Търгове за отдаване под наем на общински имоти

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

по Заповед № 170 / 08.08.2013 г.

 

        На основание Заповед № 170 / 08.08.2013 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински земеделски имоти:

 

        1. Поземлен имот с идентификатор 27070.50.346, с площ 5,631 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята VI, с адрес на поземления имот с. Едрево п. код 6173, местност „Шумата“, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 050346 в землището на с. Едрево, общ. Николаево. Начална тръжна цена 45,10 лв. (четиридесет и пет лева и десет стотинки) – годишна наемна цена за имота.

        2. Поземлен имот с идентификатор 27070.50.352, с площ 1,800 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята VI, с адрес на поземления имот с. Едрево п. код 6173, местност „Шумата“, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 050352 в землището на с. Едрево, общ. Николаево. Начална тръжна цена 14,40 лв. (четиринадесет лева и четиридесет стотинки) – годишна наемна цена за имота.

        3. Поземлен имот с идентификатор 27070.50.353, с площ 11,357 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята VI, с адрес на поземления имот с. Едрево п. код 6173, местност „Шумата“, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 050353 в землището на с. Едрево, общ. Николаево. Начална тръжна цена 91,00 лв. (деветдесет и един лева) – годишна наемна цена за имота.

        4. Поземлен имот с идентификатор 27070.50.356, с площ 11,629 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята VI, с адрес на поземления имот с. Едрево п. код 6173, местност „Шумата“, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 050356 в землището на с. Едрево, общ. Николаево. Начална тръжна цена 93,00 лв. (деветдесет и три лева) – годишна наемна цена за имота.

        5. Поземлен имот с идентификатор 27070.51.356, с площ 19,161 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята VI, с адрес на поземления имот с. Едрево п. код 6173, местност „Шумата“, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 051356 в землището на с. Едрево, общ. Николаево. Начална тръжна цена 153,30 лв. (сто петдесет и три лева и тридесет стотинки) – годишна наемна цена за имота.

        6. Поземлен имот с идентификатор 27070.52.362, с площ 4,934 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята VI, с адрес на поземления имот с. Едрево п. код 6173, местност „Шумата“, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 052362 в землището на с. Едрево,  общ. Николаево. Начална тръжна цена 40,00 лв. (четиридесет лева ) – годишна наемна цена за имота.

        7. Поземлен имот с идентификатор 27070.52.364, с площ 3,463 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята VI, с адрес на поземления имот с. Едрево п. код 6173, местност „Шумата“, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 052364 в землището на с. Едрево, общ. Николаево. Начална тръжна цена 27,70 лв. (двадесет седем лева и седемдесет стотинки) – годишна наемна цена за имота.

        8. Поземлен имот с идентификатор 27070.52.365, с площ 9,629 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята VI, с адрес на поземления имот с. Едрево п. код 6173, местност „Шумата“, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 052365 в землището на с. Едрево, общ. Николаево. Начална тръжна цена 77,00 лв. (седемдесет и седем лева) – годишна наемна цена за имота.

        9. Поземлен имот с идентификатор 27070.52.379, с площ 5,344 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята VI, с адрес на поземления имот с. Едрево п. код 6173, местност „Шумата“, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 052379 в землището на с. Едрево, общ. Николаево. Начална тръжна цена 43,00 лв. (четиридесет и три лева) – годишна наемна цена за имота.

        10. Поземлен имот с идентификатор 27070.52.385, с площ 11,440 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята VI, с адрес на поземления имот с. Едрево п. код 6173, местност „Шумата“, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 052385 в землището на с. Едрево, общ. Николаево. Начална тръжна цена 92,00 лв. (деветдесет и два лева) – годишна наемна цена за имота.

 

           Търговете ще се проведат на 16.09.2013 г., както следва:

  • търгът по точка 1 –   10.00 часа
  • търгът по точка 2 –   10.15 часа
  • търгът по точка 3 –   10.30 часа
  • търгът по точка 4 –   10.45 часа
  • търгът по точка 5 –   11.00 часа
  • търгът по точка 6 –   11.15 часа
  • търгът по точка 7 –   11.30 часа
  • търгът по точка 8 –   11.45 часа
  • търгът по точка 9 –   12.00 часа
  • търгът по точка 10 – 12.15 часа

в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.

        Депозит за участие във всеки един от търговете – 10 % от обявената начална тръжна цена, се внася в касата на Община Николаево в срок до 13.09.2013 г.

        Тръжни документи, за всеки търг поотделно, се закупуват в срок 13.09.2013 г., в стая № 12 в сградата на Общинска администрация Николаево всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, срещу заплащане на невъзстановими 30,00 лв., внесени в касата на Община Николаево или по сметка BIC – UNCRBGSF – Уникредит Булбанк АД, клон Казанлък; IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13, код за вид плащане – 44 70 00.

        Оглед на имотите – всеки работен ден от 8.00 до 13.00 часа срещу документ за платена тръжна документация. 

        Заявленията за участие в търговете се подават в стая № 12 в сградата на Общинска администрация Николаево, запечатани в непрозрачен плик, като краен срок за подаването им е 13.09.2013 г., 17.00 часа.

        За справки: звено „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, стая 12, тел. 04330 / 20-40.