Обявления за одобряване на изменения на ПУП-ПР в квартали 95, 6 и 28 по плана на с. Елхово

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Николаево, обл. Стара Загора  на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на следните заинтересовани лица:

КРАСИМИР ГЕНЧЕВ  МАЛОВ – Собственик   на поземлени имоти  с идентификатори  по КККР на с. Елхово   48163.501.931, 48163.501.932, 48163.501.933,  съставляващи  УПИ  V-931, VI-932 и  VII -933    кв.95  по плана на   с. Елхово, община Николаево, обл. Стара Загора одобрен със заповед №14/09.01.1990 год., че   със заповед на кмета на община Николаево РД-01-79/23.02.2023 г. е одобрен:

 Проект  за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация  на  плана на село Елхово,  изработен на основание чл.135 а, ал.1 от ЗУТ: ПУП-ПР предвижда:   поземлени имоти  48163.501.931, 48163.501.932, 48163.501.933, се  сливат в един нов  УПИ  XII-2028 кв. 95 по плана на село Елхово  с   квадратура 2420 кв.м., както е показано на приложените чертежи. 

В 14-дневен срок от  настоящото съобщение, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд Стара Загора.

 

 ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ И

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

***************************************************************************************************************

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Николаево, обл. Стара Загора  на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на следните заинтересовани лица:

ДЕСИСЛАВА  ВАСИЛЕВА АРАБАДЖИЕВА-МИНЧЕВА  и

МИРОСЛАВ БОНЧЕВ МИНЧЕВ

Собственици  на поземлен имот с идентификатор по КККР на с. Елхово 48163.501.410 и  48163.501.411, съставляващи УПИ I-410 и УПИ II-411 кв.6 по регулационния план на с. Елхово, община Николаево, че   със заповед на кмета на община Николаево РД-01-85/28.02.2023 г. е одобрен:

 Проект  за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация  на  плана на село Елхово изработен на основание чл.135 а, ал.1 от ЗУТ. ПУП-ПР предвижда:  за поземлен имот 48163.501.410 се отрежда УПИ  I -410 кв. 6    по регулационния план на с. Елхово, община Николаево, с квадратура  673 кв. м. За поземлен имот 48163.501.411 се отрежда УПИ  II -411 кв. 6    по регулационния план на с. Елхово, община Николаево, с квадратура  469 кв.м., както е показано на приложените чертежи. 

В 14-дневен срок от  настоящото съобщение, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд Стара Загора.

 

 ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ И

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“


**************************************************************************************************************

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Николаево, обл. Стара Загора  на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на следните заинтересовани лица:

СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ - Собственик на поземлен имот с идентификатор по КККР на с. Елхово 48163.501.28, съставляващ  УПИ III-28 кв.28 по регулационния план на с. Елхово, община Николаево, че   със заповед на кмета на община Николаево № РД-01-80/23.02.2023 г. е одобрен:

 Проект  за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация  на  плана на село Елхово, изработен на основание чл.135 а, ал.1 от ЗУТ.  

ПУП-ПР предвижда:  УПИ  III-28 кв.28  по плана на с. Елхово  с площ  994 кв.м. и образуването на алея от 292 кв. м., по червените, зелени и сини линии на чертежа, неразделна част от заповедта.

В 14-дневен срок от  настоящото съобщение, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд Стара Загора.

 

 ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ И

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“


**********************************************************************************************************************

Заповедите по настоящите обявления са качени в прикачените файлове по-долу.