РЗИ Стара Загора отменя въведените мерки срещу COVID-19 на територията на областта

Със своя заповед № РД-01-222 / 10.08.2022 г.  Директорът на РЗИ - Стара Загора отменя въведените с негова Заповед № РД-01-212 / 27.07.2022 г. мерки срещу COVID-19  на територията на обл. Стара Загора, считано от 11.08.2022 г.


*********************

З А П О В Е Д

№ РД-01-222 / 10.08.2022 г. гр.Стара Загора

 

 

На основание чл. 63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г.

 Н А Р Е Ж Д А М: 

Отменям заповед № РД-01-212 от 21.07.2022г., считано от 11.08.2022г.

                           

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на РЗИ- Стара Загора

 

Заповедта да се съобщи на Областния управител на Област Стара Загора, на директора на ОД на МВР Стара Загора, на директора на Регионална дирекция Социално подпомагане- Стара Загора, на началника на РУО- Стара Загора, на кметове на общини в Област Стара Загора.

 

Ред за подпис на Microsoft Office...

Д-Р СТАНИМИР СТАНКОВ

Директор на РЗИ – Стара Загора

 

НК