Обявление за обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Снежанка“

 

ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ПУБЛИЧНО    СЪСТЕЗАНИЕ    С    

ПРЕДМЕТ:

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА ОДЗ „СНЕЖАНКА“, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ПРСР 2014-2020 Г.“

 

На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че провежда обществена поръчка чрез публично състезание съгласно разпоредбите на глава двадесет и пета от ЗОП и във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Снежанка“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“

Поръчката е публикувана в Регистъра за обществени поръчки, на ел. адрес: http://rop3-app1.aop.bg, под Уникален идентификационен номер на документа:

Решение: 933975

Обявление: 933978