Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 30.05.2024 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 30.05.2024 г. image

Изх. № 05-00-138/ 23.05.2024 г.                                        

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 30.05.2024 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Докладна записка с вх. № 27-00-133/20.05.2024 г. Относно: Кандидатстване на Община Николаево по Програма „Образование“ 2021 – 2027 г., Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ СЦ по чл. 4 параграф 1 буква й от Регламент / ЕС / 2021/1057 – Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности като ромите.

Процедурата за кандидатстване е BG05SFPR001-1.004 „УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ КУЛТУРА, НАУКА И СПОРТ“

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

Докладва: Катя Генчева, Ст. експерт Образование, култура, здравеопазване и спорт на Община Николаево

 

2. Докладна записка с вх. № 27-00-134/20.05.2024 г. Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост за извършване на здравни услуги

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

          Докладва: Диана Петкова, мл. експерт „ОС и ИД“ в Община Николаево

 

         3.Докладна записка с вх. № 27-00-135/21.05.2024 г. Относно: Предоставяне на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, град Стара Загора, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:833066300, за стопанисване, поддържане и експлоатация на изградена В и К инфраструктура, но непреминала в управление на Асоциация по ВиК Стара Загора, а именно:

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

Докладва: Живка Попова, гл. специалист КРС

 

4. Докладна записка с вх. № 27-00-136/23.05.2024 г. Относно: Даване на съгласие Община Николаево да извърши необходимото за закупуване на празен поземлен имот, находящ се в гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора от собственика на имота.

 

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

Докладва: инж. Станка Грунова, Дир. д-я „ОДУТ“ и гл. стр. инженер

 

 

5.Докладна записка с вх. № 27-00-137/23.05.2024 г. Относно: Продажба на поземлен имот, находящ се в гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора на законно построени сгради в имота

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

Докладва: инж. Станка Грунова, Дир. д-я „ОДУТ“ и гл. стр. инженер

 

 

 

6. Точка „Разни“

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Председател на Общински съвет Николаево

 

 

Постоянните комисии към Общински съвет-Николаево, ще заседават съвместно на 28.05.2024 /вторник/ от 15,00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Николаево.


Материалите за заседанието са публикувани в прикачените файлове