Обявление за провеждане на търгове по Заповед № РД-01-224 / 03.09.2020 г.

І.  На основание Заповед № РД-01-224 / 03.09.2020 г. на Кмета на Община Николаево, Общинска администрация Николаево обявява публични търгове с явно наддаване по ред, както следва:

 

           A/ Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост:

 

 1. Помещение за Аптека/Дрогерия, намиращо се в сграда с идентификатор 51648.501.556.3 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка петстотин петдесет и шест точка три), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Николаево, общ. Николаево, с площ: 40,25 кв.м.(четиридесет цяло и двадесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Здравно заведение, актуван с Акт за частна общинска собственост № 160 / 05.10.2017 г.

       Начална тръжна цена за отдаване под наем на част от поземлен имот – помещение за аптека намиращо се в сграда с идентификатор: 51648.501.556.3  е 209,30 лв. (двеста и девет лева и тридесет стотинки).

Достигнатата на търга наемна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

Б/ Продажба на следните общински имоти:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 51648.501.976 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка деветстотин седемдесет и шест), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Николаево, общ. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ: 751 кв.м. (седемстотин петдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.); номер по предходен план: няма, ул. „Първи май”, гр. Николаево, общ. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 526 / 13.07.2020 г.

      Начална тръжна цена за продажба на имота 6000,00 лв. (шест хиляди лева). Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

 2. Поземлен имот с идентификатор 48163.501.641 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка петстотин и едно точка шестстотин четиридесет и едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Елхово, общ. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ: 326 кв.м. (триста двадесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.); номер по предходен план: няма, с. Елхово, общ. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 525 / 09.04.2020 г.

     Начална тръжна цена за продажба на имота 1500,00 лв. (хиляда и петстотин лева).   Достигнатата на търга продажна цена се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга. 

 

ІІ.  Търговете ще се проведат на 09.10.2020 г., както следва:

 

търгът по раздел І-А, точка  1 –   10:00 часа

търгът по раздел І-Б, точка  1 –   10:15 часа

търгът по раздел І-Б, точка  2 –   10:30 часа

 

в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.

 

ІІІ. Депозит за участие във всеки един от търговете – е 10 % от обявената начална тръжна цена, платим в срок до 16.00 часа на 08.10.2020 г. по банкова сметка на Община Николаево:

 

IBAN: BG86 UNCR 9660 3384 1132 10

BIC: UNCR BGSF  - Уникредит Булбанк АД, клон Казанлък;

 

ІV. Стъпката за наддаване за всеки един от търговете е 10% от началната тръжна цена, и е в размер, както следва:

 

търгът по раздел І-А, точка  1 –   21,00 лева (двадесет и един лева)

търгът по раздел І-Б, точка  1 –   600,00 лева (шестстотин лева)

търгът по раздел І-Б, точка  2 –   150,00 лева (сто и петдесет лева)

 

V. Тръжната документация за провеждане на търговете може да се закупи всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 1, ет. 2 в сградата на Общинска администрация Николаево срещу невъзстановими 30,00 лв. (тридесет лева), внесени в срок до 08.10.2020 г. в касата на Община Николаево или по сметка

 

BIC – UNCR BGSF – Уникредит Булбанк АД, клон Казанлък;

IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13,

код за вид плащане – 44 70 00.

 

Краен срок за подаване на заявления за участие в търговете - 08.10.2020 г., 17.00 часа.

 

VІ. Оглед на имотите може да се извърши срещу документ за заплатена тръжна документация всеки работен ден от 8.00 ч. до 13.00 ч.

 

VІІ. ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРНИ ТЪРГОВЕ

При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 16.10.2020 г. в Заседателната зала на Община Николаево при същите условия. 

        

 За справки: Служба „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, ет. 2, стая 1, тел. 04330 / 20-40