Стартира кандидатстването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Стартира кандидатстването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради image

МРРБ официално публикува утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата вече е отворена и всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез общинските/районните администрации.

Oсновни стъпки за кандидатстване по процедурата „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“.

Пълния пакет от документи и информация по процедурата може да намерите на портала:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525

За да кандидатствате по програмата, трябва да имате предвид, че Вашата жилищна сграда следва:

·         да е с повече от 4 самостоятелни обекта, принадлежащи на повече от 1 собственик, и да е проектирана преди 26.04.1999 година.

·         най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ да се заема от жилища

·         да е учредено сдружение на етажната собственост по реда на ЗУЕС

·         да е извършено обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и изготвен технически паспорт

·         да е извършено обследване за енергийна ефективност и издаден валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ, за всяка сграда включена в предложението.

НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

СТЪПКА 1 – РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ

(сградите, в които има регистрирано сдружение по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, няма нужда да се пререгистрират)

Регистрация на сдружението:

съгласно Чл. 29. ал. 1 от ЗУЕС,  Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска администрация Заявление за вписване на сдружението в публичен регистър.

Към заявлението се прилагат следните документи:

·         Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собствености – образец - приложение № 1 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

·         Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на етажната собственост/етажни собствености за учредяване на сдружение на собствениците – образец – приложение № 2 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

·         Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост -  /примерен образец/

·         Протокол от учредителното събрание, заверен от председателя на управителния съвет (управителя) – образец – приложение № 3

·         Споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя) – образец - приложение № 4. Споразумението се съставя в два еднообразни екземпляра – един за сдружението и един за публичния регистър на общината.

·         Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението - изготвя се от Нотариус

СТЪПКА 2 – ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

Обследването за енергийна ефективност и изготвянето на сертификат за енергийни характеристики на сградата, както и обследването за установяване на техническите характеристики и изготвянето на технически паспорт се извършват от оторизирани фирми, публикувани в официален регистър на ДНСК, които можете да разгледате чрез следните линкове 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d

https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/Register

Собствениците на сградата, провеждат общо събрание на сдружението на собствениците (СС) или общо събрание на етажната собственост, за да изберат фирма, на която да възложат извършването на дейностите, както и да определят начина и условията за заплащане от всеки от собствениците на самостоятелни обекти в сградата. Решението трябва да е за възлагане на фирма/фирми да извърши следните дейности:

 

·         изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и технически паспорт

·         изготвяне на обследване за енергийна ефективност и издаване на валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата по реда на чл. 48 от ЗЕЕ.

* Обследванията за енергийна ефективност на сгради, изпълнени до влизане в сила на наредбата въз основа на методиката в приложение № 3 от отменената Наредба № 7 от 2005 г. за енергийна ефективност на сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г.), се приемат за методологично съответстващи с допустимо отклонение от изискванията на методиката от приложение № 1 от тази наредба, когато са извършени по договор, сключен след 21 ноември 2017 г., и класът на прогнозираното енергопотребление след изпълнение на енергоспестяващите мерки не се променя.

 

ВАЖНО: Тъй като решението/ята се отнасят до въпроси от правомощията на общото събрание на собствениците, то ако в същото не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, то решението на сдружението се внася за приемане от общото събрание на собствениците.

 

Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо събрание на собствениците по реда на раздел II от глава втора от ЗУЕС. В този случай членовете на сдружението участват в общото събрание на собствениците или определят представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето решението в сдружението.

СТЪПКА 3 – ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ПРЕД ОБЩИНАТА

Сдружението на собствениците заявява интерес пред общината чрез подаване на Заявление за участие по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – ЕТАП I”.

Заявлението представлява декларация за заявения интерес от страна на СС за обновяване за енергийна ефективност, като съдържа волеизявление на СС и се подписва от представляващия сдружението. В случай че сградата се състои от няколко секции, съответно в нея е регистрирано повече от едно СС, заявлението се подписва от представителите на всички сдружения в сградата. Заявлението съдържа следните приложения, предоставени от всяко от сдруженията описани в Заявлението:

Справка за ССО - образец - приложение 5

·         Покана за провеждане на общо събрание на СС - образец-приложение 6 - копие, заверено „Вярно с оригинала“;

·         Протокол за поставяне на поканата - образец-приложение 7- копие, заверено „Вярно с оригинала“;

·         Протокол от общото събрание на СС - образец-приложение 8  копие, заверено „Вярно с оригинала“;

·         Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ - копие, заверено „Вярно с оригинала“ (за сдружението);

·         Друго /следва да се опише/

Когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат данни за собствениците – нечленуващи в СС, както и следните документи:

 

·         Покана за свикване на общо събрание на собствениците – образец - приложение № 10 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

·         Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на собствениците – образец – приложение № 11 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

·         Протокол от общо събрание, заверен от председателя на управителния съвет (управителя) – образец– приложение № 12

Сдруженията на собствениците подали пълния пакет от документи, който напълно отговаря на изискванията на процедурата, ще бъдат поканени за сключване на Партньорско споразумение.

В случаите на повече от едно сдружение в сградата, договорът се подписва от представителите на всички сдружения.

СТЪПКА 4 – ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

След сключването на партньорското споразумение, общината в качеството си на водещ партньор ще извърши подготвителните действия (при активното участие и съдействие от страна на СС) ще подаде проектното предложение чрез ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ.

 

Срок за кандидатстване по настоящата процедура: 31.05. 2023 год.

 

ВАЖНО!!!

Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, общинските администрации/районните администрации могат да откажат да приемат заявления за участие след 10.05.2022 г.