Заповед изменение на Заповедта за забрана за разполагане на преместваеми търговски обекти в дните 23-25 май 2024 г.

З А П О В Е Д  № РД-01-187 

гр. Николаево, 20.05.2024 г.

 

За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-174 / 13.04.2024 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с предстоящото честване на празника на Община Николаево, както и множеството запитвания и искания от търговци и граждани за разполагане на маси за търговия с промишлени стоки, храни и напитки на територията на гр. Николаево и с цел удовлетворяване нуждите на всички,

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:  

 

I.                    Допълвам и изменям моя Заповед № РД-01-174 / 13.04.2024 г. както следва:

 

1.      Изречение първо (абзац първи) от заповедта става т. 1, и добива следното съдържание:

 

„1. За времето от 23-ти до 25-май 2024 г. включително, ЗАБРАНЯВАМ разполагането и поставянето на всякакъв вид преместваеми търговски обекти и съоръжения (увеселителни и други), в това число маси, колички, павилиони, стелажи и други подобни за продажбата на промишлени стоки, печатни издания, храни и напитки в централната част на гр. Николаево, включително в районите на автогара, здравна служба, читалище, детска градина.“

 

II.                Създават се нови точки 2-5 със следното съдържание: 

 

„2. За времето от 23-ти до 25-май 2024 г. включително, РАЗРЕШАВАМ разполагането и поставянето на всякакъв вид преместваеми търговски обекти и съоръжения (увеселителни и други), в това число маси, колички, павилиони, стелажи и други подобни за продажбата на промишлени стоки, печатни издания, храни и напитки в общински имот с идентификатор 51648.501.1158, находящ се в гр. Николаево и представляващ площада, заключен между улиците „Проф. Николай Генчев“, „Григорица“, „Морава“ и „Еделвайс“ (до магазин „Тунджа“).

Община Николаево не поема ангажимент за осигуряване на електрическо захранване към преместваемите обекти и съоръжения.

Търговците, ползващи терен за търговия в рамките на посочения период, след приключване на дейността да почистят ползваната от тях зона.

 

3. За осигуряване разполагането на преместваемите обекти и съоръжения в имота по т. 2 определям следните отговорни лица:

- Стоян Петров – работник „Поддръжка спортни съоръжения“,

- Диан Десков – организатор в Община Николаево по НП „Активиране на неактивни лица“,

- Сергей Радков – организатор ПВЗ и

- Емануил Банков – изпълнител-отговорник.

 

4. За събиране на дължимите общински такси по Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Николаево от търговците за ползване на имота по т. 2, определям

- Донка Неделчева – мл. експерт „ОМП, ЗН и СИ“,

- Анелия Георгиева – мл. експерт „АИО“ и

- Ангел Ангелов – поддръжка ТКО.

 

5. За разполагане и поставяне на преместваеми търговски обекти и съоръжения (увеселителни и други), в това число маси, колички, павилиони, стелажи и други подобни за продажбата на промишлени стоки, печатни издания, храни и напитки на територията на кметствата в Общината в рамките на дните 23-25 май 2024 г., кметовете по места да определят съответните зони и терени.“

 

III.              Останалите разпореждания по заповедта по отношение на изпълнение, контрол глоби и публичност, остават в сила.

 

Настоящата заповед да се връчи на отговорните лица за сведение и изпълнение.

 Инж. КОНСТАНТИН КОСТОВ

Кмет на Община Николаево

 ***********************************************