Решения на ОбС Николаево с №№ 163-169 от заседание, проведено на 26.11.2020 г., Протокол № 16

РЕШЕНИЕ

163

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 26.11.2020 г. с Протокол № 16

 

 

                   ОТНОСНО:   Вземане на решение за прехвърляне на средства от Бюджет на Община Николаево, Дейност 619 – „Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионалното развитие“, Параграф 10-30 – „Текущ ремонт“ – 14 000 лв. в Извънбюджетна сметка по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Процедура BG05M90PO01-2.001 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, Проект BG059OP001-2.101-0149-C01 „Патронажна грижа в община Николаево”

Проектът е на стойност 24 524,99 лв. и включва следните основни дейности:

•           Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги;

•           Доставка на храна и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства;

•           Осигуряване на лични предпазни средства за персонала, зает с предоставяне на услугите.

Предоставянето на услуги стартира на 01.07.2020 г. с назначаване на 5 домашни помощници, които първоначално обгрижваха 20 потребители. Към началото на месец ноември броят на потребителите вече е 31 лица от всички населени места на община Николаево.

Съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-2.101-149  „Патронажна грижа в община Николаево"  Управляващият орган извършва междинни/окончателни плащания след верифициране на разходите въз основа на подадени от Конкретния бенефициент междинно/окончателно искане за плащане и междинен/окончателен доклад. Управляващият орган извършва плащането в 90-дневен срок от постъпване на искането за плащане на бенефициента.

В началото на месец октомври  2020 г. Община Николаево е подала първо междинно искане за плащане за периода 16.03.2020 г – 30.09.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Разрешава прехвърлянето на сумата в размер на 14 000 лв. за изпълнение на задълженията на Община Николаево, по Договор BG059OP001-2.101-0149-C01 „Патронажна грижа в община Николаево” като сумата се отнесе към Дейност 524 – «Домащен социален патронаж», Параграф 0101 – „Заплати и възнаграждения на персонал“. Сумата да се предостави от Бюджета на Община Николаево , като се вземе от Дейност 619 – «Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие», Параграф 1030 – «Текущи ремонти», и да бъде възстановена незабавно след получаване на окончателно плащане от страна на Договарящия орган или до приключване на проекта през 2021 година.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“-13, „против” - няма, „въздържали се– няма.

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С:

                                         / Юсеин Юсменов / 

------------------------------------------------------------------------------

 РЕШЕНИЕ

164

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 26.11.2020 г. с Протокол № 16

 

 

                   ОТНОСНО: Вътрешна корекция по бюджета на Община Николаево.

       В Бюджета за 2020 г. в Дейност 122 – „Общинска администрация“, Параграф 10-98 – „Други разходи, некласифицирани в други параграфи и подпараграфи“, са заложени средства в размер на 8 642 лв., които към момента не са изчерпани. Същите съгласно Заповед № РД-01-45/19.02.2020г. са резерв на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Николаево, поради което е необходимо да се прехвърлят в Дейност 322 – „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, Параграф 10-98 – „Други разходи, некласифицирани в други параграфи и подпараграфи“.

Това е необходимо за да се възстановят средствата на училището.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124 ал.2 от ЗПФ, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

 

1. Средствата в размера на 8 642 лв. (осем хиляди шестотин четиридесет и два лева) да бъдат прехвърлени, от Дейност 122 – „Общинска администрация“, Параграф 10-98 – „Други разходи, некласифицирани в други параграфи и подпараграфи“, в Дейност 322 – „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, Параграф 10-98 – „Други разходи, некласифицирани в други параграфи и подпараграфи“ .

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“-13, „против” - няма, „въздържали се– няма.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С:

                                         / Юсеин Юсменов / 

-------------------------------------------------------------------------------------

 РЕШЕНИЕ

165

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 26.11.2020 г. с Протокол № 16

 

 

                   ОТНОСНО: Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 2020 г.

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 20, ал. 4 от Наредбата за Общинския бюджет и с ФО № 1 / 16.01.2020 година /указания на Дирекция „Финанси на общините“ към Министерство на финансите/, за съставянето и изпълнението на бюджетите на общинитe и на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 година (в част VIII – Капиталови разходи) се налага изготвянето на актуализиран разчет за Капиталови разходи за 2020 г. със следната корекция:

1.         Добавя се нов обект – със собствени средства /от продажба на земи/:

1)         т. 44 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи – „Контейнер CITY” с размери: 240/600/240 см. – Автоспирка на град Николаево“ – с годишна задача 3 610 лева.

Корекцията не се отразяват в Приложение № 11, тъй като финансирането не е от „Субсидия от РБ“.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 20, ал. 4 от Наредбата за Общинския бюджет Общински съвет – Николаево

Р Е Ш И:

 

1.      Приема актуализацията на Разчет на Капиталовите разходи през 2020 година. /Приложение № 10 и Приложение № 11/.

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“-13, „против” - няма, „въздържали се– няма.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С:

                                         / Юсеин Юсменов / 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 РЕШЕНИЕ

166

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 26.11.2020 г. с Протокол № 16

 

                   ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС на Община Николаево за обект „Реконструкция външен водопровод с. Едрево от БПС до НВ V=120 куб. м. – II и III етап от точка до НВ=120 куб. м.

През месец ноември Община Николаево входира документи в ПУДООС-МОСВ за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект: „Реконструкция външен водопровод с. Едрево от БПС до НВ V=120 куб.м – II и III етап от точка до НВ = 120 куб.м “.         

В с. Едрево към момента има сериозен проблем с водоснабдяването. Водопреносната мрежа е силно амортизирана, водоподаването няма нужното налягане и в някои случаи направо спира. Община Николаево има изработен и одобрен инвестиционен проект за обект: „Реконструкция външен водопровод с. Едрево от БПС до НВ V=120 куб.м – II и III етап от точка до НВ = 120 куб.м “, но няма средствата за планирания ремонт

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

                                                                   Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Община Николаево да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС-МОСВ за обект: „Реконструкция външен водопровод с. Едрево от БПС до НВ V=120 куб.м – II и III етап от точка до НВ = 120 куб.м “.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“-13, „против” - няма, „въздържали се– няма.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С:

                                         / Юсеин Юсменов / 

---------------------------------------------------------------------------------

 РЕШЕНИЕ

167

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 26.11.2020 г. с Протокол № 16

 

 

             ОТНОСНО: Промяна на част от общински имот с идентификатор по кадастралната карта на село Нова махала от 2010 год. 51888.501.629, съставляващ УПИ І-629 кв. 11 по регулационния план на село Нова махала, община Николаево, обл. Стара Загора в характера на собствеността му – от публична в частна общинска собственост.

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:  Чл. 6 , ал.1 от Закона за общинската собственост,  чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.5 ал.2 от Наредба 3 за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество на община Николаево, чл. 134 ал.1 т.1 и чл.124 а ал.1  ЗУТ.

Налице са технически условия за създаване на нов поземлен имот, чрез обособяването му от съществуващия  Поземлен имот с идентификатор 51888.501.629, с отреждането за него нов парцел с ново предназначение.

 За  целта е представено техническо  задание на основание чл. 125   ЗУТ  и скица-проект за изменение на ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на част от кв.11 по плана на Нова махала  като  частта, която ще остане извън сградата на младежкия дом  от УПИ 1-629 кв.11, ще придобие нов идентификатор и нов парцел, на  който да се промени характера на собствеността   - от публична в частна общинска собственост.

 

На основание чл. 6 , ал.1 от Закона за общинската собственост,  чл.21 ал.1 т.8, т.11 и ал.2 от ЗМСМА и чл.5 ал.2 от Наредба 3 за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество на община Николаево, чл. 134 ал.1 т.1 и 124а ал.1 от ЗУТ,, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява изработеното на проект за подробен устройствен план, съгласно изработеното техническото задание, приложение към настоящото,  за  промяна на  регулацията за УПИ 1-629, кв.11 по плана на с.Нова махала и изработване на застроителен план, съгласно приложената скица - проект: като за  новообразувания имот и отреден за него парцел  се промени характера на собствеността   - от публична в частна общинска собственост.  Да се състави за имота нов акт за частна общинска собственост.

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на горното решение

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“-13, „против” - няма, „въздържали се– няма.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С:

                                         / Юсеин Юсменов / 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 РЕШЕНИЕ

168

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 26.11.2020 г. с Протокол № 16

 

 

             ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

Земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) са категории имоти, обединяващи както земеделските земи, които не са били заявени за възстановяване от собствениците им по административен ред в установените срокове пред общинските служби по земеделие, така и имоти, за които са постановени решения за признаване на правото на възстановяване на собствеността по административен или съдебен ред, но процедурата по възстановяването им не е приключила, защото границите на имотите не са установени от собствениците.

 

Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд, включително пасища и мери по чл. 19, при наличие на едно от следните условия:

1.      Установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на Общинската служба по земеделие за признаване на правото на


възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2.      Изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3.      обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

 

Това е възпроизведено в §27 ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ бр.62/2010 г.).

 

Съгласно § 14. (1) (ДВ бр.100/2015 г.)(Доп. – ДВ, бр. 79 от 2020 г.) от ПЗР на ЗСПЗЗ, В срок 5 години от влизането в сила на този закон земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се предоставят от общинските съвети само при условията на § 27, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), както и за изпълнение на обекти от техническата инфраструктура за изпълнение на дейности по предоставени права по Закона за подземните богатства и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

 

Така също, съгласно ал. (2) от същия закон, В срок 5 години от влизането в сила на този закон земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не могат да бъдат предмет на други разпоредителни сделки, извън посочените в ал. 1.

 

Във връзка с това в общинска администрация Николаево под вх. № 26-00-173/11.11.2020 г. е постъпила преписка от ОС “Земеделие“ гр. Мъглиж, с искане за предоставяне на имоти – общинска собственост по чл. 19 от ЗСПЗЗ на собственици с постановено решение за признато право на възстановяване в стари реални граници. Решението с което е възстановено правото на собственост в съществуващи (възстановими) граници е № 399Н от 02.05.2000г. на ОС Земеделие гр. Мъглиж на името на Георги Митев Койчев.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, и §27, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 62/2010 г.), във вр. с § 14. (1) (ДВ бр.100/2015 г.)(Доп. – ДВ, бр. 79 от 2020 г.) от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗ, Общински съвет- Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1. Предоставя 1, 191 дка. имот в землището на гр. Николаево, ЕКАТТЕ 51648, с идентификатор 51648.51.420, с начин на трайно ползване „лозе“, в местността „Керезлика“ , категория 6, при съседи 51648.51.417; 51648.51416; 51648.51.415; 51648.51.467; 51648.51.318; и 51648.51.422; явяващ се имот от остатъчния фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ, на


 

Общинска служба по земеделие гр. Мъглиж, за изпълнение на решение № 399Н от 02.05.2000 г. на ОС Земеделие гр. Мъглиж, в полза на наследниците на Георги Митев Койчев, относно постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Георги Митев Койчев. Имотът е идентифициран на терен в стари реални граници и към настоящия момент е регистриран като земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ на община Николаево, предадена с Протоколно решение от 07.10.2009 г., одобрено със Заповед № 113 / 13.10.2009 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора на заседание на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ за землищата на Община Николаево, обл. Стара Загора.

 

Приложение: преписка вх.№ 26-00-173/11.11.2020 г. от ОС Земеделие гр. Мъглиж

 

всички приложения за предоставяне на имоти общинска собственост по чл. 19 от ЗСПЗЗ на собственик с постановено решение за признато право на възстановяване в стари реални граници.


 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“-13, „против” - няма, „въздържали се– няма.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С:

                                         / Юсеин Юсменов / 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 РЕШЕНИЕ

169

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 26.11.2020 г. с Протокол № 16

 

 

                   ОТНОСНО: Освобождаване изцяло от заплащане на наем общинско имущество.

        

           Със Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, чл.63, ал.9 от Закона за здравето и Решение № 673/25.09.2020 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325/14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378/12.06.2020 г., Решение № 418/25.06.2020 Г., Решение №  482/15.07.2020 г., Решение  № 525/30.07.2020 г., и Решение № 609 /28.08.2020 г. на Министерски съвет, на територията на страната е въведена епидемиологична обстановка.

 

                В изпълнение  на Заповеди на Министъра на здравеопазването с моя Заповед № РД-01-269/28.10.2020 г. съм взел противоепидемични мерки на територията на Община Николаево. Част от тях се изразяват в преустановяване на посещенията на дискотеки,нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито. Горепосочените мерки са в сила до 30.11.2020 г. включително, но като вземем предвид, че извънредната епидемична обстановка на територията на Република България ежедневно се променя, е трудно да се определи конкретна дата на въведените противоепидемични мерки на територия на Община Николаево.

 

              Допълнително с моя Заповед № РД-01-269/28.10.2020 г. съм въвел и допълнителна противоепидемична мярка, а именно: преустановяване ползването на дискотеки,нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет- Николаево

 

Р Е Ш И:

 

  1. Освобождава  наема на общинско имущество - младежки клуб/дискотека за периода от 29.10.2020 г. до 21.12.2020 г. вкл.  до отмяна на временните протовоепидемични мерки, наемателите се освобождават от заплащане на наем, дължим съгласно Наредба № 18, Раздел VIII за наемни цени на недвижими имоти на Общински съвет Николаево, на лицето по Приложение  № 1

 

Приложение 1

Номер по ред

Наемател

Месечен наем

1.         

„ВАСИДЕНИ”ЕООД,

с управител: ГЕНКА ВАСИЛЕВА ГЕНЧЕВА

Отдаден под наем общински имот – „ДИСКОТЕКА” в младежки клуб гр. Николаево, общ. Николаево. Обекта е  затворен по Заповед  № РД-01-269 /28.10.2020 г.на Кмета на Общината

125,00 лева

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“-13, „против” - няма, „въздържали се– няма.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С:

                                         / Юсеин Юсменов /