Решения на ОбС Николаево №№ 306 - 311 от заседание, проведено на 20.12.2021 г., Протокол № 32.

РЕШЕНИЕ

306

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.12.2021 г. с Протокол № 32

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на поземлен имот идентификатор 51888.59.2 по плана на с. Нова махала, общ. Николаево

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево е постъпила молба с вх. № 94П-00-89 / 10.11.2021 г. от Петко Люцканов Иванов от гр. Николаево, ул. „Оборище” № 51, общ. Николаево с искане за ползване под наем на земеделска земя с идентификатор 51888.59.2 по плана на с. Нова махала, общ. Николаево, за срок от 10 години.

 

Поземлен имот с идентификатор 51888.59.2, с площ 1 197 кв. м.; с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: за Изоставена орна земя; категория на земята: V (пета); номер по предходен план:059002, по плана на с. Нова махала, местност „ТЕКЕНЛИК”, общ. Николаево. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 184 / 01.02.2016 г.

В момента имотът е неизползваем и затова считаме, че отдаването му под наем би било целесъобразно.

 

Отдаването под наем на общински поземлени имоти се извършва чрез провеждане на търгове за отдаване под наем на земеделските земи в зависимост от категорията на земята, като са съобразени и с Решение № 14/29.12.2015 г. на Об С Николаево.

 

Начин на трайно ползване

 

III – IV

категория

V – VI

категория

VII – IX

категория

Ниви / Изоставени орни земи

25,00 лв./дка

22,00 лв./дка

19,00 лв. / дка

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1. На основание с чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, променя (актуализира) Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2018 г., като в раздел V- Б/, допълва Таблица 2 по следния начин:

№ по ред

Имотен № и землище

АЧОС

Описание

...

...

...

...

82

ПИ с идентификатор 51888.59.2, земеделска земя, Изоставена орна земя, V категория; по плана на с. Нова махала, местност „ТЕКЕНЛИК”

№ 184 / 01.02.2016 г.

Земеделска земя /изоставена орна земя/

 с площ 1 197 кв.м.

 

2. Дава съгласие за организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 184 / 01.02.2016 г., а именно:

Поземлен имот с идентификатор 51888.59.2 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка петдесет и девет точка две), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 1 197 кв. м. (хиляда сто деветдесет и седем квадратни метра); с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; с адрес на ПИ с. Нова махала – п. код 6191, номер по предходен план: 059002 по плана на с. Нова махала, при съседи: 51888.59.152; 518888.59.3; 51888.59.1; 51888.73.212;

 

3. Определя начална тръжна цена при провеждането на търга в размер на 22,00 лв./дка. (двадесет и два лева за декар), съгласно Решение № 14 / 29.12.2015г. на Об С или 26,33 лв.(двадесет и шест лева тридесет и три стотинки), общ годишен размер на наема и срок за отдаване под наем за 10 (десет) години.

 

4. Упълномощава Кмета на Община Николаево да извърши всички законови действия по провеждане на търга и да сключи Договора за наем.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево


***************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

307

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.12.2021 г. с Протокол № 32

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху 32 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 51648.501.524 по кадастралната карта на гр. Николаево.

 

Мотиви:

В Общинска администрация гр. Николаево постъпи заявление с вх. № 12-00-153 / 02.12.2021 г. от Иван Атанасов Мачков, като управител на „МАЧКОВ И СИЕ“ СД, с което заявява инвестиционно намерение - изграждане на пристройка към съществуваща сграда, за реализирането на което е необходимо учредяване в полза на представляваното от същия дружество право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 51648.501.524 по кадастралната карта на гр. Николаево (източно от имот 51648.501.524.5 на северната фасада на блок № 5).

 

Поземлен имот с идентификатор 51648.501.524 е с площ: 2059 кв. м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, номер по предходен план: кв. 12 по плана на гр. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 81 / 03.10.2013 г.

След проверка се установи, че в имота има построена сграда с идентификатор 51648.501.524.5 - магазин, изградена на основание отстъпено от общината право на строеж, собственост на „МАЧКОВ И СИЕ“ СД, придобита с договор за покупко-продажба – н.а. 142, т. I, рег. №1499, дело 127 от 31.03.2020 г. на нотариус Петранка Куцарова, рег. номер 100 по РНК, при РС Казанлък, като инвестиционното намерение касае изграждане на пристройка към този магазин.

Във връзка с постъпилото искане, Община Николаево възложи изготвяне на пазарна оценка за учредяване право на строеж върху 32 кв. м. от имот с идентификатор 51648.501.524 на инж. Пенка Пеева Русинова – лицензиран оценител на имоти, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101416 / 14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България, която е в размер на 410,00 лв. (четиристотин и десет лева).

За сравнение данъчната оценка за учредяване право на строеж върху същия имот, изготвена от звено „Местни приходи” към Общинска администрация Николаево във връзка с разпоредбата на чл. 41, ал. 2, изр. второ от ЗОС, e в размер 197,60 лв. (сто деветдесет и седем лева и шестдесет стотинки).

 

Съгласно чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, право на строеж върху имот – частна общинска собственост, се учредява след Решение на Об С, от Кмета на Общината, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.

Инвестиционното намерение може да се реализира, съобразно предвижданията на влезлия в сила подробен устройствен план.

Учредяване правото на строеж върху гореописания имот се актуализира и в Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2019 г. (раздел II, т. 1, номер 12).

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС, чл. 43, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2021 г. (раздел II, т. 1, номер 12), Общински съвет - Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Променя (актуализира) Програмата за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Николаево за 2021 г., като в  Раздел II допълва таблица 1, т. 1, номер 10

 

№ по ред

Характеристика на имота

АЧОС

Описание

  10

ПИ с идентификатор 51648.501.524

плана на гр. Николаево (за ОПС)

№ 81 / 03.10.2013 г.

Урбанизирана територия

 с площ 40 кв. м., /за ОПС/

 

2. Одобрява Пазарната оценка за размера на първоначалната цена в провеждането на публичния търг по учредяване право на строеж върху Поземлен имот с идентификатор 51648.501.524, изготвена от инж. Пенка Русенова лицензиран оценител на имоти, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101416 / 14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България, в размер 410,00 лв. (четиристотин и десет лева).

 

3. Дава съгласие за организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху 32 кв. м. (тридесет и два квадратни метра) от поземлен имот с идентификатор 51648.501.524 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин двадесет и четири), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния Директор на АК, целият с площ 2059 кв. м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване; номер по предходен план: кв. 12 по плана на гр. Николаево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 81 / 03.10.2013 г.

 

4. Определя начална тръжна цена за учредяване право на строеж по т. 2 –410,00 лв. (четиристотин и десет лева).

 

5. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи се законови действия и да сключи договор за учредяване право на строеж, с лицето, спечелило търга.

  

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево


**********************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

308

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.12.2021 г. с Протокол № 32

 

ОТНОСНО: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план- (ПУП-ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура –с трасе обща дължина 10273,10 м и Специализиран план –схема с обща дължина 1 498,38 м за обект: „Изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа (ЕСМ) между село Нова махала, град Николаево, село Едрево, с. Елхово община Николаево, обл. Стара Загора, приемане на Техническо здание по чл.125 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.7 и скица - проект във връзка с чл.135 ал.2 от ЗУТ. Даване на предварително съгласие за право на прокарване и преминаване през следните имоти общинска собственост 51648.501.2087; 51648.45.145; 51888.50.194; 27070.16.112; 27070.28.98; 27070.15.137; 48163.201.131

 

Мотиви:

                В община Николаево е постъпило заявление с вх.№ 12-00-143/25.11.2021 г. и вх. № 12-00-160/07.12.2021г. от „Евроекспрес“ ООД с ЕИК 123685361 със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Ген.Столетов“ № 143, ет.2 офис с управител Петко Михов до кмета и главния архитект на община Николаево, обл. Стара Загора. Заявленията са с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа (ЕСМ) между село Нова махала, град Николаево, село Едрево, с. Елхово, община Николаево, обл. Стара Загора и предварително съгласие за право на прокарване и преминаване през общински имоти- публична собственст. Представено е Техническо задание за одобрение по чл.125 от ЗУТ, което предлага вариант на трасе за проектиране на подземна оптична кабелна линия за частта през земеделска територия, определя дължината на трасето и площта на сервитута. Трасето на подземната оптичната кабелна линия преминава през следните имоти с идентификатори:

От гр. Николаево до с. Нова махала:

От началната точка границата на урбанизираната територия на гр. Николаево през имоти:  

-           51648.501.2087 - за територия на транспорта-общинска публична собственост собственост;

-          51888.50.194 - за местен път – общинска публична собственост; До крайна точка граница на урбанизираната територия на с. Нова махала (т.№42).

От  гр. Николаево до с. Едрево:

От началната точка границата на урбанизираната територия на гр. Николаево през имоти:

-          51648.45.145 - за поземлен имот за движение и транспорт – общинска публична собственост;

-          27070.16.112 - за местен път, общинска публична собственост; До крайна точка граница на урбанизираната територия на с. Едрево (т.№108).

От с. Едрево до с. Елхово:

-          27070.28.98 – за местен път, общинска публична собственост

-                  48163.201.131 - за местен път, общинска публична собственост; До крайна точка граница на урбанизираната територия на с. Елхово (т.№247).

От с. Едрево до новопроектирана шахта на границата между общ. Николаево и общ. Гурково

От (начална точка) границата на урбанизираната територия на с. Едрево (т.№306) през имоти:

-          27070.15.137 - за местен път общинска публична собственост до крайна точка границата на община Николаево и община Гурково (т.№340).

 

Параметри на трасето: Парцеларен план, обща дължина 10273,10 м и обща площ на сервитута 4 109,24 кв. м ко КККР на гр. Николаево, с. Нова махала, с. Едрево и с. Елхово.

Право на прокарване и преминаване през публични общински имоти:

Обща дължина на трасето 10273.10 м и обща площ 3251.03 кв. м.

Специализираната план схема е с обща дължина 1498,38 м и обща площ на сервитута 599,35 кв. м. по ПУП  на гр. Николаево, Нова махала ,с. Едрево и с. Елхово

                Инвестиционното предложение няма да засяга съществуващата инфраструктура, да променя ландшафта и да въздейства отрицателно върху избраната територия, не засяга защитени територии.

 

                На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.124б, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗУТ, чл.29 от Закона за опазване на земеделските земи/ЗОЗЗ/ и чл. 30, ал.3 от Правилника за прилагане на земеделските земи /ППЗОЗЗ/, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура-с трасе обща дължина 10273,10 м и Специализиран план-схема с обща дължина 1 498,38 м за обект: „Изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа (ЕСМ) между село Нова махала, град Николаево, село Едрево, с. Елхово, община Николаево, обл.  Стара Загора, приемане на Техническо здание  по чл.125 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.7 и скица- проект във връзка с чл.135 ал.2 от ЗУТ. Даване на предварително съгласие за право на прокарване и преминаване през следните имоти общинска публична собственост:  51648.501.2087; 51648.45.145; 51888.50.194; 27070.16.112; 27070.28.98; 27070.15.137; 48163.201.131

 

       2.Одобрява Техническо задание за изработване на ПУП - ПП за имоти с идентификатори: 51648.501.2087; 51648.45.145; 51888.50.194; 27070.16.112; 27070.28.98; 27070.15.137; 48163.201.131 по т.1 от настоящето решение, съгласно приложеното задание към докладната записка

 

3.Дава предварително съгласие за прокарване на трасе на оптична кабелна линия през имоти с идентификатори по КК на гр. Николаево, с. Нова махала, с. Едрево и с. Елхово: 51648.501.2087; 51648.45.145; 51888.50.194; 27070.16.112; 27070.28.98; 27070.15.137; 48163.201.131 при параметри описани по-горе в докладната записка.

                3.1. Определя срок на предварителното съгласие – 2 години от влизането му в сила.

4. Възложителя да извърши за своя сметка всички необходими процедури и съгласувания.

 

5. Настоящето решение подлежи на разгласяване по ред и начин съгласно чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията и не подлежи на оспорване на основание чл.124б, ал.4 от същия закон

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево


**************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

309

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.12.2021 г. с Протокол № 32

 

ОТНОСНО: Определяне състава на Съвета по въпросите на социалните услуги при Община Николаево.

Мотиви:

С разпоредбата на чл. 27, ал. 1 от Закона за социалните услуги, в сила от 01.07.2020 г., във всяка община се създава Съвет по въпросите на социалните услуги, в който се включват представители на органите и лицата по чл. 26, т. 3 – 7 от закона.

            Съветът по въпросите на социалните услуги:

1. Подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;

2. Разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;

3. Изпълнява и други функции, възложени от Общински съвет, свързани с въпросите на социалните услуги на територията на общината.

Съставът на Съвета по въпросите на социалните услуги се определя с решение на Общински съвет по предложение на кмета на общината. Като състав е необходимо той да включа представители от териториалните структури на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието и науката, юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, лица ползващи социални услуги и др.

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във вр. с чл. 27 от Закона за социалните услуги, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

Определя състава на Съвета по въпросите на социалните услуги при Община Николаево както следва:

Председател: Стайко Петков – Заместник-кмет на Община Николаево

Членове:

1.      Галина Димитрова – гл. експерт – психолог в Дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ гр. Стара Загора;

  1. Галина Стоянова – началник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ при ДСП гр. Гурково;
  2. Андреян Цеков – полицейски инспектор в ПУ гр. Гурково при РУ гр. Казанлък;
  3. Борислава Бонева – управител на ЦСРИ гр. Николаево;
  4. Пенка Димитрова – представител на БЧК за Община Николаево;
  5. Калинка Николова – председател на Клуб на хората с увреждания в Община Николаево;
  6. Пенка Генчева – ст. експерт „Образование, култура, здравеопазване и спорт“ в Община Николаево;
  7. Илияна Кишева – ст. експерт „Програми и проекти“ в Община Николаево.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**************************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

310

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.12.2021 г. с Протокол № 32

 

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет не отпуска еднократна помощ на Пенка Кънчева Миткова, по така направеното предложение.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

 

Х

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 11, против – 1, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*******************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

311

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.12.2021 г. с Протокол № 32

 

 

ОТНОСНО: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

 

Мотиви:

Със свое Решение № 18/23.12.2019 г. Общински съвет Николаево Реши:

1.Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет

Юсеин Юсеинов Юсменов – Председател Об С Николаево

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от

инж. Румяна Димитрова Чергеланова, общински съветник в Об С Николаево

 

Тъй като на 30.08.2021 г. г-н Юсеин Юсменов беше освободен от длъжността Председател на Общински съвет Николаево, а в последствие окончателно напусна съвета, следва да определим нов делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет Николаево

  

Р Е Ш И:

 

1.      Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България, представителя на общински съвет

 

Христо Нейков Христов – Председател Об С Николаево

 

На основание Решение № 18/23.12.2019 г., при невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от

инж. Румяна Димитрова Чергеланова, общински съветник в Об С Николаево

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

отсъства

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево