси чрез подобряване на пътните настилки и озеленяването на градската среда. В рамките на Националната кампания “За чиста околна среда” през 2022 г. община Николаево участва с Проект „Обичам природата и аз участвам“ –зона за детски игри и отдих с. Едрево, общ. Николаево. По проекта е облагороден парка в центъра на селото. Изградена е детска площадка и са поставени комбинирано детско съоръжение и детска люлка.


Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

****************************************************

РЕШЕНИЕ

438

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.02.2023 г. с Протокол № 48

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие от Община Николаево, в качеството й на собственик на съоръженията за водовземане, КЕИ 1, КЕИ 2, КЕИ 3 от вододайна група „Малък Солуджак“, находящи се в поземлен имот с идентификатор 27070.55.212 по КККР на с. Едрево, община Николаево, за ползване от оператора „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ EООД, гр. Стара Загора, ул. ”Христо Ботев” № 62, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:833066300, съгласно писмо на Управителя на дружеството с вх. №12-00-16/27.01.2023 г, което да послужи пред Басейнова дирекция, за откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително № 31510579/07.08.2017 г. за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване на с. Едрево, общ. Николаево, срокът на което изтича на 07.08.2023 г.

МОТИВИ:

В общинска администрация Николаево на основание чл.78, от Закона за водите, е получено писмо от Управителя на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ EООД, гр. Стара Загора, ул. ”Христо Ботев” № 62, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:833066300, с наш вх. №12-00-16/27.01.2023 г., относно предприети действия по откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително „Откриване процедура за издаване Разрешително № 31510579/07.08.2017 г за съществуващите в недвижим имот с идентификатор 27070.55.212 по КККР на с. Едрево, общ. Николаево водовземни съоръжения а именно: Каптиран естествен извор 1 /КЕИ 1/, Каптиран естествен извор 2  /КЕИ 2/ и Каптиран естествен извор 3 /КЕИ 3/ от вододайна група „Малък Солуджак“, които са за питейно-битовото водоснабдяване на с. Едрево, общ. Николаево, обл. Стара Загора.

В имот с идентификатор 27070.55.212 по КККР на с. Едрево се намират следните активи, а именно: КЕИ 1, КЕИ 2, и КЕИ 3 и охранителната зона около водоизточниците, заведени под инв. № 02798А000, 02798А000, 02798А000. Съгласно чл.19, ал.1, т.4 от Закона за водите тези активи са публична общинска собственост и по реда на § 9 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите (ДВ бр. 103 от 2013 г.), с писмо изх. № ЦУ-1577-10/30.12.2016 г. са предадени в собственост на Община Николаево.

Със Заповед № СОЗ-Т-373/11.10.2019 г. на Директора на Басейнова дирекция Източнобеломорски район гр. Пловдив е учредена санитарно-охранителна зона около водоизточниците, за нуждите на която е отреден нов имот с идентификатор 27070.55.212 по КККР на с. Едрево /стари идентификатори 27070.55.180, 27070.50.159, 27070.55.173/

За да бъде предоставено съгласие от Община Николаево е необходимо да представи решение на Общински съвет Николаево удостоверяващо съгласието на собственика на съоръженията за водовземане КЕИ 1, КЕИ 2 и КЕИ 3 от вододайна група „Малък Сулуджак“ находящи се в поземлен имот с идентификатор 27070.55.212 по КККР на с. Едрево, общ.Николаево, обл. Стара Загора и заверено копие от документ за собственост на имота, в който е разположено съоръжението за водовземане.

За имот с идентификатор по КККР на с. Едрево 27070.55.212 има съставен Акт за публична общинска собственост № 166, т. 16, д. 3356, вх. рег. № 4704 от 12.07.2021 г. вписан в имотния регистър от СВ Казанлък. Съоръжението в имота е с инв. № 02798А000, 02798А000, 02798А000 на КЕИ 1, КЕИ 2 и КЕИ 3 и охранителни зони.

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във вр. с чл. 60, ал. 2, т. 3 и чл. 78 от Закона за водите, чл. 3.3 от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 29.02.2016 г. и предвид гореизложеното, Общински съвет - Николаево

 

РЕШИ:

 

Кметът на Община Николаево, ДА РАЗРЕШИ, собственото на общината съоръжение за питейно-битово водоснабдяване с инв. № 02798А000, 02798А000, 02798А000 на КЕИ 1, КЕИ 2 и КЕИ 3 и охранителни зони, находящо се в поземлен имот с идентификатор по КККР на с. Едрево 27070.55.212, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 166, т. 16, д. 3356, вх. рег. № 4704 от 12.07.2021 г. вписан в имотния регистър от СВ Казанлък, съоръжение за водовземане КЕИ 1, КЕИ 2 и КЕИ 3 от вододайна група „Малък Солуджак“ в поземлен имот с идентификатор по КККР на с. Едрево 27070.55.212, ДА СЕ ПОЛЗВА от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ EООД, гр. Стара Загора, ул. ”Христо Ботев” № 62, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:833066300, което разрешение да послужи пред Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ гр. Пловдив, за откриване на процедура за продължаване на срока на действие на Разрешително № 31510579/07.08.2017 г. за водовземане от поземлени води за питейно-битовото водоснабдяване на с. Едрево, общ. Николаево, обл. Стара Загора, срокът на което изтича на 07.08.2023 г.

 

Решението да послужи пред Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за откриване процедура, за издаване разрешително за водовземане от подземни води, за питейно-битово водоснабдяване на с. Едрево, Община Николаево.

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

***********************************************************

РЕШЕНИЕ

439

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.02.2023 г. с Протокол № 48

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост – Стоматологичен кабинет № 27, ет.2 в Здравна служба гр. Николаево за срок от 10 години.

МОТИВИ:

По силата на Акт № 160/05.10.2017 г. за публична общинска собственост, Община Николаево е собственик на Здравна служба гр. Николаево, ул. „Оборище № 24”, с площ 2837 кв. м. (две хиляди осемстотин тридесет и седем квадратни метра), построена в УПИ LX, кв.12 по регулационен и кадастрален план на град Николаево.

На втори етаж в сградата на Здравната служба е разположен лекарски кабинет с площ: 25,98 кв. м , предназначен и оборудван за стоматологични услуги, който не действа от 2021 г.

В общинска администрация Николаево постъпи Заявление с вх. № 30-00-8/07.02.2023 г. от д-р Силвия Петкова Петкова - лекар по дентална медицина за отдаване под наем на този кабинет за извършване на индивидуална лекарска практика по дентална медицина.

Лекарски кабинет с площ 25,98 кв. м., находящ се на втори в сградата на Здравна служба- гр. Николаево, ул. „Оборище № 24”, с предназначение: за стоматологичен кабинет за индивидуална практика е включен в годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 година, приета с Решение № 429/26.01.2023 г. на Общински съвет- Николаево, като част от имот, за който няма сключен договор за наем към 01.02.2023 г. и който Община Николаево има намерение да предостави под наем.

Съгласно чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, части от имоти – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години, след решение на общински съвет, от кмета на общината, чрез публично оповестен търг или публично оповестен конкурс.

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС и чл. 17, ал. 1-2 от Наредба № 3 за реда за придобиване и разпореждане с общинска имущество, Общински съвет - Николаево

 

РЕШИ:

 

1. Да се отдаде под наем, чрез провеждане на тръжна процедура, общински имот представляващ – Стоматологичен кабинет № 27 в Здравна служба гр. Николаево, ул. „Оборище № 24”, с площ: 25,98 кв.м., публична общинска собственост, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредба № 3 за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество, за срок от 10 години.

 

2. Началната наемна цена да е в размер на 22,97 лв. (двадесет и два лева и деветдесет и седем стотинки), изчислена на основание Наредба № 18 Наемни цени, чл. 4, ал. 1, т. IV – Обекти за здравни дейности на Общински съвет Николаево, изчислена на основание минималния месечен наем за Първа зона в гр. Николаево 5,20 лв./кв.м. (пет лева и двадесет стотинки на квадратен метър), и увеличена с 70 % от минималния месечен наем, в това число определена в съответствие с изискванията на чл. 102, ал. 4 от Закона за лечебните заведения;

 

3. Възлага на Кмета на Община Николаево да организира провеждането на публичен търг, за отдаването под наем на имота, и да сключи Договора за наем със спечелилия търга кандидат.

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

******************************************************

РЕШЕНИЕ

440

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.02.2023 г. с Протокол № 48

 

ОТНОСНО: Преобразуване на имот с идентификатор 51648.501.556 - Здравна служба гр. Николаево, общ. Николаево, ведно с построените в него сгради, от имот публична в имот частна общинска собственост.

 

МОТИВИ:

Здравната служба в гр. Николаево е имот – публична общинска собственост, определен като такъв с Решение № 79 / 28.10.1998 г. на Об С Николаево, и актуван с Акт за публична общинска собственост № 160 / 05.10.2017 г., съгласно одобрената кадастрална карта на града, съгласно която имотът е с начин на трайно ползване: за обект комплекс за здравеопазване. Имотът е с идентификатор 51648.501.556 и съставлява УПИ LX-556 кв.12 по регулационния план на гр. Николаево. Обект Здравна служба се състои от няколко самостоятелни сгради, обособени със самостоятелни номера, по ред както следва:

- сграда с идентификатори: 51648.501.556.1 – сграда на два етажа със РЗП – 1138 кв. м., включваща: лекарски кабинети с приемни и манипулационни помещения, клинични лаборатории, детски кабинет, 2 бр. стоматологични кабинети с приемни помещения, регистратура, коридори, санитарни възли, два апартаменти – самостоятелни обекти, приети с Решение № 45/29.01.2020 г. на Об С-Николаево;

- сграда с идентификатор 51648.501.556.2 на 1 етаж със ЗП- 25 кв. м. и

- сграда с идентификатор 51648.501.556.3 със ЗП- 200 кв. м. на един етаж, състояща се от очен кабинет със санитарен възел и аптека с предверие, офис помещение и санитарен възел;

- сграда с идентификатор 51648.501.556.4 – на 1 етаж със ЗП-83 кв.м., с предназначение за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

 

Всяка една от описаните сгради е със самостоятелно обособен вход, а за сграда № 51648.501.556.3 всяка една от двете обособени части в нея е с отделен вход (отделен вход има за очния кабинет и отделен вход има за аптеката), т.е. входовете за нея са два.

Към настоящият момент от този огромен сграден фонд общината е отдала под наем само един лекарски кабинет, клинична лаборатория, стоматологичен кабинет и детски кабинет – с обща площ около 147,01 кв.м. Останалите помещения са свободни от години, има желаещи да ги наемат, но предвид статута на имота на публична общинска собственост, целесъобразно му ползване е силно ограничено. Отделно от всичко това, както лекарите така и всички други, които под някаква форма за заявили желание за наемане на помещение за развиване на дейност, са търговци, регистрирани по реда на Търговски закон. Отдавна вече здравите служби не са това бяха през 90-те години на миналия век, когато само в тях можеше да се разкрие медицински кабинет и да се практикува лечебна дейност. Лекарски кабинети, аптеки, лаборатории и прочие вече се разкриват и в частни имоти, а лекарските практики се образуват със създаването на фирми, регистрирани по реда на Търговския закон (лекарите реално са търговци и извършва търговска дейност). Оказва се така, че към днешна дата една огромна сграда, определена навремето за публична собственост, не се ползва изобщо, или се ползват много малка част от помещенията в нея.

Управлението на собствеността винаги е изисквало не само рентабилност, но и целесъобразност и практичност, а съгласно ЗОС общинската собственост се управлява в интерес на населението и с грижата на добър стопанин. На територията на града има разкрити две лекарски практики, като едната е в частен имот, и само едната ползва кабинети от Здравния дом. За да може община Николаево да отдава под наем помещенията не само за здравни, но и за други търговски дейности, или за ползване като офиси на политически партии и прочие, е необходимо статута на имота да бъде преобразуван от публична в частна общинска собственост. Целесъобразно и разумно е общинските имоти, които не са необходими за работата на администрацията, или нуждата, за която са били определени, е отпаднала, или перспективите и тенденциите за ползването на имота са се променили, да има възможност да се отдават под наем на желаещи да ги ползват и да развиват дейност на територията на общината. Освен това възможността за отдаване под наем, ще доведе и до увеличаване на местните приходи, от които общината има огромна нужда.

Здравният дом в гр. Николаево отдавна е загубил предназначението си на такъв в мащаба, в който е бил построен и за нуждите, за които е бил построен. Не се забелязва и тенденция за увеличено търсене и наемане на лекарски кабинети за разкриване на обща лекарска практика, на кабинет за специализирана помощ или друга здравна дейност. И това се доказва от малкото медицински кабинети в него, които се ползват към днешна дата.

 

Съгласно чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението си на такава, се обявяват от Об С за частна общинска собственост, като решенията се приемат с мнозинство две трети от общия брой съветници.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет - Николаево

 

РЕШИ:

 

1. Обявява за частна общинска собственост следния имот:

Поземлен имот с идентификатор 51648.501.556 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка петстотин петдесет и шест), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ: 2 873 кв.м. (две хиляди осемстотин седемдесет и три  квадратни метра); с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с адрес на ПИ гр. Николаево – п. код 6190, ул. „Оборище“ 24 Б; номер по предходен план: УПИ LX, кв.12,  ведно с построените в имота 1/ сграда с идентификатор 51648.501.556.1 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка петстотин петдесет и шест точка едно) – сграда на 2 (два) етажа със застроена площ: 569 кв.м., РЗП 1138 кв.м.,  с предназначение „Здравно заведение“,  2/ сграда с идентификатор 51648.501.556.2 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка петстотин петдесет и шест точка две) – сграда на 1 (един) етаж със застроена площ: 25 кв.м., с предназначение „Здравно заведение“, 3/ сграда с идентификатор 51648.501.556.3 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка петстотин петдесет и шест точка три) – сграда на 1 (един) етаж със застроена площ 200 кв.м. (сто деветдесет и два квадратни метра) с предназначение „Здравно заведение“, и 4/ сграда с идентификатор 51648.501.556.4 – на 1 етаж със ЗП-83 кв.м., с предназначение за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, актуван с Акт за публична общинска собственост № 160 / 05.10.2017 г.

 

2. Променя Списъка на имотите публична общинска собственост, приет с Решение № 79 / 28.10.1998 г. на Об С Николаево, като от раздел I – за гр. Николаево, буква А/ - Сгради, заличава точка 8 – „Здравна служба”.

 

3. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички законови действия, свързани с промяната в статута на имота по т. 1, в т.ч. да актува имота като частна общинска собственост.

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*****************************************************************

РЕШЕНИЕ

441

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.02.2023 г. с Протокол № 48

 

ОТНОСНО: Промяна на част от общински имот с идентификатор по кадастралната карта на гр. Николаево, община Николаево, обл. Стара Загора 51648. 501.1130, с НТП – за второстепенна улица (бул. „Св. св. Кирил и Методий“ ) в кв. 12 по регулационния план на гр. Николаево, община Николаево, в характера на собствеността му - от публична в частна общинска собственост.

 

МОТИВИ:

В Общинска администрация гр. Николаево постъпи заявление от Петя Илиева Станева, като ЕТ „Петрова-Петя Илиева“, вписан в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 119520628, със седалище и адрес на управление гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски“ №5, с вх.№ 12-00-157/17.10.2022 г., с което заявява инвестиционно намерение да разшири съществуващия собствен магазин съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 51648.501.782.2.1 в УПИ LXVI- 782, кв. 12 по регулационния план на гр. Николаево.

Поземлен имот с идентификатор 51648.501.1130 по кадастрална карта на гр. Николаево е с начин на трайно предназначение на територията – за второстепенна улица – бул. „Св. св. Кирил и Методий“ с обща площ 4431 кв.м. – публична общинска собственост. Инвестиционното намерение ЕТ „Петрова-Петя Илиева“ може да се осъществи, като част от тази улица се предаде към самостоятелния й обект-сграда с идентификатор 51648.501.782.2.1. В тази връзка следва да се съобрази, че частта от улицата (51648.501.1130), е престанала да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС, и следва да се обяви от общинския съвет за частна общинска собственост, защото останалата част изпълнява функцията на улицата, която се явява публична общинска собственост.

За целта е представено техническо задание на основание чл. 125 ЗУТ и скица с предложение за изменение на ПР /план за регулация/ на част от кв. 12 по плана  на гр. Николаево. Частта, с която ще се разшири магазинът, следва да се обособи като самостоятелен имот с проектен идентификатор и се отстъпи върху него право на строеж на ЕТ „Петрова-Петя Илиева“. Следва, процедираната част от имота да се обяви от общинския съвет за частна общинска собственост.

  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2 от Наредба 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Николаево чл. 134, ал. 1, т. 1 и 124а, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет - Николаево

 

РЕШИ:

1.Да се изработи ПР (план за регулация) за кв. 12 и КККР на града, като се образува нов имот от ПИ с идентификатор 51648.501.1130 от 40 кв. м., с местоположение съгласно приложеното инвестиционно намерение.

 

2.Възлага на Кмета на Общината да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на горното решение, след което да внесе предложение за обявяване от общинския съвет на новообразувания имот за частна общинска собственост.

  

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                          

Председател Общински съвет-Николаево

****************************************************************

РЕШЕНИЕ

442

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.02.2023 г. с Протокол № 48

 

ОТНОСНО: Разходване на средства, събрани от Община Николаево за месечни отчисления по чл. 60, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г., съгласно разпоредбите на § 60 от Предходните и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс.

 

МОТИВИ:

С промяната на § 60 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършена с текста на § 22 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обн. – ДВ бр.100 от 16.12.2022 г., в сила от 1 януари 2023 г., е предвидено, че „Месечните обезпечения и отчисления за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците може да се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци.“.

Предвид придобития от общината багер-товарач, съгласно нарочно решение на съвета по разходването на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО, сумите събрани в банковата сметка за чужди средства в РИОСВ - Стара Загора за месеците октомври, ноември, декември 2022 год. и м. януари 2023 год. следва да се използват за дофинансиране изплащането на новопридобития багер – товарач.

Отчисленията от м. февруари 2023 год. до края на 2023 год. по чл. 64 от ЗУО и по чл. 60 от ЗУО на Община Николаево, съгласно § 60 от ПЗР към ЗИД на ДОПК могат да останат по сметка на Община Николаево и да се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетия от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата на битови отпадъци. Същите няма да бъдат преведени по банковата сметка за чужди средства в РИОСВ – Стара Загора, ако съветът вземе предлаганото с настоящото решение.

Във връзка с горното Общински съвет Николаево следва да приеме решение за разходването на месечните обезпечения и отчисления за 2022 г. и 2023 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от закона за управление на отпадъците да се използват за дофинансиране изплащането на новозакупеният багер-товарач, за закупуване на съдове за битови отпадъци, за извършване на морфологичен анализ на отпадъците, за дофинансиране на дейност чистота за разликата от събрани такси битови отпадъци и план сметката.

Изключително важно е да се отбележи, че отчисленията и обезпеченията, които ще останат по сметка на общината, която ги е събрала, могат да се разходват след решение на общинския съвет единствено за дейности, свързани с управление на отпадъците.

В случай на ползване на тези средства, които са част от такса битови отпадъци, за друг вид дейности (несвързани с отпадъците), контролиращите органи в лицето на Сметната палата и МОСВ/РИОСВ ще имат основание да задължат общините да ги възстановят в едно със законната лихва по тях.

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 19 от ЗМСМА и § 60, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във вр. с чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО, Общински съвет - Николаево

 

РЕШИ:

 

I. Месечните обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, натрупани при РИОСВ Стара Загора за периода от м. октомври 2022 год. до м. януари 2023 год., да бъдат използвани за дофинансиране изплащането на новозакупеният багер – товарач.

 

II. Месечните обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО, за периода от 01.02.2023 г. до 31.12.2023 г., да се разходват за дейности, свързани с управление на отпадъците, в т.ч. за извършване на морфологичен анализ на отпадъците, за закупуване на съдове за битови отпадъци необходими на община Николаево, за други разходи по План-сметката за битови отпадъци на Община Николаево, като се дофинансира разликата от събрани средства такса битови отпадъци и План-сметката.

 

III. Разходите по решенията по т. I и т. II да се отразят в бюджета на общината като вътрешни компенсирани промени, съгласно така взетите решения.

 

IV. Възлага на Кмета на Община Николаево да подготви заявление до Директора на РИОСВ - Стара Загора за възстановяване на изплатените месечни отчисления до м. януари 2023 година, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията по т. I, т. II и т. III.

 

 Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*********************************************************

РЕШЕНИЕ

443

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.02.2023 г. с Протокол № 48

 

ОТНОСНО: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Николаево за мандат 2019-2023 г. – за 2022 година

 

На основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, изр. трето, Общински съвет - Николаево

 

РЕШИ:

 

Общински съвет приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Николаево за мандат 2019-2023 г. – за 2022 година

 

Годишен Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Николаево за мандат 2019-2023 г.,

 2022 година


         На проведените местни избори през м. ноември 2019 година получих подкрепа и доверие от жителите на община Николаево и поех отговорност за управлението през следващите 4 години. Изминаха няколко години в непрекъсната работа за достигане на общата ни цел – всички ние да живеем в един по-хубав и подреден град с бъдеще.

2022г. беше белязана от последствията от пандемията COVID-19, войната в Украйна, в резултат на което настъпи икономическа нестабилност и инфлация с бързи темпове. Ситуацията беше, и към днешна дата все още е, трудна за всички.

Поставихме и утвърдихме основите на нова посока на управление на общината. Очакванията които имаме към работата си, както и очакванията от нашите съграждани са високи. Сигурен съм, че положените усиля се оценяват.

 

            В представената Програма за управление на Община Николаево за мандат 2019-2023 година декларирахме спазване на основните принципи:

 

Ø  Законосъобразност – спазване на закона, зачитане на морала;

Ø  Отговорно отношение към проблемите на хората в общината;

Ø  Сътрудничество;

Ø  Делегиране на права и отговорности;

Ø  Информираност и активен диалог с гражданите и бизнеса;

Ø  Прозрачност и добро управление – икономичност, ефикасност и ефективност;

Ø  Стабилност;

Ø  Активно използване на европейските фондове.

 

Продължаваме работата по трите стратегически цели за насочен към гражданите на общината модел на управление, за подобряване на условията за развитие на бизнеса и повишаване стандарта на живот на нашите граждани, а именно. С решение на Общинския съвет се прие План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027г. Стратегическата рамка на ПИРО на община Николаево вкл. визия за развитие, стратегически цели и приоритети за развитие с формулирани конкретни мерки и дейности/проекти към тях. Визията на Община Николаево – привлекателна за живот, инвестиции и туризъм община, съхранена местна идентичност и култура, стабилна икономика и качествена среда за живот на своите жители.

 

Стратегическа цел 1. Стимулиране развитието на местната икономика въз основа на местните потенциали и предимства – с приоритет: Икономическо съживяване и развитие на община Николаево чрез насърчаване на предприемачеството и инвестициите и оползотворяване на туристическия потенциал на територията, приоритет: осигуряване на качествени услуги за населението на община Николаево. Тази стратегическа цел подкрепя действия и мерки за насърчаване на предприемачеството и инвестициите на територията на общината. Акцент е поставен върху интензивно развитие на икономиката чрез проекти за стимулиране развитието на селското стопанство и оползотворяване на туристическия потенциал на община Николаево за превръщането й в атрактивна туристическа дестинация. Други дейности са: модернизация и технологично обновление на съществуващите МСП в общината и създаване на нови, както и оползотворяване възможностите за изграждане на производствени мощности за производство на електроенергия от ВЕИ.

 

Стратегическа цел 2. Съхранение и развитие на човешкия капитал  и създаване на качествена среда на живот за жителите на община Николаево. Интегрирано развитие на територията и подобряване на териториалната устойчивост и достъпност – с приоритет:  Качествена жизнена среда – изграждане, поддържане, модернизация на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство. Стратегическата цел е насочена към създаване на условия за запазване и развитие на човешкия капитал на община Николаево чрез подобряване и развитие на системите и инфраструктурата на образованието, здравеопазването, социалните дейности, култура и спорт, както и дейности за подобряване на заетостта, доходите и социално-икономическата интеграция на групите в неравностойно положение. Тук се вкл. и дейности за подобряване на административния капацитет на община Николаево, подобряване на административните услуги за населението и добро управление.

 

Стратегическа цел 3. Устойчиво развитие на територията на община Николаево. Качествената инфраструктура е от ключово значение за цялостното развитие на общината. Регионалната и местна инфраструктура са ключов фактор, стимулиращ развитието на бизнеса и икономическото приобщаване на цялата територия. Тук са вкл. дейности за интегрирано териториално развитие чрез комплексно подобряване на инфраструктурата, енергийна ефективност и опазване на околната среда на община Николаево. Развитие на общинската икономика чрез осигуряване на благоприятна среда за предприемачество, насърчаване на иновациите и използване на местния потенциал – с приоритет: Икономическо съживяване и развитие на община Николаево, насърчаване на предприемачеството и инвестициите с приоритетни сектори – селско стопанство и туризъм.

 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА представям на вашето внимание отчет по основните приоритети на Програмата за третата година от мандата.

  

1. ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

         През 2022 г. продължихме изпълнението на вече започнатите програми за заетост и сключихме договори за няколко нови.

 

Ø  Програма „Помощ за пенсиониране“ – 08.06.2021 – 07.06.2023 г., назначен 1 човек на пълен работен ден на длъжност „Асистент човешки ресурси“;

Ø  Програма „Активиране на неактивни лица“ – 25.09.2018 – 31.12.2024, назначени 2 човека;

Ø  Механизъм за лична помощ – по Закона за лична помощ са назначени 33 човека като лични асистенти, а което са обхванати 36 потребители

Ø  Асистентска подкрепа „Домашен помощник“, 3 човека на 8 часа, 1 човек на 6 часа;

Ø  Регионална програма за заетост – 29 човека на 8 часа от 01.06.2021 до 30.11.2021

Ø  Национална програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания – 1 човек на позиция работник поддръжка на  8 часа, 1 човек на 8 часа на позиция архивар, 1 човек на позиция чистач;

Ø  През 2021 г. стартира проект „Патронажна грижа + в община Николаево“ по ОП РЧР; изпълняват се дейностите по НАПРАВЛЕНИЕ 2 – Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности – в ЦСРИ гр. Николаево бяха назначени 2 души допълнителен персонал – пазач/портиер и хигиенист. Срокът на проекта е от 15.07.2021 до 15.02.2023 г.

Реализираните проекти до 31.12.2022 г. в условията на пандемия са:

Ø  Проект „3.1. – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Николаево“ – 350 потребители получават ежедневно (в работни дни) топъл обяд. Дейностите стартираха на 01.01.2021 до 30.09.2022

 

Ø  Стартира проект с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна – „Топъл обяд“ на лица от целевите групи, живеещи на територията на община Николаево по процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFFPR003-1.001-Топъл обяд“

 

Ø  През 2021 г. стартира проект „Патронажна грижа + в община Николаево“ по ОП РЧР; изпълняват се дейностите по НАПРАВЛЕНИЕ 2 – Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности – в ЦСРИ гр. Николаево бяха назначени 2 души допълнителен персонал – пазач/портиер и хигиенист. Срокът на проекта е от 15.07.2021 до 15.02.2023 г

 

В община Николаево функционира Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) – общият брой на потребителите за 2022 г. е 90 лица.

През 2022г. продължиха дейностите по проект „Социално включване в община Николаево“ с финансиране по ОП РЧР. Услугите, които се предоставят са 3:

 

·         Лятно училище – 2 групи по 15 деца получиха допълнителна подготовка за равен старт в училище;

·         Здравна консултация за деца от 0 до 7 г.

·         Формиране на родителски умения

 

2. ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА УСТОЙЧИВОСТ И ДОСТЪПНОСТ

 

По втората стратегическа цел с приоритет: Качествена жизнена среда – изграждане, поддържане, модернизация на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство през 2022 г. финансирахме и осъществихме няколко проекта:

 

Ø  Стартиране на проект „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, осъществяван по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020“;

 

Ø  Закупи се нов комбиниран багер-товарач със средства от натрупаните отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците на стойност 159 996лв. с ДДС. По този начин Общината ще може да спести значителни разходи от използване на външни изпълнители;

 

Ø  Ремонтирани бяха пътищата от IV-та пътна мрежа в Община Николаево, с изграждане на нова пътна настилка, маркировка и телекомуникации;

 

Ø  Изгради се детска площадка по проект финансиран от ПУДООС „Обичам природата – и аз участвам. Зона за детска игра и отдих, с. Едрево“ на стойност 14869,28лв.;

 

Ø  Стартира изграждането на Автоспирка в гр. Николаево;

 

Ø  Постави се допълнително видеонаблюдение, което да гарантира по-висока сигурност и спокойствие на жителите.

 

              През 2022 г. продължава работата по инвестиционни проекти, с които кандидатствахме за финансиране:

 

Ø  Проект по ПУДООС на стойност 1 036 660 лв. за разрешаване проблема с питейната вода на с. Едрево – входиран и очаква разглеждане;

 

Ø  Проект на стойност 97 000,00 лв. за изграждане на спортна площадка зад Здравната служба в гр. Николаево – проектът е одобрен и очаква финансиране;

Ø  Актуализиране на най-мащабния и ключов за общината проект – изграждане на канализационна система и пречиствателна станция. С осъществяването му качеството на живот ще се подобри многократно, както и е предпоставка за инвестиции от различен характер;

 

Ø  Проект за рехабилитация на улици в цялата Община. Стойност около 1 952 605 лв. входиран във Фонд земеделие и на предварителна оценка сме на 26то място.

 

С всичко това се стараем да осигурим на гражданите на общината по-добра и благоприятна жизнена среда, и да превърнем територията на община Николаево в красиво и приветливо място. 

 

3. РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА

 

По третата стратегическа цел с приоритет: Икономическо съживяване и развитие на община Николаево, насърчаване на предприемачеството и инвестициите с приоритетни сектори – селско стопанство и туризъм, през 2022 г. подехме няколко инициативи:

 

Ø  Стартирахме проект съвместно с Исторически музей Казанлък за реставриране на крепостта Асара, с цел привличане на туристи В средата на месец октомври започнаха нови разкопки на крепостта. На южната стена на крепостта са открити множество  археологически находки. Планираме да продължим работата в следващия бюджетен период с цел популяризирането на Общината като привлекателен туристически център.

 

Ø  Община Николаево е член на Организацията за управление на туристически район „Долината на розите“. Участието ни ще допринесе в голяма степен за развитие на туризма в нашата община и привличането на средства за финансиране на забележителностите.

 

Както всяка година, така и през 2022-та Община Николаево участва в сключените по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ споразумение между земеделските стопани, които гарантират защита интересите както на земеделците, така и на общината и гражданите – за ползваните земеделски земи се заплащат съответните наемни цени и всеки собственик получава приход от земята си.

 

На 25.11.2022г. Институтът по публична администрация на тържествена конференция връчи етикета „Ефективен CAF потребител“ на община Николаево. В рамките на три години Общината ще се ползва от връчения й етикет, който е мерило за въведената в администрация система за управление на качеството. 

 

CAF е европейски инструмент за управление на качеството, разработен от публичния сектор и пригоден за него. Основната му цел е подобряване на качеството на управление и работа в публичната администрация. Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване. Моделът CAF има общо 9 критерия и 28 под критерия, определящи основните въпроси, които трябва да се вземат предвид при оценяване на дадена организация. 

За основа при разработването на CAF (Common Assessment Framework) е послужил Моделът за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM).

Въвеждането на Обща рамка за оценка CAF в Общинска администрацията Николаево е поредната стъпка напред. „Приключението“, което ни се случи и през което преминахме успешно, ни помогна да осъзнаем още по-добре къде се намираме и къде искаме да бъдем – като Община, като администрация, като колектив. 

Извървяхме дълъг път и свършихме изключително много работа по обследване, самооценка и извеждане и приоритизиране на мерки за подобрение. Изготвихме Доклад за състоянието на администрация и План за подобрение, който ще изпълняваме до 01.03.2024 г. Вярваме, че това ще ни изведе на едно по-високо ниво като администрация и ще ни приближи до съвършенството в работата, към което се стремим. За нас въвеждането на CAF бе преди всичко привилегия!

 

От заложените специфични цели и дейности в програмата през 2022 г. изпълнихме голяма част, а за другите положихме основите. Считам, че доказах и показах, че това, което обещах на хората, постепенно става факт.

 

Обещавам, че ще работя още по-усърдно и целеустремено за постигане на заложените цели и приоритети, за превръщането на общината в място с бъдеще.

 

Участвали в гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

  

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*********************************************************************

РЕШЕНИЕ

444

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.02.2023 г. с Протокол № 48

 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Николаево за периода 2023- 2025 г.

Мотиви:

Съгласно чл.2, ал.2 от Закона за социално подпомагане социалното подпомагане в България се осъществява чрез:предоставяне на социални помощи в пари и/или в натура за задоволяване на основни жизнени потребности на гражданите, когато това е невъзможно чрез труда им и притежаваното от тях имущество.

Право на социални помощи имат българските граждани, семейства и съжителстващи лица, които поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини не могат сами чрез труда си или доходите, реализирани от притежавано имущество, или с помощта на задължените по чл. 140 от Семейния кодекс да ги издържат лица, да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности (чл.2, ал.3 от ЗСП).

Получаването на месечни социални помощи се обвързва с полагането на общественополезен труд от безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“, и участието им в обучение за ограмотяване и/или повишаване на квалификацията, освен в случаите на майчинство или когато здравословното състояние на лицето не позволява това.

Социалните помощи са средства в пари и/или в натура, които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства.

Социалните помощи са:

 1. месечни;

 2. целеви;

 3. еднократни.

Безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по чл.9 от ППЗСП и не са включени в програми за заетост по чл.12б от ЗСП, задължително полагат общественополезен труд по организирани от общинската администрация програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми, програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места и други програми обществено полезни дейности.

На 24.01.2023 г. бе подписан договор №АСД-04-7 между Община Николаево и Дирекция „Социално подпомагане” гр. Гурково за сътрудничество при прилагане на разпоредбите на чл.12, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане при реализация на програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места. Съгласно поетите задължения Община Николаево трябва да разработи и предложи за съгласуване на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Гурково Програма за извършване на общественополезни дейности по обекти от лицата, имащи право на месечно социално подпомагане.

 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1,т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет - Николаево

 

 

РЕШИ:

 

Общински съвет гр. Николаево приема Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на социално подпомагане в община Николаево за периода 2023 – 2025 г.

 

П Р О Г Р А М А

ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2025 Г.

 

 

I.                   ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

1.                  Регламентиране на  механизма за полагане на общественополезен труд от безработни лица, обект на месечно социално подпомагане.

2.                  Пълноценно ангажиране на безработни лица в трудоспособна възраст, обект на месечно подпомагане по чл.9 от ППЗСП в общественополезни дейности на територията на община Николаево.

3.                  Осигуряване на временна заетост и социална интеграция на продължително безработни лица.

4.                  Преустановяване на формираните нагласи за пасивно и безвъзмездно получаване на помощи.

5.                  Подобряване на условията на живот и жизнената среда в населените места.

 

II.                ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл.12  от ППЗСП.

 

III.             ОБЕКТ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА:

 

ОБЕКТ на Програмата са безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по чл.9 от ППЗСП и не са включени в програмите за заетост по чл.12б от ЗСП.

В програмата не се включват следните групи лица, освободени от полагане ма общественополезен труд съгласно ч.12, ал.7 от ППЗСП:

1.    лицата, полагащи грижи за деца до 3-годишна възраст:

а)     майка или баща (осиновителка, осиновител);

б)     родител, който отглежда сам детето си;

в)     настойници;

2.     бременни жени след третия месец на бременността им;

3. лицата с трайни увреждания, включително в процедура на преосвидетелстване до издаване на ново експертно решение на ТЕЛК, удостоверено с входящ номер на документите, подадени по чл. 56, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, или с уведомително писмо от съответната Регионална картотека на медицинската експертиза, или с установена временна неработоспособност за повече от 20 дни в месеца, удостоверено с документ от компетентните органи;

4. лицата, за времето, в което полагат грижи за болен член на семейството или за болен роднина по възходяща и низходяща линия до втора степен;

5. лицата, полагащи грижи за член на семейството или за роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен, които са с трайно увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ;

6. лицата с тежки психични заболявания, установени от компетентните органи;

7. лицата, за времето, в което полагат грижи за лица с тежки психични заболявания, установени от компетентните органи;

8.  лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут за периода на участие в програми и проекти, съдържащи мерки за интеграция на чужденците в Република България;

9. лицата, сключили трудов договор по чл. 114а от Кодекса на труда за съответния месец;

10. лицата, включени в курсове за обучение, квалификация и преквалификация чрез дирекции "Бюро по труда" – за времето на обучение;

11. децата от 16 - до 18-годишна възраст, които не учат и са регистрирани като безработни в дирекция "Бюро по труда".

 

ОБХВАТ: Програмата се прилага във всички населени места от територията на община Николаево: гр. Николаево, с. Едрево, с. Елхово и с. Нова Махала.

 

 

 

IV.             ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ВИДОВЕ РАБОТА, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА:

 

·         Екологични дейности

  1. Премахване на нерегламентирани сметища – почистване, рекултивация на терени и мероприятия за недопускане появата на нови сметища на почистените терени;
  2. Основно почистване на речни корита;
  3. Основно почистване на канали за отводняване, минаващи през населени места.
  4. Поддържане на дворни пространства и прилежащи терени на обществени сгради (училища, детски градини , здравни и социални заведения, читалища и др.)

 

·         Социални дейности

Участие при разтоварване  и раздаване на хуманитарни помощи.

 

·         Хигиенизиране

  1. Зимна поддръжка и опесъчаване на улици, пътища и площади;
  2. Ръчно метене на улици и тротоари; тесане на трева от улична настилка;
  3. Събиране на отпадъци в полиетиленови торби, ръчно натоварване на отпадъците на транспортно средство и извозване им;
  4. Почистване и поправка на канавки;
  5. Кастрене, подрязване и почистване на храсти;
  6. Окопаване, грапене, почистване, затревяване, косене на зелени площи; събиране на трева и оборка на тревни площи.

 

·         Други дейности

По преценка на организаторите на общественополезния труд, лицата подлежащи на такъв, могат да бъдат включвани и в дейности по неотложни аварийни работи при зимни условия, както и при бедствия и аварии.

 

Лицата, определени да изпълняват дейността, ще изпълняват задълженията и функциите на длъжността „общ работник“.

 

V.                .ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1.Община Николаево

1.1.            Изготвя общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане.

1.2.            Изготвя и изпраща в Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Гурково график за работа на подпомаганите лица в община Николаево.

1.3.            За периода, за който лицата ще полагат общественополезен труд, заплаща застраховка „Злополука“, съгласно разпоредбите на чл.12, ал.3 от ППЗСП.

1.4.            Кметът на Община Николаево определя със заповед длъжностно лице, което ще отговаря за изпълнението на програмата.

1.5.            Кметът на Община Николаево със заповед определя отговорно длъжностно лице, което провежда инструктаж на лицата, полагащи общественополезен труд през съответния месец по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, и осигурява здравословни и безопасни условия на труд, в съответствие с разпоредбите на трудовото законодателство, като описва ежедневно извършените дейности в присъствена книга, в която лицата да се подписват в края на деня, в който са отработили общественополезния труд.

1.6.            Ежемесечно от 3 до 5 число от началото на следващия месец общинска администрация  подава в писмен вид информация за броя отработени дни от лицата по чл.12, отработили общественополезен труд, както и за тези, които не са изпълнили това задължение.

1.7.            Осигурява лични предпазни средства /сигнални защитни жилетки и предпазни ръкавици/.

1.8.            Осъществява общата координация и контрол по изпълнение на програмата.

 

2. Дирекция  „Социално подпомагане“ гр.Гурково

Дирекция „Социално подпомагане” се задължава:

2.1..Да уведомява писмено лицата на социално подпомагане, задължени да полагат общественополезен труд по чл.12 от ППЗСП, за стартирането на Програмата и за включването им в нея.

2.2. Да изисква подписването на декларации от безработните лица за наличието на заболяване, което е противопоказно за извършване на определена дейност, както и предоставянето на съответните медицински документи.

2.3. Ежемесечно до 10 число на месеца да представя списък на лицата, задължени да полагат общественополезен труд по чл.12 от ППЗСП.

2.4. Да участва в осъществяването на контрол върху действително положения труд.

 

3. Кметства на територията на Община Николаево

3.1.  Кметовете, и гл. специалисти по кметства на населените места  организират дейностите по Програмата по населените места;

3.2. Гарантират безопасни и здравословни условия на труд на безработните лица по чл.12 от ППЗСП, полагащи общественополезен труд, спазвайки нормите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Кодекса на труда и издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове;

3.3. Провеждат инструктаж на лицата, полагащи общественополезен труд през съответния месец по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана и осигурява здравословни и безопасни условия на труд, в съответствие с разпоредбите на трудовото законодателство;

3.4. Предоставят необходимата информация на социалните работници, отговарящи за съответното населено място.

 

VI.             РАБОТНО ВРЕМЕ:

 

Работното време за безработните лица, полагащи общественополезен труд е при петдневна работна седмица (от понеделник до петък) на 4-часов работен ден в периода от 8.00 ч. до 17.00 ч. по предварително изготвен график от 14 дни месечно.

 

 

VII.          ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД:

 

В тази Програма са включени дейности, при които рискът от злополука и увреждания на здравето е сведен до минимум. За периода по чл.12 от ППЗСП за лицата, полагащи общественополезен труд, се заплаща застраховка „Злополука” по реда на Кодекса за застраховането. Преди да започне извършването на общественополезни дейности на всяко безработно лице трябва да бъде проведен инструктаж, като същото се подписва в обособена за това инструктажна книга.

 

VIII.       ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА

 

Настоящата ПРОГРАМА за полагане на общественополезен труд по реда на чл.12 ал.1 от ППЗСП от безработните лица, обект на месечно социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП, в община Николаево е със срок на действие от 01 март 2023 г. до 01 март 2025 г.

 

IX.              ФИНАНСИРАНЕ

 

1.      От Общинска администрация се осигуряват средствата за закупуване на материали, инструменти и лични предпазни средства, необходими за ефективното изпълнение на дейностите по тази Програма.

2.      Дирекция „Социално подпомагане” осигурява гарантиран минимален доход, по реда и условията на чл.9 от ППЗСП.

 

X.                ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

1.  Да се ограничи практиката за получаване на социални помощи без да се полага труд за тях.

2.  Променя се нагласата и поведението на включените безработни хора в Програмата.

3.  Да се повиши чувството за отговорност на заетите лица и мотивацията им за търсене на работа.

4.  Приобщаване на определени групи хора към пазара на труда и намаляване на тяхната зависимост от социални помощи.

 

XI.             МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА

 

Включените в Програмата лица подлежат на проверка от страна на общинска администрация и от страна на Дирекция „Социално подпомагане”. За целта всяка страна ще упълномощи съответните длъжностни лица, които ще осъществяват контрол върху:

-       качеството на изпълнение на обществено полезните дейности.

-       спазване на безопасните и здравословни условия на труд.

 

 

Настоящата Програма се реализира в изпълнение на разпоредбите на чл. 2, ал. 4 от Закона за социално подпомагане и чл. 12, ал.1-7 от Правилника за прилагането му, както и на Рамково споразумение между Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в Република България.

Необходимостта от Програмата се налага и във връзка с планиране и регламентиране на сътрудничеството между Община Николаево и Дирекция „Социално подпомагане” гр. Гурково.

 

Настоящата Програма е разработена на основание договор за сътрудничество между Общинска администрация гр. Николаево и Дирекция „Социално подпомагане” гр. Гурково.

 

Настоящата Програма е приета с Решение № 444 / 23.02.2023 г. на Общински съвет – Николаево, с Протокол № 48.

 

Участвали в гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

  

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево