Заповед на Кмета на Община Николаево за одобряване на изменение на ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за поземлен имот 51648.501.875 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Николаево

 

З А П О В Е Д

РД-01-392

гр.Николаево 17.11.2021 г.

 

            За одобряване на изменение на ПУП-ПЗ (подробен устройствен план ) – план за застрояване за поземлен имот 51648.501.875  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Николаево, одобрени със заповед № РД18-37/10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК , УПИ XIV 854 кв.6 по регулационния план на града.

             Постъпило е искане от Иван Димов Генчев   с адрес гр.Николаево, ул.“Генерал Николаев“ №6,  в качеството му на собственик на ПИ с идентификатор 51648.501.875, УПИ XIV 875  кв.6  съгласно акт за публично завещание №61, регистър 558 н.д.161/1945 г. издаден от Казанлъшки районен съд, удостоверение за наследници и  проект  за изменение на план за застрояване за имота. Изменението на плана за застрояване е допуснато със заповед № РД-01-263/02.08.2021 г. на кмета на община Николаево,  съгласувана с гл.архитект на общината.   С  изменението УПИ XIV 875 кв.6 се променя отреждането от жилищно строителство за производство, складова дейност и енергопроизводство, УПИ XIV-875 в кв.6  се отрежда за промишленост. На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, проекта е обявен на заинтересованите собственици.В законоустановения срок не са постъпили възражения. Проекта е разгледан и приет без забележки на заседание на експертен съвет на общинска администрация на 15.11.2021 г.

           

            С оглед на гореизложените мотиви, на основание чл. 129 ал.2 от ЗУТ, моя заповед № РД 01-263/02.08.2021 г. и решение № 2 от протокол от  16.11.2021 г.от заседание на ОЕСУТ ,

О Д О Б Р Я В А М:

 

Изменение на ПУП-ПЗ : УПИ XIV 875 в кв.6 по регулационния план на гр.Николаево се отрежда за промишленост, складова дейност и енергопроизводство.   

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред  Административен съд Стара Загора в 14 дневен срок от датата на връчването.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА  НИКОЛАЕВО

                                                          НИКОЛАЙ КЪНЕВ