Решения на ОбС Николаево №№ 464-467 от заседание, проведено на 25.05.2023 г., Протокол № 51

РЕШЕНИЕ

464

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.05.2023 г. с Протокол № 51

 

ОТНОСНО: Поощряване на наш съгражданин за постигнати значими лични успехи.

Мотиви:

Наредба № 25 на Общински съвет Николаево урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и стимули на нуждаещите се лица на територията на Община Николаево. Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 5 по реда на тази Наредба се отпускат средства и на лица, участвали в областни, национални и международни състезания, олимпиади, конкурси, фестивали, постигнали значими лични успехи или доблестно изпълнили свой граждански дълг.

            Радостин Георгиев Димов от гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Оборище“ № 75 е роден на 15 юни 2009 год. Бил е на 5 години когато започва да тренира източни бойни изкуства. Възпитаник е на спортен клуб „Алианс“ Стара Загора. На 10 юни 2022 год. става европейски шампион в категорията деца 12-13 години, дисциплина „Таекуондо“. В края на месец май 2023 г. ще участва и е нашата надежда в поредното европейско първенство. Треньорското ръководство е убедено, че минималното постижение ще бъде защита на бронзовия медал и постигането на по-високи резултати.

 

Водим от горното и на основание чл. 3, ал. 1, т. 5 от Наредба № 25 на Об С Николаево, за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и стимули на нуждаещи се лица на територията на Община Николаево във връзка с чл. 21, ал.2 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Отпуска финансови средства под формата на стимул в размер 500 /петстотин/ лева на Радостин Георгиев Димов.

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

  

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

***********************************************************************

РЕШЕНИЕ

465

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.05.2023 г. с Протокол № 51

 

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот, находящ се в гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора на собственик на законно построени сгради в имота.

 

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево е постъпило заявление с вх. № 94А-00-43 / 24.04.2023 г. от Алекси Кирилов Мартинов, от гр. Николаево, ул. „Изгрев“ №36, общ. Николаево с искане за закупуване на общински поземлен имот с идентификатор 51648.501.936, върху който са построени сгради, негова собственост, видно от типов договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя от 18.03.1988 г.

Имотът представлява дворно място с площ 770 кв.м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: УПИ IV, кв.51 по плана на града от 1985 г., с административен адрес гр. Николаево, ул. „Изгрев“ №36. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 591/27.03.2023 г. вписан в СВ Казанлък с акт №59 том 7 н.д. 1358 вх.рег.№ 1929/05.04.2023 г.

Върху имота с Типов договор, заповед № 102/16.09.1987 г. от община Мъглиж е учредено право на строеж. Правото на строеж е реализирано в законоустановения срок и същият е станал собственик на построените в имота сгради. Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС, продажбата на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. А съгласно чл. 46, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Об С Николаево (наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС) продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построените в нея сгради се извършва без търг или конкурс от Кмета на общината по цена определена от Общински съвет по реда на чл. 41 от ЗОС.

В тази връзка за имота е възложена и изготвена пазарна оценка от независим лицензиран оценител, която е в размер на 10 010,00 лв. (десет хиляди и десет лева). За сравнение данъчната оценка на имот 51648.501.936, изготвена от служба „Местни данъци и такси” към Общинска администрация Николаево във връзка с разпоредбата на чл. 41, ал.2, изр. второ от ЗОС, е в размер на 3 145,50 лв. (три хиляди сто четиридесет и пет лв. и 50 стотинки).

 

Спазвайки разпоредбата на чл. 46, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 3 на ОбС Николаево, следва да отбележим, че

 1. за ПИ с идентификатор 51648.501.9360 е отреден урегулиран поземлен имот, а именно УПИ IV, кв. 51, по плана на гр. Николаево от 1985 г. идентичен с УПИ XXXIX- общински  кв.55 по плана на града от 1964 г.,

2. за имота има влязъл в сила ПРЗ, с който е определено максимално допустимото застрояване на парцела;

3. искането е за закупуване на имота е направено от всички притежатели на правото на строеж върху него.

 

Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:

1.Има изявен интерес за закупуването на имота, който може да бъде продаден само и единствено на притежатели на правото на строеж върху него.

      2.Реализиране на постъпления от продажбите за община Николаево.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинска собственост, и чл. 46, ал. 1-3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1. Променя (актуализира) Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2023 г., като в раздел II допълва т.4 / със следното съдържание:

 4. Земята в поземлени имоти с учредено и реализирано право на строеж върху тях.

„а/ ПИ с идентификатор 51648.501.936, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана територия, с НТП: Ниско застрояване (до 10 м.), по плана на град Николаево, с Акт за частна общинска собственост № 591/27.03.2023 г. вписан в СВ Казанлък с акт №59 том 7 н.д. 1358 вх.рег.№ 1929/05.04.2023 г., с площ 770 кв.м.,

Очаквани приходи: 10 010 лв. (десет хиляди и десет лева).

 

2. Дава съгласие за продажбата на поземлен имот с идентификатор 51648.501.936 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка деветстотин тридесет и шест), с площ 770 кв.м. (седемстотин и седемдесет квадратни метра); с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.);с адрес: гр. Николаево, п.к. 6190, ул. „Изгрев“ № 36, номер по предходен план: УПИ XXXIX- общински кв.55 по плана на града от 1964 г., при съседи: 51648.501.265; 51648.501.937; 51648.501.2334; 51648.501.935; 51648.501.264; актуван с Акт за частна общинска собственост № 591/27.03.2023 г. вписан в СВ Казанлък с акт №59 том 7 н.д. 1358 вх.рег.№ 1929/05.04.2023 г.,

 

3. Определя продажна цена за имота по т. 2 в размер 10 010 лв. (десет хиляди и десет лева).

 

4. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи законови действия в изпълнение на настоящото решение, в т.ч. да сключи Договор за продажба.

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

***********************************************************************************

РЕШЕНИЕ

466

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.05.2023 г. с Протокол № 51

 

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот, находящ се в гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора на собственик на законно построени сгради в имота.

 

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево постъпи молба от с вх. № 94Я-00-5/02.05.2023 г., от Яшар Смаилов Мустафов и Азис Смаилов Мустафов от гр. Николаево, кв. „Възраждане“ №1, общ. Николаево с искане за закупуване на общински поземлен имот с идентификатор 51648.37.835, върху който са построени жилищни сгради, тяхна собственост по наследство от баща им Наско Стефанов Бозлев, видно от приложеното към молбата удостоверение за наследници с изх.№ 94А-00-47-1/11.05.2023г. издадено от община Николаево и договор за отстъпено право на строеж от 28.07.1970 г. издаден от ИК на Общински народен съвет Николаево.

Имотът представлява дворно място с идентификатор по КККР на гр. Николаево от 2007 г. 51648.37.835 с площ 11       60 кв. м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: УПИ XIX-общ.,кв.58 по плана на града от 1968 г., и УПИ XVII-общ. кв. 58, по плана на гр. Николаево от 1968 г., с административен адрес гр. Николаево, ул. „Крайречна“ №8. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 507 /12.03.2019 г., вписан в СВ Казанлък акт 36 том7 д.1313 вх.рег.№1839 /01.04.2019 г.

Върху имота с Типов договор от 28.07.1970 г. на Смаил Мустафов Смаилов е учредено право на строеж за изграждане на жилищна сграда. Правото на строеж е реализирано в законоустановения срок и същият е станал собственик на построените в имота жилищни сгради. Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС, продажбата на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. А съгласно чл. 46, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Об С Николаево (наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС) продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построените в нея сгради се извършва без търг или конкурс от Кмета на общината по цена определена от Общински съвет по реда на чл. 41 от ЗОС.

В тази връзка за имота е възложена и изготвена пазарна оценка от независим лицензиран оценител, която е в размер на 15 080 лв. (петнадесет хиляди и осемдесет лева). За сравнение данъчната оценка на имот № 51648.37.835, изготвена от служба „Местни данъци и такси” към Общинска администрация Николаево във връзка с разпоредбата на чл. 41, ал.2, изр. второ от ЗОС, е в размер на  4 738,60 лв. (четири хиляди седемстотин тридесет и осем лева и шестдесет стотинки).

 

Спазвайки разпоредбата на чл. 46, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 3 на Об С Николаево, следва да отбележим, че

 1. ПИ с идентификатор 51648.37.835  по КККР на гр. Николаево е идентичен с УПИ XIX-общ., кв. 58 по плана на града от 1968 г., и УПИ XVII-общ. кв. 58, по плана на гр. Николаево от 1968 г.,

2. за имота има влязъл в сила ПЗ, с който е определено максимално допустимото застрояване на парцела;

3. искането за закупуване на имота е направено от всички притежатели на правото на строеж върху него.

 

Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:

1.Има изявен интерес за закупуването на имота, който може да бъде продаден само и единствено на притежатели на правото на строеж върху него.

      2.Реализиране на постъпления от продажбите за община Николаево.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинска собственост, и чл. 46, ал. 1-3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1. Променя (актуализира) Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2023 г., като в раздел II допълва т.4 / със следното съдържание:

 4. Земята в поземлени имоти с учредено и реализирано право на строеж върху тях.

„а/ ПИ с идентификатор 51648.37.835, с трайно предназначение на територията:Урбанизирана територия, с НТП: Ниско застрояване (до 10 м.), по плана на град Николаево, с Акт за частна общинска собственост № 507 /12.03.2019 г., вписан в СВ Казанлък акт 36 том7 д.1313 вх.рег.№1839 /01.04.2019 г.

Очаквани приходи: 15 080 лв. (петнадесет хиляди и осемдесет лева).

 

2. Дава съгласие за продажбата на поземлен имот с идентификатор 51648.37.835 с площ 1160 кв. м. (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка тридесет и седем точка осемстотин тридесет и пет); с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.);с адрес: гр. Николаево, п.к. 6190, ул. „Крайречна“ № 8, номер по предходен план: УПИ XIXобщ.,кв.58 по плана на града от 1968 г., и УПИ XVII-общ. кв. 58, по плана на гр. Николаево от 1968 г., при съседи: 51648.37.836; 51648.37.111; 51648.501.1112 актуван с Акт за частна общинска собственост № 507 /12.03.2019 г., вписан в СВ Казанлък акт 36 том7 д.1313 вх.рег.№1839 /01.04.2019 г., на собствениците на законно построените в имота сгради.

 

3. Определя продажна цена за имота по т. 2 в размер на 15 080 лв. (петнадесет хиляди и осемдесет лева).

 

4. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи законови действия в изпълнение на настоящото решение, в т.ч. да сключи Договор за продажба.

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против – няма, въздържали се – няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*********************************************************************************

РЕШЕНИЕ

467

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.05.2023 г. с Протокол № 51

 

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Николаево в Общото събрание на новосформираното публично – частно партньорство между Община Мъглиж и Община Николаево за програмен период 2023-2027 година

 

Мотиви:

С Решение № 371 от 30.06.2022 г. Общински съвет Николаево дава съгласие за формиране на местно партньорство, а впоследствие и местна инициативна група между Община Мъглиж и Община Николаево.

На 15.03.2023 г., е сключен Административен договор между Община Мъглиж и Министерство на земеделието – Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., като е одобрена за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Формиране на местно партньорство „Мъглиж – Николаево“ за програмен период 2023-2027 година.

Съгласно Условията за изпълнение, утвърдени със Заповед № РД09-545/ 05.05.2022 г. Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и във връзка с Учредяване на МИГ „Мъглиж-Николаево“, общините би следвало да изберат представител, който да участва в Общото събрание на новоформираното публично-частно партньорство.

Към настоящия момент Щилиян Велинов Велинов е Кмет на кметство Нова махала. Като такъв той разполага с богат административен и управленски опит. Ежедневните трудови дейности предполагат координация и постигане на синхрон в работния процес.

Водими от горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл.60, ал. 1 от АПК, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

 

1.Определя г-н Щилиян Велинов Велинов-Кмет на кметство Нова махала, за представител на Община Николаево в Общото събрание на МИГ „Мъглиж-Николаево“.

 

            2. Възлага на представителя, определен по т. 1, да участва в общото събрание и да гласува от името на Община Николаево при приемане на решенията от Общото събрание на сдружението и да подписва необходимите в тази връзка документи.

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 11, против – няма, въздържали се – 1

 

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево