СТАРТИРА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО“

                                                                                                

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО“

В община Николаево стартира проект „Патронажна грижа в община Николаево“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма ‚Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Стойността на проекта е 24 524,99 лв

Продължителността на проектните дейности ще бъде до 31 декември 2020 г.

По проекта ще бъдат назначени 5 домашни помощници, разпределени във всички населени места на община Николаево. Te ще предоставят следните видове услуги на потребителите:

  • Закупуване н доставка на храни и хранителни продукти, както и на други продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (със средства на потребителите);
  • Заплащане на битови сметки (със средства на потребителите);
  • Заявяване и получаване на административни услуги.

Основните целеви групи, които могат да бъдат потребители по проекта, са:

  • Възрастни лица над 65-годишна възраст с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания и техните семейства;
  • Възрастни в риск – лица в зависимост от грижа и лица под карантина.

Целта на проект „Патронажна грижа в община Николаево“ е да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, като им се осигури достъп до услуги в условията на извънредна епидемична ситуация, предизвикана от заболяването COVID-19.