Декларации по ЗПКОНПИ, подавани до комисията към Общински съвет