Процедура по възлагане на обществена поръчка за обект \" Прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок в УПИ 11,кв. 12, гр. Николаево

Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП за обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок в

УПИ 11, кв.12, (ул. „Георги Бенковски” N 4 ), гр. Николаево, община Николаево в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9052501.